Ktl-icon-tai-lieu

Bảo đảm cung cấp kịp thời thông tin khí tượng thủy văn

Được đăng lên bởi cancelanimation
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pbdt trie'n nbanb vd ben vSng

^^Bao 0am cung cap l(|p thai thong tin
l(hi tirong thuy van
O LE CONG THANH
Tong Gidm dd'c Trung tdm Khi tUdng Thdy van quSe g

Ket qua dat dupc
Nam vda qua, tinh hinh thdi
tidt, thdy vdn nudc ta cd nhieu
dien bie'n phdc tap; bao, dp thap
nhiet ddi xuat hien tren bien
Ddng ngay td dau thang
01/2013; trong ndm da ed 19 con
bao va dp thd'p nhiet ddi (14 cdn
bao va 5 ap thap nhiet ddi) hoat
ddng tren Bien Odng, nhieu hdn
so vdi trung binh nhidu nam la 7
con, trong dd ed 08 cdn bao va
02 ap thap nhiet ddi anh hudng
true tiep den dat lidn nudc ta.
Trong nhung ngay cud'i thang 3,
mUa da, ddng Idc xay ra lien tuc
d vdng nui phia Bac, dac biet tai
Mudng KhUdng (Lao Cai) dudng
kinh hat mUa da len tdi 6-7em;
giua thang 12 ndm nay, tai Bat
sdt va Sa Pa (Lao Cai), Ddng
Vdn va Quang Ba (Ha Giang)
xua't hien mua tuyet keo dai, day
Id hien tupng xay ra lan dau tien
trong 50 nam qua.
Trong mda lu, tren phan Idn
cdc sdng, muc nudc dinh lu phd
bien d mdc bdo ddng (BD)2, BD3;
dde biet trong dpt lu td ngay 1517/11. dinh lu tren phan Idn cae
sdng thudc tinh Quang Ngai,
sdng Kdn, thupng ngudn sdng Ba
tai An Khe da xuat hien lu ljch sd.
Tridu cudng tren sdng Sai Gdn tai
Tram Phu An lap mCfe ijch sCf mdi
la 1,68 m vdo ngay 20/10/2013.
34

Mac du tinh hinh thdi tie't, thuy
van diln bien phUc tap, nhUng
Trung tam Khf tupng Thuy vdn
Qudc gia (Trung tam) da bao
dam su hoat ddng dn dinh, hieu
qua cda 232 tram thdy vdn; 177
tram khi tupng; 155 tram/diem do
mdi trudng khong khi va nude;
413 diem do mUa nhan dan; 06
tram tham khdng vd tuydn theo
che dp quan trac 2 obs/ngay; 08
tram do gid tren cao; 03 tram do
tdng lUdng d zdn-bdc xa cue tim;
07 tram ra da thdi tiet; 02 tram thu
anh ve tinh phan giai cao (FY2 va
MTsat); chat iuong dieu tra cd
ban tren toan mang ludi dat va
VUdt chl tieu dupc giao. Hoan
thanh cdng tac kiem tra PCLB
nam 2013 trude ngay 30/6/2013;
theo doi chat ehe diln bien
KTTV tren pham vi ca nudc; dU
bao ehfnh xae va kjp thdi cac con
bao, lu, KKL, ATND, mUa Idn,
nang ndng tren pham vi ca nudc;
thong bao kjp thdi den cae co
quan ehUc nang theo quy djnh,
eung nhu cae eo quan thdng tan
bdo chf, eac phuong tien thdng tin
dai chdng de phuc vu cdng ddng.
Chat lupng edng tae du bao
KTTV tUng budc dupc nang eao;
chat lupng cac ban tin du bao
KTTV han ngan, han vda, ban dai
deu dat va vupt ehi tieu dddc
giao.

