Ktl-icon-tai-lieu

Bích huyết kiếm - hồi 2

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -20-

håi thø hai

t¸m ph­¬ng héi anh tuÊn

÷

ãpy la¬ o«u hp ¶ãpy ªÕÎ ªLu¶ã Îlu, ¶T¶ la¬ Bg ªLiÒu ªa¶ víi ®p¶ã ¸ö Îles
¬äi ¶ã{êi hT¶ ¶bi ÎlËÎ oí¬. Kli Bi Îíi h{¶ã ¶bi Îl× võ« Bb¶ã ãiê ¶ãä B· cg
¬{êi ¬Êy ¶ã{êi kliT¶ã oM¶ cm¬ ¶{íc ë Bg clê Bîi Låi, ¶l{¶ã cCc ¬g¶ ¨¶ BÒu hp ¬g¶
cl«y lÕÎ. ¼äi ¶ã{êi ¨¶ uï¶ã xs¶ã, ¶ãlØ ¶ãmi ¬éÎ hCÎ Låi h¹i ÎiÕµ Îôc Bi hua¶.
ªõ clç ¶ãlØ cl©¶ hT¶ Îíi Bضl ¶bi, ouïÎ däc B{ê¶ã BÒu cg ÎL¹¬ c«¶l vp klC¬ xÐÎ
LÊÎ ¶ãliT¬ ¶ãÆÎ. Kli óÞ klC¬ xÐÎ Îíi óä¶ ªLiÒu ªa¶ ó« ¶ã{êi, Îl× ªLä¶ã ªlä ÎiÕ¶ hT¶
ãËÎ BÇu ¬éÎ cCi, ¶ã{êi c«¶l ãCc BÉ cls Bi qu«. ªLiÒu ªa¶ ¶ãlÜ ÎlǬ: ¶ãuy ¶«¶ ÎlËÎ,
¶Õu Îïi la¬ qu« kla¶ã ÎLß cluyÖ¶ víi ªLä¶ã ªlä Îl× ¶ãpy la¬ ¶«y cl{« óiÕÎ oï µl˶
¬×¶l oï¶ã clÕÎ L« o«s?
§Õ¶ hbc cliÒu Îp ¬íi hT¶ Îíi Bضl ¶bi. ¼Êy ÎL¨¬ lns lC¶, c«s cg, Îlʵ cg, B· xÕµ
lp¶ã Bø¶ã ¶ãlT¶l ÎiÕµ ¬äi ¶ã{êi. ¸g ¬éÎ ¶ã{êi võ« c«s võ« ¬Ëµ, v¹¬ vì klCc
Îl{ê¶ã, l׶l ¶l{ hp Îlñ h·¶l cñ« ¶lg¬ ¶ã{êi L« Bg¶, ÎlÊy ªa ªLä¶ã ªlä, véi ÎiÕ¶ Îíi
Bg clps. Råi, l«i ¶ã{êi dSΠΫy ¶l«u cè¶ã Bi vps ÎLs¶ã ¶lp.
ªLiÒu ªa¶ ÎlÊy ÎLT¶ ¶bi Îl{« ÎlíÎ cg ¬Êy clôc ¶gc ¶lp. ¸¨¶ hí¶ ¶lÊÎ l׶l ¶l{ hp
¬éÎ ¶ãai clè« lsÆc ¬iÕu. ÷lN¶ã c¨¶ ¶lp Bg kla¶ã µlni hp ¶lp Îl{ê¶ã d©¶, ¬p cò¶ã
kla¶ã ãiï¶ã om¶ ÎL¹i ¶ps cñ« ãiÆc c{íµ. V× kla¶ã cg ¬éÎ c¨¶ ¶ps x©y hÇu c«¶l µlCs
hòy cn.
ë d{íi ¶bi, ®p¶ã ¸ö B· ÎlÊy kiÉu cCcl cñ« cCc ¶ã{êi Êy klCc ¶lN¶ã BC¬ ãiÆc cá
¬äi ¶mi, Îl× clSc ÎLT¶ om¶ ÎL¹i ÎlÕ ¶ps cò¶ã lè¶ã vÜ h¹ Îl{ê¶ã, ¶l{¶ã cg ¶ãê B©u h¹i om
opi ¶ãlÌs ¶p¶ BÕ¶ ÎlÕ! ¸lp¶ã µl©¶ v©¶ kla¶ã liÉu ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py hp l¹¶ã ¶ã{êi ã×?
¸lp¶ã ¶ãlÜ ÎlǬ: ¬×¶l h¨¶ hé¶ ÎLs¶ã BC¬ ãi«¶ã lå clM¶ã ã× cò¶ã B· B{îc ¬Êy ¶¨¬
ÎL{ê¶ã. ViÖc ã× clM¶ã ¬ôc kÝcl qu«? ªL{ê¶ã lîµ ¶ps clM¶ã cg ¬×¶l dù qu«?
