Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo15 năm Nghị quyết Trung ương

Được đăng lên bởi tranghvttn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỈNH ỦY QUẢNG NINH
*
Số 222 - BC/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạ Long, ngày 04 tháng 9 năm 2013

BÁO CÁO TỔNG KẾT
15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( Khóa VIII) về xây dựng
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Văn hóa là thành quả hàng ngàn năm lao động và sáng tạo, đấu tranh kiên
cường trong dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời là kết quả
giao lưu và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để hun đúc tâm hồn, khí
phách, bản lĩnh của văn hóa Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) ra
đời đáp ứng yêu cầu, nghĩa vụ xây dựng và phát triển văn hóa của nước ta trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với phương hướng
chiến lược cùng các nhiệm vụ và giải pháp để lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng và
phát triển nền văn hóa nước ta theo đúng cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

PHẦN THỨ NHẤT
I. THỰC TRẠNG VĂN HÓA CỦA TỈNH
Tỉnh Quảng Ninh được xem là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam bởi sự
đa dạng của các điều kiện tự nhiên và nhân văn, đặc biệt tỉnh không chỉ có những
tiềm năng to lớn về kinh tế mà cả về văn hóa. Đó là vùng văn hóa công nghiệp
than, một vùng văn hóa đặc trưng và tiêu biểu cho văn hóa giai cấp công nhân Việt
Nam, cái nôi nảy sinh và phát triển mạnh mẽ phong trào văn hóa quần chúng. Đó là
di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã và đang có sức hút đối với du khách
trong và ngoài nước. Đó là những nét riêng độc đáo văn hóa của 22 dân tộc anh em
chung sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Với 5 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ cụ thể và 4 nhóm giải pháp lớn của
Nghị quyết là một văn kiện chỉ đạo mang tính chiến lược về văn hóa của nước ta
trong giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế. Sự ra đời của Nghị quyết đã tạo ra một diện mạo mới cho quá
trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh làm cho văn hóa thấm
sâu vào từng khu dân cư, trong gia đình từng người, tạo dựng hệ giá trị mới của
con người Việt Nam, trong đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, phát huy truyền
thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của 2 cuộc khủng
hoảng, suy thoái kinh tế khu vực (1997) và thế giới (2008) và sự phá hoại của các

1

thế lực thù địch với âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm làm suy thoái đời sống
tinh thần, gây mất ổn định xã hội.
1. Những thành tựu
Tư tưởng, đạo đức và lối sống, lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có chuyển
biến quan trọng. Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và ...
TỈNH ỦY QUẢNG NINH
*
Số 222 - BC/TU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạ Long, ngày 04 tháng 9 năm 2013
BÁO CÁO TỔNG KẾT
15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( Khóa VIII) về xây dựng
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
n a thành qu hàng ngàn năm lao đng ng tạo, đu tranh kiên
ờng trong dựng ớc và gi c của n tộc Việt Nam, đồng thời là kết qu
giao lưu tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để hun đúc tâm hồn, khí
pch, bản lĩnh của n hóa Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) ra
đời đáp ứng yêu cầu, nghĩa vụ xây dựng pt triển văn hóa của nước ta trong
thi kỳ đẩy mạnh ng nghiệp hóa, hiện đại hóa đt nước. Vi phương ớng
chiến lược ng c nhiệm v giải pp đ lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng và
pt triển nền văn hóa nước ta theo đúng cương lĩnh xây dựng đất nước trong
thi kỳ q đn chnga hội.
PHẦN THỨ NHẤT
I. THỰC TRẠNG VĂN HÓA CỦA TỈNH
Tỉnh Quảng Ninh được xem hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam bởi sự
đa dạng của các điều kiện tự nhiên nhân văn, đặc biệt tỉnh không chỉ những
tiềm năng to lớn về kinh tế mà cả về văn hóa. Đó là vùng văn hóa công nghiệp
than, một vùng văn hóa đặc trưng tiêu biểu cho văn hóa giai cấp công nhân Việt
Nam, cái nôi nảy sinh và phát triển mạnh mẽ phong trào văn hóa quần chúng. Đó là
di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã đang sức hút đối với du khách
trong và ngoài nước. Đó là những nét riêng độc đáo văn hóa của 22 dân tộc anh em
chung sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Với 5 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ cụ thể 4 nhóm giải pháp lớn của
Nghị quyết một văn kiện chỉ đạo mang tính chiến lược về văn hóa của nước ta
trong giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa
hội nhập quốc tế. Sự ra đời của Nghị quyết đã tạo ra một diện mạo mới cho quá
trình xây dựng, phát triển kinh tế - hội tỉnh Quảng Ninh làm cho văn hóa thấm
sâu vào từng khu dân cư, trong gia đình từng người, tạo dựng hệ giá trị mới của
con người Việt Nam, trong đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, phát huy truyền
thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất tác động của 2 cuộc khủng
hoảng, suy thoái kinh tế khu vực (1997) thế giới (2008) sự phá hoại của các
1
Báo cáo15 năm Nghị quyết Trung ương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo15 năm Nghị quyết Trung ương - Người đăng: tranghvttn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Báo cáo15 năm Nghị quyết Trung ương 9 10 754