Ktl-icon-tai-lieu

Báo chí truyền hình

Được đăng lên bởi Nongnan HaNoi
Số trang: 276 trang   |   Lượt xem: 1682 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNHMỤC LỤC
Lời nói đầu

7

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRUYỀN HÌNH
1, Khái niệm

17
8

2, Đặc trưng của truyền hình

10

3, Đặc điểm của báo chí truyền hình và sản phẩm của truyền hình. 12
4, Những yếu tố cơ bản trong truyền hình

13

NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH

34

1, Nguyên lý truyền hình

19

2, Các thiết bị truyền hình

21

LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUYỀN HÌNH
1.Truyền hình thế giới.
2, Truyền hình Việt Nam

45
32

41

CHỨC NĂNG CỦA BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH

58

1, Khái niệm về chức năng

46

2. Các chức năng của báo chí truyền hình

46

KỊCH BẢN VÀ KỊCH BẢN TRUYỀN HÌNH

90

1. Khái niệm về kịch bản

59

2, Nguồn gốc kịch bản

61

3, Những đặc trưng và yếu tố của kịch

62

4, Kịch bản điện ảnh

67

5, Kịch bản điện ảnh

75
1

BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH6, Kich bản truyền hình

79

SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYÊN HÌNH

97

1, Chương trình truyền hình trực tiếp

91

2, Loại chương trình sản xuất qua băng từ

94

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
1, Khái niệm
2, Kế hoạch và các yếu tố xây dựng chương trình

105
98
101

Một số mô hình sản xuất chương trình truyền hình

278

CẦU TRUYỀN HÌNH

124

1, Vai trò của các chương trình truyền hình trực tiếp

107

2, Nguyên lý cầu truyền hình

109

3, Đặc điểm của chương trình Cầu truyền hình

112

4. Quá trình chuẩn bị một chương trình Cầu truyền hình

114

5. Thực hiện ghi hình và phát sóng

120

TIN TRUYỀN HÌNH

145

1, Khái quát chung về tin

125

2. Viết tin như thế nào?

126

3. Cấu trúc viết tin

129

4. Các dạng tin

133

5, Tin truyền hình

136

2

BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNHPHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH

165

1, Khái niệm phỏng vấn

146

2, Các dạng phỏng vấn

147

3, Phương pháp, kỹ năng phỏng vấn

149

4, Phỏng vấn truyền hình

151

5, Phương pháp thực hiện phỏng vấn truyền hình

157

6, Nghệ thuật phỏng vấn truyền hình

160

7. Kịch bản phỏng vấn truyền hình

162

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

192

1. Sơ lược sự hình thành và phát triển của phóng sự

166

2, Khái niệm và đặc trưng của phóng sự truyền hình

169

3, Vai trò và các dạng kịch bản phóng sự truyền hình

176

4, Các loại phóng sự truyền hình

179

5. Quy trình thực hiện phóng sự truyền hình

182

6. Phân biệt phóng sự truyền hình với một số thể loại khác.

188

BÌNH LUẬN TRUYỀN HÌNH

213

1, Khái niệm

193

2, Bình luận trên truyền hình

195

3, Đặc điểm và các yếu tố của bình luận truyền hình

200

4, Các dạng bình luận truyền hình

201

5, Kịch bản bình luận truyền hình

206

6, Quy trình thực hiện bình luận truyền ...
BÁO CHÍ TRUYN HÌNH www.svbaochi.net
1
MC LC
Li nói đầu 7
NHNG VN ĐỀ CHUNG V TRUYN HÌNH 17
1, Khái nim 8
2, Đặc trưng ca truyn hình 10
3, Đặc đim ca báo chí truyn hình và sn phm ca truyn hình. 12
4, Nhng yếu t cơ bn trong truyn hình 13
NGUYÊN LÝ TRUYN HÌNH 34
1, Nguyên lý truyn hình 19
2, Các thiết b truyn hình 21
LCH S RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIN CA TRUYN HÌNH 45
1.Truyn hình thế gii. 32
2, Truyn hình Vit Nam 41
CHC NĂNG CA BÁO CHÍ TRUYN HÌNH 58
1, Khái nim v chc năng 46
2. Các chc năng ca báo chí truyn hình 46
KCH BN VÀ KCH BN TRUYN HÌNH 90
1. Khái nim v kch bn 59
2, Ngun gc kch bn 61
3, Nhng đặc trưng và yếu t ca kch 62
4, Kch bn đin nh 67
5, Kch bn đin nh 75
Báo chí truyền hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo chí truyền hình - Người đăng: Nongnan HaNoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
276 Vietnamese
Báo chí truyền hình 9 10 688