÷l{¶ã hǶ ¶py cg BiÒu h¹ ¶lÊÎ hp ¶lN¶ã ¶ã{êi ¶py µlǶ ¶liÒu ë ¶mi x« xai lp¶ã
¶ãl׶ v¹¶ dƬ Îíi. Kli ãƵ ¶l«u, ÎlCi Bé cñ« lä Îl©¶ ¬ËÎ ¶l{ «¶l e¬ LuéÎ ÎlÞÎ, ¬p oSc
¬ÆÎ Îl× óuå¶ óùc µlÓ¶ uÊÎ, kla¶ã ÎlÊy ¬éÎ ¶ã{êi ¶ps Î{mi c{êi vui ¬õ¶ã cn?
ªLiÒu ªa¶ vp ó« ¶ã{êi B{îc dÓ¶ vps ¶ãlØ ¬éÎ c¨¶ µl߶㠶lá. ¼éÎ hCÎ o«u, cg
¶ã{êi ó{¶ã cm¬ ¶{íc Îíi. ¸g óï¶ ¬g¶ cl«y vp lm¶ 20 cCi óC¶l ¬× lʵ. (÷ã{êi µlÝ«
®Sc ªLu¶ã Ïs« ¨¶ óC¶l ¬× lʵ Îl«y cm¬.) §T¬ la¬ Bg, ªLiÒu ªa¶ cè¶ã ®p¶ã ¸ö óp¶
ÎC¶ ÎlǬ Îl×. ¸n l«i BÒu kla¶ã liÉu ¶lN¶ã ¶ã{êi ki« quy Îô ÎLT¶ ¶bi ¶py hp¬ ã×? ÷ãpy
la¬ o«u hp ¶ãpy 16 ÎlC¶ã 6, l«i ¶ã{êi võ« ¨¶ Biɬ Ω¬ xs¶ã, L« ¶ãspi d¹s clmi qu«¶l
¶bi ÎlÊy B©u B©u cò¶ã cg ¶lN¶ã B¹i lC¶ h¹ ¬ÆÎ, cg kt ¬ÆÎ BÇy ¶lN¶ã oÑs vÕÎ Îl{m¶ã,
cg ¶ã{êi quÌ cl©¶ côΠΫy, BÒu hp cliÕ¶ ÎL{ê¶ã ÎLni, µls¶ã o{...
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-20-
håi thø hai
t¸m ph!¬ng héi anh tuÊn
ãpy la¬ o«u hp ãpy ªÕÎ ªLu¶ã Îlu, T l Bg ªLu ª i ®p¶ã ¸ö Îles
¬äi ¶ã{êi hT¶ bi ÎlËÎ oí¬. Kli Bi Îíi h{ã ¶bi Îl× « Bbã ã ãä B· cg
¬{êi ¬Êy ã{êi kliT¶ã oM cm¬ {íc ë Bg clê Bîi i, l{ã cCc ¬g ¨ BÒu hp ¬
cl«y lÕÎ. ¼äi ãi ¨ uïã xs¶ã, ãlØ ¶ãmi ¬éÎ hCÎ i h¹i ÎiÕµ Îôc Bi hua¶.
ªõ c ¶ãlØ cl© hT Îíi Bضl ¶bi, oÎ c Bã BÒu cg ÎL¹¬ c«¶l vp klC¬ xÐÎ
LÊÎ ãliT¬ ãÆÎ. Kli óÞ klC¬ xÐÎ Îíi óä ªLiÒu ªa ó« ¶ã{êi, Îl× ªLäã ªlä ÎiÕ hT
ãËÎ BÇu ¬éÎ cCi, ãi c«¶l ãCc BÉ cls Bi qu«. ªLiÒu ªa ãlÜ ÎlǬ: ãuy « ÎlËÎ,
Õu Îïi la¬ qu« kla¶ã Î cluyÖ i ªã ª Îl× ¶ãpy la¬ «y cl{« óiÕÎ oï µl˶
¬×¶l oïã clÕÎ L« o«s?
§Õ hbc clu Îp ¬íi hT Îíi Bضl ¶bi. ¼Êy ÎL¨¬ lns lC, c«s cg, Îlʵ cg, B· xÕµ
lp¶ã ã ãlT¶l ÎiÕµ ¬äi ¶ã{êi. ¸g ¬éÎ ã{êi « c«s võ« ¬Ëµ, v¹¬ klCc
Îl{ê¶ã, l׶l l{ hp Î ¶l cñ« ¶lg¬ ãi L« Bg, ÎlÊy ªa ªã ª, i ÎiÕ Îíi
Bg clps. i, l«i ¶ã{êi dSΠΫy ¶l«u cèã Bi vps ÎLs¶ã ¶lp.
ªLu ªa ÎlÊy ÎL ¶bi Îl{« ÎlíÎ cg ¬Êy cc ¶gc lp. ¸¨ hí¶ ¶lÊÎ l׶l l{ hp
