Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 - 2015

Được đăng lên bởi dautungmc2011
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Số:
Dự thảo lần 2

/BC-HVTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014-2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016

PHẦN I
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014-2015
Năm học 2014-2015 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có những diễn biến
phức tạp, ở trong nước, tình hình kinh tế - xã hội còn không ít khó khăn, ảnh hưởng đến mọi
mặt hoạt động giáo dục và đào tạo của ngành và của Học viện. Song, dưới sự lãnh đạo của
Đảng ủy, Ban Giám đốc; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tập thể cán bộ, viên chức, học
viên và sinh viên của Học viện Tài chính đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn
thành tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015 trên các mặt sau:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
Nhận thức công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của
Học viện; Đảng ủy, Ban Giám đốc, phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền đơn vị và
các tổ chức đoàn thể tích cực triển khai xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều biện pháp cụ thể
nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng trong công chức, viên chức,
học viên và sinh viên Học viện.
Tích cực triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết của BCH TW Đảng, Nghị
quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính. Tổ chức tốt công tác xây dựng Đảng, nâng
cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm
vụ chính trị trong các chi bộ. Tăng cường phối hợp giữa Đảng uỷ với Ban Giám đốc
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Học viện.
Tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức,
tự học và sáng tạo”; “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã
hội”; “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; “Thực hành tiết kiệm
và chống lãng phí”,…
Thông qua các cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và
hành động của công chức, viên chức, sinh viên và học viên Học viện; xây dựng môi trường
sư phạm lành mạnh, đẩy lùi tiêu cực góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học.
Tập thể cán bộ, viên chức Học viện luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững
vàng, kiên định; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước và quy định của Học viện; có tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; có lối sống đ...
BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Số: /BC-HVTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2015
BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014-2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
PHẦN I
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014-2015
Năm học 2014-2015 din ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có những din biến
phức tp, trong nước, tình hình kinh tế - xã hội n không ít khó khăn, nh hưởng đến mi
mặt hoạt đng go dc và đào tạo ca ngành và của Hc vin. Song, dưới slãnh đo ca
Đng ủy, Ban Giám đc; phi hp với c tchc đoàn thể, tập thể cán bộ, viên chức, hc
viên và sinh viên ca Hc vin Tài chính đã đoàn kết vưt qua mi khó khăn, phn đu hoàn
tnh tt nhim vnăm hc 2014-2015 trên các mặt sau:
I. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
Nhận thc công tác chính tr, tư tưởng là nhim vtrọng tâm trong các hoạt đng của
Học viện; Đng ủy, Ban Gm đc, phối hợp vic cấp y đng, chính quyn đơn vvà
các tổ chức đn thể tích cc trin khai y dng kế hoạch và đề ra nhiều bin pháp cụ th
nhằm đi mi, nâng cao chất lưng giáo dục chính tr, tưng trong ng chức, viên chc,
học viên và sinh vn Hc vin.
Tích cực triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết của BCH TW Đảng, Nghị
quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính. Tổ chức tốt công tác xây dựng Đảng, nâng
cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm
vụ chính trị trong các chi bộ. Tăng cường phối hợp giữa Đảng uỷ với Ban Giám đốc
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Học viện.
Tổ chức trin khai thực hin mt cách hiu quả các cuc vn đng: “Hc tp và làm
theo tm gương đo đức HC Minh; Mỗi thầy giáo, cô go là mt tấm gương đo đc,
thọc và sáng tạo; Nói kng với đào tạo không đạt chun, không đáp ứng nhu cầu xã
hội; “Chống tiêu cực và khắc phục bnh thành tích trong giáo dc; “Thực hành tiết kiệm
và chống lãng phí”,
Thông qua c cuc vận động đã tạo s chuyn biến ch cực trong nhận thức và
hành động của công chc, viên chức, sinh viên và học viên Hc vin; xây dng môi trường
sư phm lành mnh, đẩy lùi tiêu cực góp phn vào việc ng cao chất ng dy và hc.
Tập thể cán bộ, viên chức Học viện luôn lập trường tưởng chính trị vững
vàng, kiên định; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước và quy định của Học viện; có tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
quan liêu c biểu hiện tiêu cực khác; lối sống đạo đức lành mạnh, tinh thần
đoàn kết, mạnh dạn trong đấu tranh phê bình tự phê bình; không vi phạm pháp
luật, vi phạm kỷ luật lao động.
II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
1
Dự thảo lần 2
Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 - 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 - 2015 - Người đăng: dautungmc2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 - 2015 9 10 933