Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - 24

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 921 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -523-

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

Håi thø hai m­¬i t­

§Êt t©y thôc quÇn hïng héi häp
bÓ nam h¶i ch­ kiÖt Èn th©n

ª

a¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¶ãȶ ¶ã{êi ¶ãõ¶ã Ϋy h¹i, ¶ã{êi ¶äi ¶lny o«¶ã óT¶ ÎLC¶l vp
cS¬ BÇu cl¹y ÎlM¶ã xuï¶ã d{íi ¶bi.

¼«i KiÕ¬ Ïß« c{êi ¶gi:
- ¾{ ¬uéi Îl« Îlø cls y BÉ o{ Îæ ó«¶ kle¶ ca ¬éÎ µle¶.
ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ ¬Ø¬ c{êi. ÷ãê B©u, ÎT¶ ¶ä cl¹y ¬éÎ klsn¶ã klC x«, óç¶ã
¶ãõ¶ã cl©¶ qu«y ÎLë h¹i clöi:
- ¸s¶ ãiÆc cCi, Bå klï¶ ¶¹¶!
ªlÊy y kla¶ã óiÕÎ BiÒu ã× cn, ¼«i KiÕ¬ Ïß« hÓ¶ ªl¹cl ªuʶ cò¶ã µlni ¶æi ãi˶.
Plè¶ã ®ÊÎ ªlai quCÎ hí¶:
- ¼i hp cCi Îlø ã× ¬p dC¬ Îíi Ïs« ¾m¶ B©y quÊy ¶liÔu ¶l{ vËy?
÷gi Bs¹¶, clp¶ã cǬ c©y ÎliÕÎ ÎiT¶ xa¶ã xuï¶ã ¶bi. ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶ h¹i cp¶ã Îøc
ãi˶ lm¶, hí¶ Îiն㠶gi:
- Kla¶ã ãiÕÎ clÕÎ ÎT¶ ÎiÉu Îö ¶py, Ϋ ÎlÒ kla¶ã hp¬ ¶ã{êi? §p¶l BÉ cls o{ Îæ clÆÎ
ÎlT¬ ¬éÎ ¶ãg¶ Ϋy ¶N« cò¶ã c«¬ Ω¬.
÷p¶ã ¬b« ¬gc Buæi Îles ÎT¶ ¶ä. X{« ¶«y vÓ¶ Î˶ Ω¬ óns vÖ o{ ¬uéi, ¼«i KiÕ¬
Ïß« oî ¶p¶ã ãiÕÎ ¶ã{êi h¹i óÞ kliɶ ÎLCcl hǶ ¶N«, hiÒ¶ ¶ãlÜ: “ª« l∙y óSÎ oï¶ã ÎT¶ ¶py
BC¶l ¬éÎ ÎL˶ ÎlËÎ B«u, BÉ o{ ¬uéÎ Bì Îøc Îïi, ¶l{ ÎlÕ Îl× lm¶.” ¸lp¶ã hiÒ¶ cl¹y
B{ê¶ã ÎSÎ Bg¶ óSÎ ÎT¶ ¶ä.
Kli¶l ca¶ã c«s oiTu lm¶ ¶ã{êi ¶ä, clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, ¼«i KiÕ¬ Ïß« B∙ v{îÎ qu«
ÎT¶ ¶ä Låi, ÎlÊy cg ¶ã{êi cl˶ B{ê¶ã, ¶ã{êi ¶äi véi cl¹y o«¶ã B{ê¶ã lt¬ óT¶ ÎLCi.
ªl¹cl ªuʶ vp «¶l e¬ lä Plè¶ã BÒu hÊy C¬ klÝ L«. Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¶l»¬ µlÝ« o«u ÎT¶
¶ä ¶Ð¬ ¬éÎ viT¶ µli lsp¶ã Îl¹cl.
÷ã{êi ¶ä cò¶ã klC h«¶l hÑ, ¶ãle ÎiÕ¶ã ãig Bé¶ã, véi ¶lny o«¶ã óT¶ ÎLCi BÉ ÎLC¶l
¶l{¶ã y ÎLC¶l kla¶ã ¶çi ¬òi ÎLô ÎiÔ¶, Bèi ÎLb¶ã C¬ klÝ, B«u clÞu kla¶ã ¶æi, ¶ã∙ ¶»¬
h¨¶ L« BÊÎ. ¼«i KiÕ¬ Ïß« ÎiÕ¶ hT¶ BÞ¶l BÌ clÆÎ y óç¶ã ¶ãle óT¶ c¹¶l cg ÎiÕ¶ã Bé¶ã,
ÎiÕµ Îles ÎT¶ ¶ä ó«y hT¶ c«s.
¸lp¶ã ãiËÎ ¬×¶l ki¶l l∙i véi cbi BÇu BÉ ÎLC¶l, ¶l˶ kü h¹i ¬íi l«y ÎT¶ ¶ä óÞ
¶ã{êi Ϋ dè¶ã ¬Êy clôc oîi ãi©y ÎLgi cls vp kÐs o«¶ã óT¶ ki«. rbc Êy ªa¶ ªLä¶ã Qu©¶
vp ¬äi ¶ã{êi võ« cl¹y Îíi BÒu ÎlÊÎ Îl«¶l kTu h«. ªl× L« ¶ã{êi L« Ϋy cøu ÎT¶ ¶ä h¹i hp
¬éÎ ÎliÕu ¶N LÊÎ Bѵ, ¬Æc y µlôc ÎLS¶ã, Îgc Îá« xuï¶ã l«i v«i, l«i cl©¶ kla¶ã Bi ãipy,
cæ Ϋy vp cæ cl©¶ BÒu Bes v߶ã vp¶ã, ¨¶ ¬Æc LÊÎ kú h¹, kla¶ã L« ¼©¶ ¼{ê¶ã, ¬iÖ¶ã
Îñ¬ Îج c{êi Bø¶ã yT¶ ¶l׶ ¬äi ¶ã{êi.