¬éÎ ãai clè« lsÆc ¬iÕu. ÷lN¶ã c¨ lp Bg kla¶ã µlni hp lp Îl{êã d©, ¬p cò¶ã
kla¶ã ãiï¶ã om ÎL¹i ps cñ« ãiÆc c{íµ. klaã cg ¬éÎ ps x©y hÇu ¶l µlCs
hòy cn.
ë d{íi bi, ®p¶ã ¸ö B· ÎlÊy kiÉu cCcl cñ« cCc ã{êi Êy klCc lNã BC¬ ãiÆc
¬äi ¶mi, Îl× clSc ÎLT om ÎL¹i ÎlÕ ps còã lè¶ã vÜ Îl{êã, l{¶ã cg ãê u h¹i om
opi ¶ãlÌs p BÕ ÎlÕ! ¸lp¶ã µl© v© klaã lulNã ãi py hp l¹¶ã ãi ã×?
¸lp¶ã ãlÜ ÎlǬ: ¬×¶l ÎLs¶ã BC¬ ãi«¶ã clM¶ã ã× ¶ã B· Bc ¬Êy ¶¨¬
ÎL{êã. ViÖc ã× clM¶ã ¬ôc kÝcl qu«? ªL{ê¶ã lîµ ps clM¶ã cg ¬×¶l dù qu«?
÷l{ã py cg Bu lÊÎ hp lNã ãi py µlÇ lu ë ¶mi x« xai lpã
¶ãl× v¹ dƬ Îíi. Kli ãƵ ¶l«u, ÎlCi cñ« lä Îl© ¬ËÎ l{ «¶l e¬ LÎ ÎlÞÎ, ¬p oSc
¬ÆÎ Îl× óuå óùc µlÓ uÊÎ, kla¶ã ÎlÊy ¬éÎ ãi ps Î{mi c{êi vui ¬õ¶ã cn?
ªLu ª vp ó« ãi Bc dÓ vps ãlØ ¬éÎ c¨ µl߶ã lá. ¼éÎ hCÎ u, cg
¶ã{êi ó{ã c c Îíi. ¸g óï¶ ¬g cl«y vp l 20 cCi óC¶l ¬× lʵ. ãi µlÝ«
®Sc ªLu¶ã Ïs« ¨ óC¶l ¬× lʵ Îl«y c.) §T¬ la¬ Bg, ªLu ª¶ã ®p¶ã ¸ö ó
ÎC ÎlǬ Îl×. ¸n l«i BÒu klã liÉu ¶lNã ã{êi ki« quy Îô ÎLT ¶bi py hp¬ ã×? ÷ãpy
la¬ u hp ¶ãpy 16 Îlã 6, l«i ãi võ« ¨¶ B¬ Ω¬ xs¶ã, L« ¶ãspi d¹s clmi qu«¶l
¶bi ÎlÊy B©u B©u còã cg ¶lN¶ã B¹i lC ¬ÆÎ, cg kt ¬ÆÎ BÇy lN¶ã oÑs vÕÎ Îl{m¶ã,
cg ã{êi quÌ cl© côΠΫy, BÒu hp cl ÎL{ê¶ã ÎLni, µls¶ã o{mã hÞcl duyÖÎ cn. Ï«i
clp¶ã oî ãi Ϋ ãli kþ h¹i oi¶l Ϋi ó«y v¹ ãig Îl× ãuy, T véi ÎLë vÒ µã ã«y,
cn ¶ãpy klaã dC¬ L« ki µl߶ã.
Ï Bg óï óN« ¨ BÒu Îsp lN¶ã ¬g cl«y cn. ®p¶ã ¸ö Lñ« ÎlǬ: “¸lbã hp¬
cl«y cb¶ã cl« cbã Îæ, ¬Æc clb¶ã! ª¹i o«s h¹i ó óuéc cn Îôi ¬×¶l µlni ¨ ¶l¹Î Îles
clbã ÎlÕ py?”
ªíi hbc lsp¶ã la, óç¶ã ÎiÕ¶ã clua¶ã v«¶ã Ϋi i¶l ái, cg ¬éÎ ¶ã{êi vps ¬êi.
- ªæ ªã caã ¬êi quÝ vÞ hT ÎLT B xe¬ hp¬ hÔ.
÷
Bích huyết kiếm - hồi 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích huyết kiếm - hồi 2 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bích huyết kiếm - hồi 2 9 10 83