Ktl-icon-tai-lieu

bìa giáo án đẹp

Được đăng lên bởi tanphatpdu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng Gd & §T Lý S¥N

Trêng THCS AN VÜNH

KÕ Hä¹ch Chñ NhiÖm
LíP 6D
Gi¸o viªn: Bïi

TÊn Ph¸t

N¨m häc: 2014-2015

N¨m häc: 2009-2010

Së gi¸o dôc ®µo t¹o tØnh b¾c k¹n
Phßng gi¸o dôc huyÖn p¾c nÆm
–———()——–—

Gi¸o ¸n
m«n sinh häc 6

Ngêi thùc hiÖn

:

Ng©n §øc §×nh

Gi¸o viªn trêng ptCS An Th¾ng-P¸c NÆm

(quyÓn I)

N¨m häc: 2010 - 2011

Phßng gi¸o dôc& §µo t¹o P¸c nÆm
Trêng PTCS an th¾ng

Sæ ghi ®Çu bµi
Líp: 7

Häc k× I
N¨m häc 2010-2011

Phßng gi¸o dôc& §µo t¹o P¸c nÆm
Trêng PTCS an th¾ng

Sæ ghi ®Çu bµi
Líp: 7

Häc k× Ii
N¨m häc 2010-2011

Phßng gi¸o dôc& §µo t¹o P¸c nÆm
Trêng PTCS an th¾ng

Sæ gäi tªn ghi ®iÓm
Líp: 7
N¨m häc 2010-2011

Phßng gi¸o dôc& §µo t¹o P¸c nÆm
Trêng PTCS an th¾ng

Sæ gäi tªn ghi ®iÓm
Líp: 8
N¨m häc 2010-2011

Chµo mõng

Ngµy Nhµ Gi¸o
ViÖt Nam
20 - 11

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bìa giáo án đẹp - Người đăng: tanphatpdu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
bìa giáo án đẹp 9 10 623