Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức Holder – Bất đẳng Minkovski

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS TS. Lê Hoàn Hóa
Ngày 15 tháng 12 năm 2004

KHÔNG GIAN MÊTRIC
1

Bất đẳng thức Holder – Bất đẳng Minkovski

Cho p > 1, q > 1 thỏa mãn 1q +
Minkovski cho ba trường hợp.

1.1

1
q

= 1, sau đây là bất đẳng thức Holder và bất đẳng thức

Tổng hữu hạn

Cho xi , yi , i = 1, 2, . . . , n là số thực hoặc phức.
n

1/p

n

|xi |p

|xi yi |
i=1

i=1
1/p

n

|yi |q
p

|xi + yi |

|xi |

i=1

(Bất đẳng thức Holder)

i=1
1/p

n

p

1.2

1/q

n

1/p

n
p

|yi |

+

i=1

(Bất đẳng thức Minkovski)

i=1

Chuổi số

Cho xi , yi , i ∈ N là các số thực hay phức
∞

1/p

∞

|xi yi |
i=1
∞

q

|xi |
i=1
1/p

|yi |
i=1

1/p

∞

|xi + yi |p
i=1

1/q

∞

p

|xi |p
i=1

1

1/p

∞

|yi |p

+
i=1

1.3

Tích phân

Cho x, y : [a, b] → R khả tích
b

1/p

b

|x(t)y(t)|dt

q

|x(t)| dt

a

|y(t)| dt

a

a
1/p

b

1/p

b

p

p

|x(t) + y(t)| dt

|x(t)| dt

a

2

1/q

b

p

1/p

b
p

|y(t)| dt

+

a

a

Định nghĩa

Cho X = ∅, mêtric d trên X là ánh xạ d : X × X → R thỏa mãn:
• d(x, y) = d(y, x)
• d(x, y)

0, d(x, y) = 0 ⇔ x = y

• d(x, z)

d(x, y) + d(y, z), ∀x, y, z ∈ X (Bất đẳng thức tam giác)

d(x, y) là khoảng cách giữa hai phần tử x, y. Cặp (X, d) là không gian mêtric.
Ví dụ: i) Trên Rn hoặc Cn , x = (x1 , x2 , . . . , xn ), y = (y1 , y2 , . . . , yn ), đặt
n

|xi − yi |

d1 (x, y) =
i=1

1/2

n
2

|xi − yi |

d2 (x, y) =

(khoảng cách Euclide)

i=1
1/p

n
p

|xi − yi |

dp (x, y) =

,p>1

i=1

Khi đó d1 , d2 , dp là các mêtric.
ii) Với p 1, đặt X = {x = (xn )n :

∞
i=1

|xn |p < +∞}. Với x = (xn )n , y = (yn )n đặt
1/p

∞

|xn − yn |p

d(x, y) =
n=1

Khi đó (X, d) là không gian mêtric.
iii) Cho X là tập hợp các dãy số thực bị chặn. Với x = (xn )n , y = (yn )n thuộc X ta đặt
d(x, y) = sup{|xn − yn | : n ∈ N}
Khi đó (X, d) là không gian mêtric.
Thật vậy, dễ dàng thấy rằng: d(x, y) = d(y, x), d(x, y) 0 và d(x, y) = 0 ⇔ xn = yn , ∀n ∈
N ⇔ x = y. Kiểm tra bất đẳng thức tam giác: Với mọi n ta có
|xn − zn | = |xn − yn + yn − zn |

|xn − yn | + |yn − zn |

d(x, y) + d(y, z)

Suy ra
d(x, z) = sup{|xn − zn | : n ∈ N}
2

d(x, y) + d(y, z)

Vậy d là mêtric trên X.
iv) Đặt X là tập hợp các hàm số thực liên tục trên [a, b]. Với x, y ∈ X, đặt:
d0 (x, y) = max{|x(t) − y(t)| : t ∈ [a, b]}
b

|x(t) − y(t)|dt

d1 (x, y) =
a

1/2

b
2

|x(t) − y(t)| dt

d2 (x, y) =
a

1/p

b
p

|x(t) − y(t)| dt

dp (x, y) =

,p>1

a

Khi đó d0 , d1 , d2 , dp là các mêtric trên X.
Thật vậy, dễ kiểm tra d2 , dp thỏa mãn bất đẳng thức tam giác(dùn...
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS TS. Hoàn Hóa
Ngày 15 tháng 12 năm 2004
KHÔNG GIAN MÊTRIC
1 Bất đẳng thức Holder Bất đẳng Minkovski
Cho p > 1, q > 1 thỏa mãn
1
q
+
1
q
= 1, sau đây bất đẳng thức Holder và bất đẳng thức
Minkovski cho ba trường hợp.
1.1 Tổng hữu hạn
Cho x
i
, y
i
, i = 1, 2, . . . , n số thực hoặc phức.
n
i=1
|x
i
y
i
|
n
i=1
|x
i
|
p
1/p
n
i=1
|y
i
|
q
1/q
(Bất đẳ ng thức Holder)
n
i=1
|x
i
+ y
i
|
p
1/p
n
i=1
|x
i
|
p
1/p
+
n
i=1
|y
i
|
p
1/p
(Bất đẳ ng thức Minkovski)
1.2 Chuổi số
Cho x
i
, y
i
, i N các số thực hay phức
i=1
|x
i
y
i
|
i=1
|x
i
|
p
1/p
i=1
|y
i
|
q
1/q
i=1
|x
i
+ y
i
|
p
1/p
i=1
|x
i
|
p
1/p
+
i=1
|y
i
|
p
1/p
1
Bất đẳng thức Holder – Bất đẳng Minkovski - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức Holder – Bất đẳng Minkovski - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bất đẳng thức Holder – Bất đẳng Minkovski 9 10 810