Ktl-icon-tai-lieu

BẢO HIỂM TÀI SẢN

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAÛO HIEÅM
TAØI SAÛN

I- KHAÙI QUAÙT VEÀ BHTS
1.1- Khaùi nieäm:
Ñaây laø loaïi baûo hieåm maø ñoái töôïng baûo hieåm laø
taøi saûn (coá ñònh hay löu ñoäng) vaø quyeàn taøi saûn
cuûa ngöôøi ñöôïc baûo hieåm.
1.2- Caùc nguyeân taéc aùp duïng vôùi baûo hieåm taøi saûn.
 AÙp duïng nguyeân taéc boài thöôøng.
 AÙp duïng nguyeân taéc “theá quyeàn hôïp phaùp”

 Baûo hieåm truøng

Moä t ñoá i töôï n g baû o hieå m ñoà n g thôø i
ñöôï c baû o hieå m baè n g nhieà u hôï p ñoà n g
baû o hieå m cho cuø n g moä t ruû i ro vôù i
nhöõ n g coâ n g ty baû o hieå m khaù c nhau
goï i laø baû o ng hôïp truønn g. o hieåm naøy coù theå
Nhöõ hieå m ñoà g baû
truøng ñieàu kieän, truøng thôøi haïn baûo hieåm;
 Toång soá tieàn baûo hieåm töø taát caû nhöõng
hôïp ñoàng naøy lôùn hôn giaù trò cuûa ñoái
töôïng baûo hieåm.

 Baûo hieåm truøng
 Tröôøng hôïp coù baûo hieåm truøng, tuøy thuoäc
vaøo nguyeân nhaân xaûy ra ñeå giaûi quyeát.
 Veà nguyeân taéc: huûy boû hôïp ñoàng baûo hieåm
neáu phaùt hieän thaáy baûo hieåm truøng coù gian laän
ñeå traùnh truïc lôïi.

 Baûo hieåm truøng
 Neáu chaáp nhaän boài thöôøng: traùch nhieäm
cuûa moãi coâng ty ñoái vôùi toån thaát seõ ñöôïc phaân
chia theo tyû leä traùch nhieäm maø hoï ñaûm nhaän.
Cuï theå:
Soá tieàn boài thöôøng
cuûa töøng hôïp ñoàng

Giaù trò thieät x Soá tieàn BH cuûa töøng HÑ
=
haïi thöïc teá
Toång soá tieàn baûo hieåm

 Cheá ñoä boài thöôøng baûo hieåm.
 Cheá ñoä baûo hieåm theo möùc mieãn thöôøng:
Coâng ty baûo hieåm chæ chòu traùch nhieäm ñoái
vôùi nhöõng toån thaát maø gía trò thieät haïi
thöïc teá vöôït quaù moät möùc ñaõ thoaû thuaän
goïi laø möùc mieãn thöôøng.
 Mieãn thöôøng khoâng khaáu tröø.
 Mieãn thöôøng coù khaáu tröø.

 Cheá ñoä boài thöôøng baûo hieåm.
 Cheá ñoä baûo hieåm theo tyû leä:
Soá tieàn
boài thöôøng

=

Giaù trò thieät x
haïi thöïc teá

Soá tieàn
= Giaù trò thieät x
boài thöôøng
haïi thöïc teá

Soá tieàn BH
Giaù trò BH

Soá tieàn BH leõ ra phaûi noäp
Soá phí BH leõ ra phaûi noäp

 Cheá ñoä boài thöôøng baûo hieåm.
 Cheá ñoä baûo hieåm theo ruûi ro ñaàu tieân:
Soâù tieàn boài thöôøng ñöôïc traû döïa vaøo soá tieàn
baûo hieåm ñaõ thoaû thuaän, töùc laø STBT ≤
STBH.

II- BAÛO HIEÅM THIEÄT HAÏI
VAÄT CHAÁT XE CÔ GIÔÙI
2.1- Ñoái töôïng vaø phaïm vi baûo hieåm
2.1.1- Ñoái töôïng baûo hieåm
Laø baûn thaân nhöõng chieác xe coøn giaù trò vaø ñöôïc
pheùp löu haønh treân laõnh thoå quoác gia.

2.1.2- Phaïm vi baûo hieåm
Trong hôïp ñoàng baûo hieåm vaät chaát xe, caùc ruûi
ro ñöôïc baûo hieåm t...
BAÛO HIEÅM
BAÛO HIEÅM
TAØI SAÛN
TAØI SAÛN
BẢO HIỂM TÀI SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢO HIỂM TÀI SẢN - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BẢO HIỂM TÀI SẢN 9 10 511