Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết thành công trong kinh doanh trực tuyến

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bí quy t thành công trong kinh doanh tr c tuy n
R i ro trong kinh doanh luôn là m i quan tâm hàng đ u c a các thương nhân đ c bi t là kinh
doanh trên Internet. Doanh nhân không ch g p khó khăn, tr ng i như không bi t b t đ u t
đâu và như th nào mà ngay c khi đã tìm đư c th i đi m kinh doanh thích h p hay xác đ nh
đư c ý tư ng và m c đích kinh doanh, h cũng không th kh ng đ nh ch c ch n đư c là h s
thành công hay th t b i?
M t s thương nhân do quá nóng v i và hay đa nghi khi v ch ra các chi n lư c kinh doanh
lâu dài nên thư ng g p th t b i. Ngư c l i, m t s thương nhân khác không ch quan tâm đ n
m c tiêu cu i cùng là ki m l i nhu n h còn r t chú tr ng, cân nh c đ đưa ra nh ng k
ho ch kinh doanh ch c ch n. C th là:
- H có m t k ho ch mà có th ki m soát và theo dõi t khi b t đ u th c hi n cho đ n khi
k t thúc đ ch c ch n h đã hành đ ng đúng, h s không t n kém nhi u chi phí và có th
thu đư c l i nhu n.
- M t k ho ch chi ti t t ng giai đo n th c hi n và các công vi c liên quan đ h có th thành
công, đ t đư c m c tiêu và bi n ư c mơ tr thành hi n th c.
- Có th b n đã t ng nghe t i Corey Rudl? V i m t website r t đơn gi n nhưng doanh thu lên
t i 5,3 tri u Đô la, Corey đư c xem là m t chuyên gia hàng đ u v kinh doanh tr c tuy n.
Khoá h c v kinh doanh tr c tuy n "The Insider Secrets To Marketing Your Business
Online" không ch cung c p các ki n th c c n thi t cho vi c thi t l p ho t đ ng kinh doanh
tr c tuy n, nó còn hư ng d n b n t đưa ra nh ng gi thuy t có th g p ph i và t đó t v ch
ra các phương án gi i quy t t t nh t.
Và quan tr ng hơn t t c là b n s có trong tay m t k ho ch hoàn h o cho ho t đ ng kinh
doanh trên Internet c a mình:
- B n s bi t đư c ý tư ng mà chúng tôi gi i thi u v i b n có th c s đem l i l i nhu n cho
b n hay không.
- B n s bi t chính xác cách phát tri n ý tư ng kinh doanh đ i v i các s n ph m và d ch v có
kh năng tiêu th l n trên th trư ng.
- B n s bi t chính xác cách đ khai thác s n ph m và d ch v c a mình phù h p v i xu
hư ng phát tri n kinh doanh Internet hi n nay.
- B n s bi t đư c chi n lư c nào là t t nh t đ ti n hành marketing và xúc ti n kinh doanh

 – Download sách mi n phí – không c n ñăng nh p

nh m thu hút nhi u khách hàng nh t.
- B n s bi t chính xác b n c n làm gì đ đ m b o cho thành công c a b n. Hơn th n a b n
có th xác đ nh đư c chi phí b n c n ph i b ra và t t c các công vi c c n th c hi n.
- Và, trên t t c , b n s đánh giá chính xác đư c kh năng c a mình và khi nào là th i đi m
thích h p đ đưa k ho ch c a b n ...
www.Beenvn.com – Download sách min phí – không cn ñăng nhp
Bí quyết thành công trong kinh doanh trc tuyến
Ri ro trong kinh doanh luôn là mi quan tâm hàng đu ca các thương nhân đc bit là kinh
doanh trên Internet. Doanh nhân không ch gp khó khăn, tr ngi như không biết bt đu t
đâu và như thế nào mà ngay c khi đã tìm được thi đim kinh doanh thích hp hay xác đnh
được ý tưởng và mc đích kinh doanh, h cũng không th khng đnh chc chn được là h s
thành công hay tht bi?
Mt s thương nhân do quá nóng vi và hay đa nghi khi vch ra các chiến lược kinh doanh
lâu dài nên thường gp tht bi. Ngược li, mt s thương nhân khác không ch quan tâm đến
mc tiêu cui cùng là kiếm li nhun h còn rt chú trng, cân nhc đ đưa ra nhng kế
hoch kinh doanh chc chn. C th là:
- H có mt kế hoch mà có th kim soát và theo dõi t khi bt đu thc hin cho đến khi
kết thúc đ chc chn h đã hành đng đúng, h s không tn kém nhiu chi phí và có th
thu được li nhun.
- Mt kế hoch chi tiết tng giai đon thc hin và các công vic liên quan đ h có th thành
công, đt được mc tiêu và biến ước mơ tr thành hin thc.
- Có th bn đã tng nghe ti Corey Rudl? Vi mt website rt đơn gin nhưng doanh thu lên
ti 5,3 triu Đô la, Corey được xem là mt chuyên gia hàng đu v kinh doanh trc tuyến.
Khoá hc v kinh doanh trc tuyến "The Insider Secrets To Marketing Your Business
Online" không ch cung cp các kiến thc cn thiết cho vic thiết lp hot đng kinh doanh
trc tuyến, nó còn hướng dn bn t đưa ra nhng gi thuyết có th gp phi và t đó t vch
ra các phương án gii quyết tt nht.
Và quan trng hơn tt c là bn s có trong tay mt kế hoch hoàn ho cho hot đng kinh
doanh trên Internet ca mình:
- Bn s biết được ý tưởng mà chúng tôi gii thiu vi bn có thc s đem li li nhun cho
bn hay không.
- Bn s biết chính xác cách phát trin ý tưởng kinh doanh đi vi các sn phm và dch v
kh năng tiêu th ln trên th trường.
- Bn s biết chính xác cách đ khai thác sn phm và dch v ca mình phù hp vi xu
hướng phát trin kinh doanh Internet hin nay.
- Bn s biết được chiến lược nào là tt nht đ tiến hành marketing và xúc tiến kinh doanh
Bí quyết thành công trong kinh doanh trực tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết thành công trong kinh doanh trực tuyến - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bí quyết thành công trong kinh doanh trực tuyến 9 10 371