Ktl-icon-tai-lieu

Bạo lực giới trong gia đình Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ triết học

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2580 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bạo lực giới trong gia đình Việt Nam hiện nay
nhìn từ góc độ triết học
Hoàng Thị Hoa
Trƣờng Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60.22.85
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Mạnh Tƣờng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hoá và khái quát hoá quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tƣ
tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề bất bình đẳng giới và bạo lực trong gia đình. Đánh giá
thực trạng bạo lực giới trong gia đình ở nƣớc ta hiện nay. Phân tích nguyên nhân và
hậu quả của bạo lực giới trong gia đình. Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm
phòng, chống bạo lực giới và xây dựng quan hệ bình đẳng giới trong gia đình Việt
Nam hiện nay.
Keywords. Chủ nghĩa xã hội khoa học; Bạo lực giới; Bạo lực gia đình; Việt Nam;
Triết học; Bất bình đẳng giới

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Gia đình là tế bào của xã hội, là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, đồng thời cũng là
cái nôi đầu tiên nuôi dƣỡng nhân cách và tâm hồn của con ngƣời. Trong gia đình, các
mối quan hệ giữa chồng với vợ, cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau là quan hệ
tình cảm thiêng liêng, ấm áp, đem lại tổ ấm hạnh phúc cho gia đình nhằm đáp ứng
những nhu cầu tình cảm và vật chất cho các thành viên trong gia đình, bảo vệ họ trƣớc
những căng thẳng của cuộc sống. Vì lẽ đó, mà mỗi con ngƣời trong chúng ta đều tìm
thấy sự bình yên, ấm áp và an toàn khi đƣợc sống và trở về với gia đình của mình sau
những khoảng thời gian xa cách và những bộn bề, hối hả của nhịp sống hiện đại. Giống
nhƣ một triết gia phƣơng Tây từng nói: Dù tồi tàn đến đâu nhƣng không nơi nào trên
thế giới có thể sánh đƣợc với mái ấm gia đình. Bởi xã hội, dù tốt đẹp đến đâu, có đến
mức lý tƣởng thì vẫn trộn lẫn trắng - đen. Xã hội có thể dạy cho chúng ta bài học kiếm

1

sống, những va vấp nhớ đời, chứ không thể yêu thƣơng, dạy cho chúng ta những lời
nói thật, sự trung thực nhƣ gia đình.
Vậy mà ở đâu đó, gia đình lại đã và đang trở thành "địa ngục", là nỗi đau bởi
những hành vi bạo lực trong gia đình. Chính từ những hành vi ấy đã đẩy nhiều gia đình
rơi vào tình trạng khủng hoảng, dần dần đi đến đổ vỡ hạnh phúc gia đỡnh. Do vậy, để
đảm bảo hạnh phúc và duy trì sự tồn tại, phát triển của gia đình thì việc lên án và xoá
bỏ những hành vi bạo lực trong gia đình là yếu tố đóng vai trò quan trọng. Nhất là
trong thời đại ngày nay khi loài ngƣời chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI - thế kỷ
của tự do, bình đẳng, dân chủ, tiến bộ và văn minh thì sự tồn tại của bạo lực gia đình
không chỉ gây tổn thƣơn...
1
Bạo lực giới trong gia đình Việt Nam hiện nay
nhìn từ góc độ triết học
Hoàng Thị Hoa
Trƣờng Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60.22.85
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Mạnh Tƣờng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Hệ thống hoá khái quát hoá quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và
tƣởng Hồ Chí Minh về vấn đề bất bình đẳng giới bạo lực trong gia đình. Đánh giá
thực trạng bạo lực giới trong gia đình nƣớc ta hiện nay. Phân tích nguyên nhân
hậu quả của bạo lực giới trong gia đình. Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm
phòng, chống bạo lực giới xây dựng quan hệ bình đẳng giới trong gia đình Việt
Nam hiện nay.
Keywords. Chủ nghĩa hội khoa học; Bạo lực giới; Bạo lực gia đình; Việt Nam;
Triết học; Bất bình đẳng giới
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Gia đình tế bào của hội, hình ảnh thu nhỏ của hội, đồng thời cũng
cái nôi đầu tiên nuôi dƣỡng nhân cách tâm hồn của con ngƣời. Trong gia đình, các
mối quan hệ giữa chồng với vợ, cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau quan hệ
tình cảm thiêng liêng, ấm áp, đem lại tổ ấm hạnh phúc cho gia đình nhằm đáp ứng
những nhu cầu tình cảm vật chất cho các thành viên trong gia đình, bảo vệ họ trƣớc
những căng thẳng của cuộc sống. lẽ đó, mỗi con ngƣời trong chúng ta đều tìm
thấy sự bình yên, ấm áp an toàn khi đƣợc sống trở về với gia đình của mình sau
những khoảng thời gian xa cách và những bộn bề, hối hả của nhịp sống hiện đại. Giống
nhƣ một triết gia phƣơng y từng nói: tồi tàn đến đâu nhƣng không nơi nào trên
thế giới thể sánh đƣợc với mái ấm gia đình. Bởi hội, tốt đẹp đến đâu, đến
mức lý tƣởng thì vẫn trộn lẫn trắng - đen.hội có thể dạy cho chúng ta bài học kiếm
Bạo lực giới trong gia đình Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bạo lực giới trong gia đình Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ triết học - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bạo lực giới trong gia đình Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ triết học 9 10 815