Ktl-icon-tai-lieu

Báo Dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo Dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh
dân chủ
Trần Thị Thủy
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Xanh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Làm rõ những hoạt động đấu tranh của tầng lớp nhân dân Việt Nam dưới
sự lanh đa ̣o của Đảng Cô ̣ng sản Đông Dương trong phòng trào đòi dân sinh , dân chủ
̃
1936-1939 đươ ̣c phản ánh trên báo Dân chúng . Qua đó , khẳ ng đinh giá tri ̣nguồ n tư
̣
liê ̣u lich sử của báo Dân chúng . Tìm hiểu cuộc đấu tranh đòi cải cách chế độ tuyển
̣
cử, biế n nghi ̣trường thành diễn đàn đấ u tranh vì quyề n lơ ̣i của dâ n chúng. Rút ra bài
học kinh nghiệm về công tác tuyên truyền , vâ ̣n đô ̣ng, tổ chức quầ n chúng thông qua
báo chí công khai, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của báo chí hiện nay.
Keywords. Lịch sử Việt Nam; Báo Dân chúng; Báo chí
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, oanh liệt của cách mạng Việt Nam để
giành và giữ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, báo chí được xem là một vũ khí
cực kỳ quan trọng. Đồng chí Trường Chinh đã từng nói “Không thể làm cách mạng mà
không có báo chí cách mạng” báo chí có chức năng “mở tai mở mắt” cho đồng bào
“hướng dẫn dân chúng đoàn kết đấu tranh” (Báo Việt Nam Độc lập -1942). Cách mạng
đòi hỏi phải có báo chí cách mạng, sinh ra báo chí cách mạng, và sử dụng báo chí cách
mạng làm vũ khí chiến đấu thúc đẩy cách mạng Việt Nam phát triển và giành thắng lợi.
Ngay từ khi đất nước còn chìm đắm trong những đêm dài nô lệ, vấn đề báo chí
và đòi tự do báo chí đã được Nguyễn ái Quốc đề cập đến bằng nhiều bài viết và sách báo.
Người còn sử dụng mọi diễn đàn để tố cáo chế độ báo chí hà khắc của thực dân Pháp tại
Đông Dương, vạch trần sự thối nát của báo chí thực dân. Người đã nhiều lần lớn tiếng đòi
tự do báo chí, cũng như đòi các quyền tự do dân chủ khác.
Đảng Cộng sản Việt Nam khi ra đời (03/02/1930) đã đánh giá cao vai trò của báo
chí. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng có ghi: “Đảng phải mở rộng tuyên truyền cổ động, ra
sách, báo, truyền đơn”…để làm cho “quần chúng biết mục đích của Đảng và ý kiến của
Đảng đối với các việc xảy ra” [26, tr.23].
Trong những năm lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập, đặc biệt,
trong phong trào vận động dân chủ 1936-1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã sử dụng
triệt để vai trò của báo chí để tuyên truyền, quan điểm, đường l...
Di cu
n ch
Trn Th Thy
i hc Khoa h
Lu ThS.  Lch s Vit Nam: 60 22 54
ng dn: PGS.TS. Phm Xanh
o v: 2010
Abstract. 










 , 
1936-1939 




 . 
, 










 . 

, 







 
. 
 , 

, 



, .
Keywords. Lch s Vit Nam; ; 
Content
1. p thit c 


Không thể làm cách mạng
không báo chí cách mạng      mở tai mở mắt   
hướng dẫn dân chúng đoàn kết đấu tranh-












-

Tin
Tức, Thời Mới, An Nam Trẻ, Tiền Phong, Dân Chúng, Lao Động
Báo Dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - Trang 2
Báo Dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo Dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ 9 10 372