ªyµedóy VKª

¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i

lÎε://www.vieÎkie¬.cs¬

®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -524-

ª«y µlni cñ« ÎliÕu ¶N Bg ÎLS¶ã ¶l{ ¶ãäc ¶ãp, B«¶ã cǬ ¬éÎ óg ¬Êy clôc oîi
ãi©y, ãi©y Bg kla¶ã µlni hp ãi©y Îm l«y ãi©y kH¬. ¾«u ¶p¶ã h¹i cg ¬éÎ ÎliÕu ¶N ÎLt lm¶,
Îõ BÇu clÝ cl©¶ BÒu ó«s óäc ó»¶ã Cs klsCc ha¶ã Ïå ry ÎLS¶ã, clØ BÉ hé óé ¬ÆÎ...
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-523-
Håi thø hai m(¬i t(
§Êt t©y thôc quÇn hïng héi häp
bÓ nami ch" kiÖt Èn th©n
ªLä¶ã Qu© ¶ãÈ ¶ã{êi ãõã Ϋy h¹i, ¶ã{êi äi ¶lny o«¶ã óT ÎLl vp
cS¬ BÇu cl¹y Îlã xuï¶ã di ¶bi.
¼«i K¬ Ïß« ci ¶gi:
- ¾{ ¬uéi Îl« Î cls y BÉ o{ Îæ ó« kle ca ¬éÎ µle¶.
ª ªLä¶ã Qu© ¬Ø¬ ci. ÷ãê B©u, ÎT ¶ä cl¹y ¬éÎ klsn¶ã klC x«, óç¶ã
¶ãõ¶ã cl© qu«y Î h¹i ci:
- ¸s ãiÆc cCi, klï¶ ¹¶!
ªlÊy y klaã óiÕÎ Bu ã× cn, ¼«i K¬ Ïß« hÓ ªl¹cl ªuÊ còã µlni ¶æi ã¶.
Plè¶ã ®ÊÎ ªlai quCÎ hí¶:
- ¼i hp cCi Î ã× ¬p dC¬ Îíi Ïs« ¾ B©y quÊy ¶liÔu l{ vËy?
÷gi B, clp¶ã cǬy ÎliÕÎ ÎiT xaã xuï¶ã ¶bi. ª ªLä¶ã Qu© h¹i cp¶ã Îøc
ã lm, hí¶ ÎiÕ¶ãgi:
- Klaã ãiÕÎ clÕÎ ÎT ÎiÉu Îö py, Ϋ ÎlÒ klaã hp¬ ãi? §p¶l BÉ cls o{ Îæ clÆÎ
ÎlT¬ ¬éÎ ¶ãg¶ Ϋy ¶N« cò¶ã¬ Ω¬.
÷p¶ã ¬¬gc Bi Îles ÎT ¶ä. X{« «y vÓ ÎË Î©¬ óns vÖ o{ ¬uéi, ¼«i KiÕ¬
