Ktl-icon-tai-lieu

Bảo vệ rơle

Được đăng lên bởi nguyentruong1606
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 3147 lần   |   Lượt tải: 3 lần
3

Chương 1: KHÁI NIỆM VỀ BẢO VỆ RƠLE
I. Khái niệm chung:
I.1. Nhiệm vụ của bảo vệ rơle:
Khi thiết kế và vận hành bất kỳ một hệ thống điện nào cần phải kể đến khả năng phát
sinh hư hỏng và các tình trạng làm việc không bình thường trong hệ thống điện ấy. Ngắn
mạch là loại sự cố có thể xảy ra và nguy hiểm nhất trong hệ thống điện . Hậu quả của ngắn
mạch là:
a) Trụt thấp điện áp ở một phần lớn của hệ thống điện
b) Phá hủy các phần tử bị sự cố bằng tia lửa điện
c) Phá hủy các phần tử có dòng ngắn mạch chạy qua do tác động nhiệt và cơ.
d) Phá hủy ổn định của hệ thống điện
Ngoài các loại hư hỏng, trong hệ thống điện còn có các tình trạng việc không bình
thường. Một trong những tình trạng việc không bình thường là quá tải. Dòng điện quá tải
làm tăng nhiệt độ các phần dẫn điện quá giới hạn cho phép làm cách điện của chúng bị già
cỗi hoặc đôi khi bị phá hủy.
Để ngăn ngừa sự phát sinh sự cố và sự phát triển của chúng có thể thực hiện các biện
pháp để cắt nhanh phần tử bị hư hỏng ra khỏi mạng điện, để loại trừ những tình trạng làm
việc không bình thường có khả năng gây nguy hiểm cho thiết bị và hộ dùng điện.
Để đảm bảo sự làm việc liên tục của các phần không hư hỏng trong hệ thống điện
cần có những thiết bị ghi nhận sự phát sinh của hư hỏng với thời gian bé nhất, phát
hiện ra phần tử bị hư hỏng và cắt phần tử bị hư hỏng ra khỏi hệ thống điện. Thiết bị
này được thực hiện nhờ những khí cụ tự động có tên gọi là rơle. Thiết bị bảo vệ được thực
hiện nhờ những rơle được gọi là thiết bị bảo vệ rơle (BVRL).
Như vậy nhiệm vụ chính của thiết bị BVRL là tự động cắt phần tử hư hỏng ra
khỏi hệ thống điện. Ngoài ra thiết bị BVRL còn ghi nhận và phát hiện những tình trạng
làm việc không bình thường của các phần tử trong hệ thống điện, tùy mức độ mà BVRL
có thể tác động đi báo tín hiệu hoặc đi cắt máy cắt. Những thiết bị BVRL phản ứng với
tình trạng làm việc không bình thường thường thực hiện tác động sau một thời gian duy trì
nhất định (không cần phải có tính tác động nhanh như ở các thiết bị BVRL chống hư
hỏng).

I.2. Yêu cầu cơ bản của mạch bảo vệ:
I.2.1. Tính chọn lọc:
Tác động của bảo vệ đảm bảo chỉ cắt phần tử bị hư hỏng ra khỏi hệ thống điện được
gọi là tác động chọn lọc. Khi có nguồn cung cấp dự trữ cho hộ tiêu thụ, tác động như vậy
tạo khả năng cho hộ tiêu thụ tiếp tục được cung cấp điện.

Soure: BKEPS.COM

4

Hình 1.1 : Cắt chọn lọc trong mạng có một nguồn cung cấp
Yêu cầu tác động chọn lọc cũng không loại trừ khả năng bảo vệ tác động như là bảo
vệ dự trữ trong trường hợ...
3
Chương 1: KHÁI NIM V BO V RƠLE
I. Khái nim chung:
I.1. Nhim v ca bo v rơle:
Khi thiết kế và vn hành bt k mt h thng đin nào cn phi k đến kh năng phát
sinh hư hng và các tình trng làm vic không bình thường trong h thng đin y. Ngn
mch là loi s c có th xy ra và nguy him nht trong h thng đin . Hu qu ca ngn
mch là:
a) Trt thp đ
in áp mt phn ln ca h thng đin
b) Phá hy các phn t b s c bng tia la đin
c) Phá hy các phn t có dòng ngn mch chy qua do tác động nhit và cơ.
d) Phá hy n định ca h thng đin
Ngoài các loi hư hng, trong h thng đin còn có các tình trng vic không bình
thường. Mt trong nhng tình trng vic không bình thường là quá ti. Dòng đin quá ti
làm tăng nhit độ các phn dn đin quá gii hn cho phép làm cách đin ca chúng b già
ci hoc đôi khi b phá hy.
Để ngăn nga s phát sinh s c và s phát trin ca chúng có th thc hin các bin
pháp để ct nhanh phn t b h
ư hng ra khi mng đin, để loi tr nhng tình trng làm
vic không bình thường có kh năng gây nguy him cho thiết b và h dùng đin.
Để đảm bo s làm vic liên tc ca các phn không hư hng trong h thng đin
cn có nhng thiết b ghi nhn s phát sinh ca hư hng vi thi gian bé nht, phát
hin ra phn t
b hư hng và ct phn t b hư hng ra khi h thng đin. Thiết b
này được thc hin nh nhng khí c t động có tên gi là rơle. Thiết b bo v được thc
hin nh nhng rơle được gi là thiết b bo v rơle (BVRL).
Như vy nhim v
chính ca thiết b BVRL là t động ct phn t hư hng ra
khi h thng đin. Ngoài ra thiết b BVRL còn ghi nhn và phát hin nhng tình trng
làm vic không bình thường ca các phn t trong h thng đin, tùy mc độ mà BVRL
có th tác động đi báo tín hiu hoc đi ct máy ct. Nhng thiết b BVRL phn ng vi
tình trng làm vi
c không bình thường thường thc hin tác động sau mt thi gian duy trì
nht định (không cn phi có tính tác động nhanh như các thiết b BVRL chng hư
hng).
I.2. Yêu cu cơ bn ca mch bo v:
I.2.1. Tính chn lc:
Tác động ca bo v đảm bo ch ct phn t b hư hng ra khi h thng đin được
gi là tác động chn lc. Khi có ngun cung cp d tr cho h tiêu th, tác động như vy
to kh năng cho h tiêu th tiếp tc được cung cp đin.
Soure: BKEPS.COM
Bảo vệ rơle - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo vệ rơle - Người đăng: nguyentruong1606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Bảo vệ rơle 9 10 706