Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chöông 3: Baûo hieåm
(1)

(1)

nguoàn goác

coù töø xöa nhöng chuù yù nhaát laø sau tkyû 18 xaùc suaát thoáng keâ ra ñôøi laøm
phaùt trieån nhieàu loaïi bh.

(2) caùc loaïi quyõ baûo hieåm trong neàn kinh teá
(a) (a) quyõ döï tröõ khoâng taäp trung:

caùc dn hình thaønh ñeå khaéc phuïc ruûi ro, döï tröõ trong thu nhaäp cuûa hoä
gia ñình ñeå phoøng baát traéc. quy moâ loaïi naøy nhoû, nhöng ruûi ro thöôøng
lôùn.
(b) (b) quyõ döï tröõ taäp trung:
do nhaø nöôùc xaây ñöïng, trích töø ngaân saùch ñeå choáng caùc vaán ñeà kt-xh.
(c) (c) quyõ baûo hieåm ôø caùc coâng ty kinh doanh baûo hieåm :
moät phaàn voán töï coù cuûa dn, phaàn coøn laïi do ngöôøi tham gia baûo hieåm
ñoùng goùp. öu ñieåm laø ñoâng ngöôøi tham gia, ñeàn buø toå thaá lôùn.
(3)

(3) baûo hieåm thöông maïi

haïn cheá töø hai quyõ (a), (b) laøm cho hieäu quaû chung neàn kinh teá khoâng
vöôït qua ñöôïc. nhôø vaøo coäng ñoàng tham gia gaùnh chòu cho ngöôøi thòeât
haïi, nhôø tính töông hoã naøy maø hình thaønh neân baûo hieåm thöông maïi (laø
cam keát baûo ñaûm coù ñieàu kieän cuûa toå chöùc kt ñoái vôùi ngöôøi tham gia
baûo hieåm, ñöôïc thöïc hieän thoâng quy phaân taùn ruûi ro vaø nguyeân taét
töông hoã.
(a) (a) caùc yeâu toá cô baûn cuûa bhtm:
+ chuû theå bh:
laø toå chöùc coù tö caùch phaùp nhaân kinh doanh tronh lónh vöïc bh, ñöôïc
khai thaùc caùc loaïi hình bh, thu phí vaø coù traùch nhieäm boài thöôøng.
+ ngöôøi ñöôïc bh:
laø ngöôøi bình thöôøng coù ñeàu kieän mua bh, ngöôøi taïo neân ñoái töôïng bh.
+ ngöôøi kyù keát hôïp ñoàng bh:
laø ngöôøi kyù, thanh toaøn phí bh, vaø coù traùch nhieäm ñeà phoøng ngaên ngöøa
toån thaát.
+ ngöôøi thuï höôûng:

ngöôøi nhaän boài thöôøng, trong phaïm vi cuûa hôïp ñoàng.
+ ñoái töôïng bh:
laø taøi saûn cuûa ngöôøi sôû höõu, tính maïng thaân theå, söùc khoeõ con ngöôøi,
traùch nhieäm daân söï.
+ ruûi ro bh:
nguoàn goác (rr töï nhieân, rr kt-xh), nguyeân nhaân (rr khaùch quan, rr chuû
quan), traïng thaùi (rr tónh, rr ñoäng).
+ toån thaát bh:
haäu quaû.
+ giaù trò bh:
laø khaùi nieäm duøng ñeå phaûn aùnh cho ñoái töôïng bh, baèng taøi saûn.
+ soá tieàn bh:
soá tieàn cam keát ñeàn buø ôû möùc cao nhaát.
+ soá tieàn boài thöôøng:
soá tieàn traû ôû moât tình huoáng bh saûy ra naèm trong thôøi hieäu cuûa hôïp
ñoàng. toån thaát toaøn boät thì soá tieàn boài thöôøng seõ baèng soá tieàn bh.
+ phaïm vi bh:
laø nhöõng giôùi haïn ruûi ro cho ñoái töôïng ñöôïc bh. goàm (nguyeân nhaân,
thôøi gian vaø khoâng gian.
+ phí bh:
phí thuaàn tuyù vaø phí quaûn lyù.
+ cheá ñoä ñaûm ...
chöông 3: Baûo hieåm
(1) (1) nguoàn goác
coù töø xöa nhöng chuù yù nhaát laø sau tkyû 18 xaùc suaát thoáng keâ ra ñôøi laøm
phaùt trieån nhieàu loaïi bh.
(2) caùc loaïi quyõ baûo hieåm trong neàn kinh teá
(a) (a) quyõ döï tröõ khoâng taäp trung:
caùc dn hình thaønh ñeå khaéc phuïc ruûi ro, döï tröõ trong thu nhaäp cuûa hoä
gia ñình ñeå phoøng baát traéc. quy moâ loaïi naøy nhoû, nhöng ruûi ro thöôøng
lôùn.
(b) (b) quyõ döï tröõ taäp trung:
do nhaø nöôùc xaây ñöïng, trích töø ngaân saùch ñeå choáng caùc vaán ñeà kt-xh.
(c) (c) quyõ baûo hieåm ôø caùc coâng ty kinh doanh baûo hieåm:
moät phaàn voán töï coù cuûa dn, phaàn coøn laïi do ngöôøi tham gia baûo hieåm
ñoùng goùp. öu ñieåm laø ñoâng ngöôøi tham gia, ñeàn buø toå thaá lôùn.
(3) (3) baûo hieåm thöông maïi
haïn cheá töø hai quyõ (a), (b) laøm cho hieäu quaû chung neàn kinh teá khoâng
vöôït qua ñöôïc. nhôø vaøo coäng ñoàng tham gia gaùnh chòu cho ngöôøi thòeât
haïi, nhôø tính töông hoã naøy maø hình thaønh neân baûo hieåm thöông maïi (laø
cam keát baûo ñaûm coù ñieàu kieän cuûa toå chöùc kt ñoái vôùi ngöôøi tham gia
baûo hieåm, ñöôïc thöïc hieän thoâng quy phaân taùn ruûi ro vaø nguyeân taét
töông hoã.
(a) (a) caùc yeâu toá cô baûn cuûa bhtm:
+ chuû theå bh:
laø toå chöùc coù caùch phaùp nhaân kinh doanh tronh lónh vöïc bh, ñöôïc
khai thaùc caùc loaïi hình bh, thu phí vaø coù traùch nhieäm boài thöôøng.
+ ngöôøi ñöôïc bh:
laø ngöôøi bình thöôøng coù ñeàu kieän mua bh, ngöôøi taïo neân ñoái töôïng bh.
+ ngöôøi kyù keát hôïp ñoàng bh:
laø ngöôøi kyù, thanh toaøn phí bh, vaø coù traùch nhieäm ñeà phoøng ngaên ngöøa
toån thaát.
+ ngöôøi thuï höôûng:
Bảo hiểm - Trang 2
Bảo hiểm - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảo hiểm 9 10 511