Ktl-icon-tai-lieu

Bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3028 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động
du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh
Hà Thị Phương Lan
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Du lịch học
Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm
Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS. Nguyễn Thị Hải
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan cơ sở lý luận các vấn đề về du lịch biển, đảo và bảo vệ môi
trường tự nhiên trong hoạt động du lịch. Trình bày thực trạng hoạt động du lịch và
công tác bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch tại Vịnh Hạ Long,
Quảng Ninh. Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt
động du lịch tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Keywords. Du lịch; Môi trường tự nhiên; Quảng Ninh; Vịnh Hạ long

Content.
1. Lý do chọn đề tài
Môi trường đóng vai trò quan trọng trong hoạt động phát triển du lịch. Môi
trường vừa là điều kiện vừa là tài nguyên cho phát triển du lịch. Ngược lại, môi
trường, đặc biệt là môi trường tự nhiên cũng chịu sự tác động sâu sắc của hoạt động
du lịch. Mặc dù môi trường tự nhiên có khả năng tự phục hồi nhưng nếu du lịch
phát triển ồ ạt sẽ gây lên những suy thoái môi trường trầm trọng. Do vậy, bảo vệ
môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động du lịch.
Do điều kiện thuận lợi về địa lý và sự hấp dẫn về tài nguyên hoạt động du
lịch ở Vịnh Hạ Long phát triển nhanh chóng. Sự phát triển của hoạt động du lịch đã
ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên tại Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, công tác bảo vệ
môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch Vịnh Hạ Long hiện nay vẫn còn nhiều
hạn chế, hiệu quả còn chưa cao dẫn tới chất lượng môi trường chưa đảm bảo cho sự
thành công của hoạt động du lịch . Vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động du
lịch Vịnh Hạ Long vừa là đòi hỏi cấp thiết cho bảo vệ Di sản thiên nhiên, vừa có ý
nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của khu vực. Vì vậy, các tổ
chức du lịch, các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người tham gia vào hoạt
động du lịch phải có trách nhiệm đóng góp sức lực và trí tuệ vì sự tồn tại và phát
triển Vịnh Hạ Long.

0

Vì vậy tác giả lựa chọn đề tài “Bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động
du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh” làm luận văn tốt nghiệp với hy vọng đề tài sẽ
tìm ra những giải pháp tích cực nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên cho việc phát
triển bền vững.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Luận văn được tiến hành nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động
bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lich Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh,
đảm bảo phát triển du...
0
Bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động
du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh
Hà Thị Phương Lan
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Du lịch học
Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm
Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS. Nguyễn Thị Hải
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan sở luận các vấn đề về du lịch biển, đảo bảo vệ môi
trường tự nhiên trong hot động du lịch. Trình bày thực trạng hot động du lịch
công tác bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch tại Vịnh Hạ Long,
Quảng Ninh. Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên trong hot
động du lịch tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Keywords. Du lịch; Môi trường tự nhiên; Quảng Ninh; Vịnh Hạ long
Content.
1. Lý do chọn đê
̀
tài
Môi trưng đóng vai trò quan trọng trong hot động phát triển du lch. Môi
trường vừa điều kin vừa tài nguyên cho phát triển du lch. Ngược lại, môi
trường, đc biệt là môi trưng t nhiên cũng chu s tác động sâu sắc ca hoạt động
du lch. Mặc môi trường t nhiên có khả năng tự phc hồi nhưng nếu du lch
phát triển t s y lên những suy thoái môi trường trm trng. Do vy, bo v
môi trường là mt trong nhng nhim v quan trng ca hoạt động du lch.
Do điều kin thun li v địa sự hp dn v tài nguyên hoạt đng du
lch Vnh H Long phát triển nhanh chóng. S phát triển ca hoạt đng du lch đã
ảnh hưởng tới môi trưng t nhiên ti Vnh H Long. Tuy nhiên, công tác bo v
môi trường t nhiên trong hot động du lch Vnh H Long hin nay vẫn còn nhiu
hn chế, hiu qu còn chưa cao dẫn ti chất lưng môi trường chưa đảm bo cho s
thành công của hoạt động du lch . Vn đề bo v môi trường trong hoạt động du
lch Vnh H Long vừa đòi hi cp thiết cho bo v Di sản thiên nhiên, vừa ý
nghĩa quan trng trong chiến lược phát trin du lch ca khu vc. vy, các t
chc du lịch, các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người tham gia vào hoạt
động du lch phải trách nhiệm đóng góp sức lc trí tuệ sự tn tại phát
trin Vnh H Long.
Bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh 9 10 650