Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo về tình hình phát triển Thế Giới 1999 - 2000

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 377 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cuöën saách Bûúác vaâo thïë kyã 21 laâ baáo caáo àõnh kyâ vïì tònh hònh phaát triïín thïë giúái nùm 1999-2000 do Ngên
haâng thïë giúái biïn soaån vaâ êën haânh thaáng 8-1999. Xem xeát böëi caãnh trong àoá seä àùåt ra nhûäng vêën àïì lúán cuãa
thïë kyã 21, cuöën saách àïì xuêët nhûäng phûúng thûác tiïëp cêån vaâ nhûäng khuyïën nghõ nhùçm àaáp ûáng nhûäng muåc
tiïu xaä höåi quan troång maâ phaát triïín cêìn phaãi hûúáng túái. Àùåc biïåt, cuöën saách trònh baây hai vêën àïì lúán seä àõnh
hònh laåi caãnh quan phaát triïín khi bûúác vaâo thiïn niïn kyã múái: toaân cêìu hoaá vaâ àõa phûúng hoaá. Phên tñch
nhûäng nöåi dung chñnh, nhûäng thaách thûác vaâ cú höåi cuãa toaân cêìu hoaá vaâ àõa phûúng hoaá, cuöën saách gúåi múã
nhûäng giaãi phaáp ûáng phoá àöëi vúái nhûäng vêën àïì naây, trûúác hïët laâ nhûäng giaãi phaáp vïì thïí chïë, maâ têët caã nhûäng
nûúác muöën àaåt àûúåc nhûäng tiïën böå trong chiïën lûúåc phaát triïín khöng thïí khöng quan têm. Ngoaâi ra, cuöën
saách coân coá caác chó söë choån loåc vïì tònh hònh phaát triïín thïë giúái nùm 1999-2000, möåt taâi liïåu tham khaão thiïët
yïëu giuáp baån àoåc nùæm bùæt nhûäng chiïìu hûúáng phaát triïín trong thúâi gian gêìn àêy.
Xuêët baãn cuöën saách naây, chuáng töi hy voång seä àem àïën cho baån àoåc nhûäng thöng tin phong phuá vaâ böí ñch
vïì caác vêën àïì àang àûúåc nhiïìu nûúác quan têm. Mùåc duâ cuöën saách coá möåt söë àaánh giaá vaâ söë liïåu thöëng kï khaác
vúái chuáng ta, song chuáng töi vêîn giûä nguyïn vùn àïí baån àoåc tham khaão. Do àiïìu kiïån thúâi gian eo haån, chùæc
rùçng cuöën saách khoá traánh khoãi nhûäng khiïëm khuyïët, rêët mong àûúåc baån àoåc goáp yá.
Xin trên troång giúái thiïåu cuöën saách cuâng baån àoåc.
Thaáng 12 nùm 1999
NHAÂ XUÊËT BAÃN CHÑNH TRÕ QUÖËC GIA
CHUÁ DÊÎN CUÃA
NHAÂ XUÊËT BAÃN
Báo cáo về tình hình phát triển Thế Giới 1999 - 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo về tình hình phát triển Thế Giới 1999 - 2000 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
377 Vietnamese
Báo cáo về tình hình phát triển Thế Giới 1999 - 2000 9 10 417