Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo VS ATTP

Được đăng lên bởi dinhxuanquyen87
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ
TRƯỜNG TH QUẢNG AN 1

Số:

/BC-THQA1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng An, ngày 117 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP năm 2014
Thực hiện công văn số 231/PGD&ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của phònng
GD&ĐT Đầm Hà “V/v triển khai Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn
thực phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2014”
Trường tiểu học Quảng An 1 báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Công tác chỉ đạo
Xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP và tháng hành động vì
chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2014.
Tổ chức các hoạt động truyền thông về ATTP tới toàn thể cán bộ giáo viên,
nhân viên và học sinh dưới nhiều hình thức: Treo băng rôn, phát tờ rơi, phát thanh,
tuyền thông, trong giờ sinh hoạt, chào cờ, hoạt động ngoại khóa…
II. Công tác truyền thông:
TT
1
2
3
4
5
6

7

Hoạt động
Nói chuyện
Tập huấn
Hội thảo
Phát thanh
Truyền hình
Sản phẩm truyền thông
- Băng rôn
- Khẩu hiệu
- Tranh áp phích
- Tờ gấp
- Băng, đĩa hình
- Băng, đĩa âm
- SP khác...
Hoạt động khác

Số lượng
18

10

02
01
01

02

Ghi chú

III. Công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các dịch bệnh đường tiêu hóa
truyền qua thực phẩm:
TT
Nội dung
1 Ngộ độc thực phẩm trong dịp Tháng
hành động
2 Dịch bệnh đường tiêu hóa truyền qua
thực phẩm trong dịp Tháng hành động
3 Cộng

Số vụ
0

Số mắc
0

Số chết
0

0

0

0

0

0

0

IV. Nhận xét, đánh giá chung
Nhà trường phổ biến tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh kiến
thức, giáo dục pháp luật về ATTP, các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh ATTP:
Luật ATTP năm 2010, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật ATTP, Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử
phạt vi phạm hành chính ATTP, Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 quy định
điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm, Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 hướng dẫn việc quản lý phụ gia
thực phẩm; các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế, các Bộ, ngành, và UBND
tỉnh về ATTP; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về điều kiện vệ sinh ATTP và các
kiến thức khoa học về vệ sinh ATTP.
Tuyên truyền 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩn an toàn, 5 chìa khóa vàng
để có thực phẩm an toàn.
Thường xuyên nhác nhở học sinh về việc đảm bảo vệ sinh trong việc an uống,
không an hàng rong kém vệ sinh…vào các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt tập thể.
Tất cả cán bộ giáo viên, học sinh ...
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM HÀ
TRƯỜNG TH QUẢNG AN 1
Số: /BC-THQA1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng An, ngày 117 tháng 12 năm 2014
BÁO CÁO
Kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP năm 2014
Thực hiện công văn số 231/PGD&ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của phònng
GD&ĐT Đầm “V/v triển khai Tháng hành động chất lượng, vệ sinh an toàn
thực phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2014”
Trường tiểu học Quảng An 1 báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Công tác chỉ đạo
Xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP và tháng hành động
chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2014.
Tổ chức các hoạt động truyền thông về ATTP tới toàn thể cán bộ giáo viên,
nhân viên học sinh dưới nhiều hình thức: Treo băng rôn, phát tờ rơi, phát thanh,
tuyền thông, trong giờ sinh hoạt, chào cờ, hoạt động ngoại khóa…
II. Công tác truyền thông:
TT Hoạt động Số lượng Ghi chú
1 Nói chuyện 18
2 Tập huấn
3 Hội thảo
4 Phát thanh 10
5 Truyền hình
6 Sản phẩm truyền thông
- Băng rôn 02
- Khẩu hiệu 01
- Tranh áp phích 01
- Tờ gấp
- Băng, đĩa hình
- Băng, đĩa âm 02
- SP khác...
7 Hoạt động khác
Báo cáo VS ATTP - Trang 2
Báo cáo VS ATTP - Người đăng: dinhxuanquyen87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo VS ATTP 9 10 87