Tgl nguydn yg M6I truong | Kyl-^2 - Thdng 1/20H

Trung tam da hoan thdnh va
trinh Bd ddng thdi gian quy djnh
05 du thao thdng tU, dinh mdc
ki...
Pbdt
trie'n nbanb
vd
ben
vSng
^^Bao
0am cung cap l(|p thai thong tin
l(hi tirong thuy van
O LE CONG THANH
Tong Gidm
dd'c
Trung
tdm
Khi tUdng
Thdy van
quSe
g
Ket qua dat dupc
Nam vda qua, tinh hinh thdi
tidt, thdy vdn nudc ta cd nhieu
dien bie'n phdc tap; bao, dp thap
nhiet ddi xuat hien tren bien
Ddng ngay td dau thang
01/2013; trong ndm da ed 19 con
bao va dp thd'p nhiet ddi (14 cdn
bao va 5 ap thap nhiet ddi) hoat
ddng tren Bien Odng, nhieu hdn
so vdi trung binh nhidu nam la 7
con,
trong dd ed 08 cdn bao va
02 ap thap nhiet ddi anh hudng
true
tiep den dat lidn nudc ta.
Trong nhung ngay cud'i thang 3,
mUa da, ddng Idc xay ra lien tuc
d vdng nui phia Bac, dac biet
tai
Mudng KhUdng (Lao Cai) dudng
kinh hat mUa da len tdi 6-7em;
giua thang 12 ndm nay, tai Bat
sdt va Sa Pa (Lao Cai), Ddng
Vdn va Quang Ba (Ha Giang)
xua't hien mua tuyet keo dai, day
Id hien tupng xay ra lan dau tien
trong 50 nam qua.
Trong mda lu, tren phan Idn
cdc sdng, muc nudc
dinh
lu phd
bien d mdc bdo ddng (BD)2, BD3;
dde biet trong dpt lu td ngay
15-
17/11.
dinh lu tren phan Idn cae
sdng thudc tinh Quang Ngai,
sdng Kdn, thupng ngudn sdng Ba
tai An Khe da xuat hien lu ljch sd.
Tridu cudng tren sdng Sai Gdn tai
Tram Phu An lap
mCfe
ijch
sCf
mdi
la 1,68 m vdo ngay 20/10/2013.
Mac du tinh hinh thdi tie't, thuy
van diln bien
phUc
tap, nhUng
Trung tam Khf tupng
Thuy
vdn
Qudc gia (Trung tam) da bao
dam su hoat ddng dn dinh, hieu
qua cda 232 tram thdy vdn; 177
tram khi
tupng;
155
tram/diem do
mdi trudng khong khi va nude;
413 diem do mUa nhan dan; 06
tram tham khdng vd tuydn theo
che dp quan trac 2 obs/ngay; 08
tram do gid tren cao; 03 tram do
tdng
lUdng
d zdn-bdc xa
cue
tim;
07 tram ra da thdi tiet; 02 tram thu
anh ve tinh phan giai cao (FY2 va
MTsat); chat iuong dieu tra cd
ban tren toan mang ludi dat va
VUdt
chl
tieu dupc giao. Hoan
thanh cdng tac kiem tra PCLB
nam 2013 trude ngay 30/6/2013;
theo doi chat ehe diln bien
KTTV tren pham vi ca nudc; dU
bao ehfnh xae va kjp thdi cac con
bao,
lu, KKL, ATND, mUa Idn,
nang ndng tren pham vi ca nudc;
thong bao kjp thdi den cae co
quan
ehUc
nang theo quy
djnh,
eung nhu cae eo quan thdng tan
bdo chf, eac phuong tien thdng tin
dai chdng de phuc vu cdng ddng.
Chat lupng edng tae du bao
KTTV
tUng
budc dupc nang eao;
chat lupng cac ban tin du bao
KTTV han ngan, han vda, ban dai
deu dat va vupt ehi tieu dddc
giao.
Trung tam da hoan thdnh va
trinh Bd ddng thdi gian quy djnh
05 du thao thdng tU, dinh mdc
kinh te - ky thudt ehuyen nganh.
Cdc du an dau tu, du an, nhiem
vu chuyen mdn duac trien khai
thuc hien theo ddng kd hoach dl
ra;
boat ddng hpp tac quoc
t^
duac tdng cudng nham tranh
thO
ngudn vdn, cdng nghd cda cac
nude tien tidn di thde day qua
trinh hien dai hoa Nganh. TSng
cudng hpp tdc qude td, day
manii
tridn khai xay dung vd thuc hien
ede dy an sii dung ngudn von
ODA. Den nay, Trung tam da \6
chu'c hdn 40 dodn ra, ddn tiep va
lam viec vdi 25 doan khdch quoc
td.
Thuc hien day dd nhiem vu Bp
giao trong khudn khd boat ddng
vdi Td
chLire
Khf tupng the
gi6i
(WMO),
uy
ban Bao, Tieu ban
Khf tupng vd Vat
ly
dja cau
ASEAN cung nhU hpp tac v6i
Trung Qudc, Hdn Qudc, Nhit
Ban vd mot sd td chifc phi chfnh
phd,
nhU: Trung tdm Phdng tranh
thidn tai Chau A, Chuong trinh
Budc dau nghien cdu
thuy
khf
quydn va gid mua Chdu A,
Chuong trinh quan trac hoi nu6c
va
d-zdn
phdn tang.
Tuy nhien, trong boat dpng,
Trung tam gdp mdt sd khd khdn
nhu:
Tinh trang vi pham hanh lang
an toan ky thudt tai cdc tram
34 Tgl nguydn yg M6I truong |
Kyl-^2
-
Thdng
1/20H
Bảo đảm cung cấp kịp thời thông tin khí tượng thủy văn - Trang 2
Bảo đảm cung cấp kịp thời thông tin khí tượng thủy văn - Người đăng: cancelanimation
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảo đảm cung cấp kịp thời thông tin khí tượng thủy văn 9 10 844