Ktl-icon-tai-lieu

Báo in Việt Nam trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo in Việt Nam trong công cuộc đổi mới giáo
dục hiện nay
Văn Phương Hoa
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thành Hưng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Sưu tầm, khảo sát tất cả các bài báo có nội dung liên quan đến các vấn đề
đổi mới giáo dục trên 3 tờ báo: báo Giáo dục & Thời đại, Lao động, Tuổi trẻ TP. Hồ
Chí Minh trong thời gian từ tháng 1/2008 đến tháng 6/2009. Đánh giá, nhận xét về nội
dung, hình thức phản ánh các vấn đề đổi mới giáo dục trên 3 tờ báo này: những đóng
góp và những hạn chế. Rút ra những kinh nghiệm, đề xuất những kiến nghị, giải pháp
để nâng cao hiệu quả tuyên truyền các vấn đề giáo dục trên báo in hiện nay.
Keywords: Việt Nam; Đổi mới giáo dục; Báo in
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực để thúc đẩy phát triển công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giáo dục luôn là vấn đề mà toàn xã hội quan tâm. Trong
xã hội hiện đại với xu thế hội nhập, cạnh tranh, hợp tác và phát triển, giáo dục hơn bao giờ hết
càng được đầu tư đổi mới, nhằm đáp ứng yêu cầu về con người và nguồn nhân lực cho đất
nước.
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã chỉ rõ: Cần phải đổi mới
tư duy giáo dục một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cơ
cấu và hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý để tạo được chuyển biến cơ bản và toàn diện của nền
giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục của khu vực và thế giới; khắc phục cách đổi
mới chắp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể, thiếu kế hoạch đồng bộ. Phấn đấu xây dựng nền giáo
dục hiện đại, của dân, do dân và vì dân, đảm bảo công bằng về cơ hội học tập cho mọi người,
kiến tạo một mô hình xã hội học tập và học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước; ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học; đổi
mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ
của học sinh, sinh viên…
Công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước không thể thành công nếu thiếu nguồn nhân
lực hiện đại. Chính vì vậy vấn đề đào tạo, giáo dục, chuẩn bị nguồn lao động cho tương lai
luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia, trong thời đại mới. Đổi mới giáo dục, do
vậy luôn là yêu cầu thường xuyên, tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới không ngừng của xã
hội, đất nước. Trong tiến trình phát triển và đổ...
o in Việt Nam trong công cuộc đổi mới giáo
dục hiện nay
Văn Phương Hoa
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Người ớng dẫn: PGS.TS. Phm Thành Hưng
m bảo v: 2010
Abstract: Sưu tầm, khảo sát tất cả c bài o có ni dung liên quan đến các vấn đề
đổi mới giáo dục trên 3 tờ báo: báo Giáo dục & Thời đại, Lao động, Tuổi trẻ TP. Hồ
Chí Minh trong thời gian từ tháng 1/2008 đến tháng 6/2009. Đánh giá, nhận xét vnội
dung, hình thức phản ánh các vấn đề đổi mới giáo dục trên 3 tờ báo này: những đóng
góp và những hạn chế. Rút ra những kinh nghiệm, đề xuất những kiến nghị, giải pháp
để nâng cao hiệu quả tuyên truyền các vấn đề giáo dục trên báo in hiện nay.
Keywords: Việt Nam; Đổi mới giáo dục; Báo in
Content
M ĐẦU
1. Lý do chn đề tài
Giáo dc là quốc ch hàng đầu, là nn tng và động lc để thúc đẩy phát trin công
nghip hóa, hiện đại hóa đất nước. Giáo dc luôn là vấn đề mà toàn xã hi quan tâm. Trong
hi hiện đại vi xu thế hi nhp, cnh tranh, hp tác và phát trin, giáo dục hơn bao giờ hết
càng được đầu tư đổi mi, nhm đáp ng yêu cu v con người ngun nhân lực cho đất
c.
Văn kiện Đại hội Đại biu toàn quc ln th X ca Đng đã chỉ : Cn phi đi mi
tư duy giáo dc mt cách nht quán, t mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cơ
cu và h thng t chức, chế quản lý để tạo được chuyn biến bản toàn din ca nn
giáo dục nước nhà, tiếp cn với trình độ giáo dc ca khu vc thế gii; khc phục cách đổi
mi chp , thiếu tm nhìn tng th, thiếu kế hoch đng b. Phấn đấu xây dng nn giáo
dc hiện đại, của dân, do dân và dân, đm bo công bng v hội hc tp cho mi người,
kiến to mt mô nh hi hc tp và hc tập thường xuyên, đáp ng yêu cu công nghip
hóa, hiện đại hóa đất nước; ưu tiên hàng đầu cho vic nâng cao chất lượng dy hc; đổi
mới chương trình, nội dung, phương pp dạy hc, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
Báo in Việt Nam trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo in Việt Nam trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Báo in Việt Nam trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay 9 10 866