Ïß« oî p¶ã ãiÕÎ ã{êi h¹i óÞ kliÉ ÎLCcl N«, hiÒ ¶ãlÜ: “ª« ly ó ¶ã ÎT py
BC¶l ¬éÎ ÎLË ÎlËÎ B«u, BÉ o{ ¬uéÎ Îøc Îïi, l{ ÎlÕ Îl× lm.” ¸lp¶ã hiÒ cl¹y
B{ê¶ã ÎSÎ Bg óSÎ ÎT ¶ä.
Kli¶l ca¶ã c«s oiTu lm¶ã{êi ¶ä, clØ ÎLs¶ã clïc hCÎ, ¼«i K¬ Ïß« B v{îÎ qu«
ÎT ¶ä i, ÎlÊy cg ¶ã{êi clË B{ê¶ã, ãi äi i cl¹y ¶ã B{êã lt¬ óT ÎLCi.
ªl¹cl ªuÊ vp «¶l e¬ lä Pã BÒu y C¬ klÝ L«. Plè¶ã ®ÊÎ PlC ¶l»¬ µlÝ« u ÎT¶
¶ä Ь ¬éÎ viT µli lsp¶ã Îl¹cl.
÷ã{êi ä còã klC h«¶l hÑ, ¶ãle ÎiÕ¶ã ãig Bé¶ã, i lny ¶ã óT ÎLCi BÉ ÎLC¶l
¶l{¶ã y ÎLl kla¶ã ¶çi ¬òi ÎLô ÎiÔ, i ÎLbã C¬ klÝ, B«u clÞu kla¶ã ¶æi, ¶ã »¬
L« BÊÎ. ¼«i K¬ Ïß« ÎiÕ hT BÞ¶l BÌ clÆÎ y óçã ãle óT c¹¶l cg ÎiÕ¶ã ã,
ÎiÕµ Îles ÎT ¶ä ó«y hT c«s.
¸lp¶ã ãiËÎ ¬×¶l ki¶l li véi cbi BÇu BÉ ÎLC¶l, ¶lË h¹i ¬íi l«y ÎT ¶ä óÞ
¶ã{êi Ϋ ã ¬Êy clôc oîi ãy ÎLgi cls vp kÐs o«¶ã óT ki«. rbc Êy ª ªLäã Qu©¶
vp ¬äi ãi võ« cl¹y Îíi BÒu ÎlÊÎ Îl«¶l kTu h«. ªl× L« ¶ã{êi L« Ϋy cøu ÎT ¶ä h¹i hp
¬éÎ Îlu N LÊÎ Bѵ, ¬Æc y µc ÎLã, Îgc Îá« xuï¶ã l«i v«i, l«i cl© kla¶ã Bi ãipy,
cæ Ϋy vp cæ cl© BÒu Bes v߶ã vp¶ã, ¨ ¬Æc LÊÎ kú h¹, klaã L« ¼© ¼{ê¶ã, ¬iÖ¶ã
Îñ¬ Îج ci Bø¶ã yT ¶l× ¬äi ¶ã{êi.
ª
Bích Huyết Kiếm - 24 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - 24 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - 24 9 10 295