Ktl-icon-tai-lieu

Biện chứng kinh tế và chính trị trong chính sách kinh tế mới của V.I.Lenin và sự vận dụng nó vào việc xây dựng kinh tế thị trường ở ViệtNam hiện nay

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2165 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Biện chứng kinh tế và chính trị trong chính
sách kinh tế mới của V.I.Lenin và sự vận dụng
nó vào việc xây dựng kinh tế thị trường ở
ViệtNam hiện nay
Lê Thị Tâm Hiếu
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60 22 80
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Ngọc Thành
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích làm rõ nội dung mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị
trong chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin thông qua các chính sách của Người.
Nghiên cứu sự vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong chính sách kinh tế
mới để xây dựng kinh tế thị trường ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải
pháp nhằm thực hiện tốt hơn mối quan hệ này.
Keywords. Triết học; Kinh tế chính trị Mác - Lê nin; Kinh tế thị trường; Kinh tế Việt
Nam

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cách đây hơn 150 năm, trên cơ sở phân tích sự phủ định biện chứng của chủ nghĩa
Tư bản (CNTB), C. Mác và Ph. Ănghen đã nêu lên những lý luận cơ bản về CNXH.
Đó là chế độ xã hội do nhân dân lao động làm chủ, không còn áp bức, bất công.
Những quan điểm của C. Mác và Ph. Ănghen về Chủ nghĩa xã hội (CNXH) mới chỉ là
những khái quát chung nhất về mặt lý luận.
Sau này, V. I. Lênin là người đã đưa những lý luận về CNXH của Mác và Ănghen
vào xây dựng nước Nga Xô viết. Cách mạng tháng Mười Nga thành công và nước
CNXH đầu tiên trên thế giới ra đời. Trước sự bao vây, cấm vận của Đế quốc và bọn
phản động, Lênin đã nhạy bén đổi mới tư duy lý luận về xây dựng CNXH hiện thực
bằng việc thực hiện chính sách kinh tế mới để thay thế chính sách “cộng sản thời
chiến”. Người đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế
và chính trị. Người nhấn mạnh chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế và chính trị
không thể không giữ vị trí hàng đầu so với kinh tế. Nguyên lý đó chỉ rõ rằng đường
lối, chính sách phải phản ánh được nhu cầu và quy luật kinh tế, đó là sự thể hiện nổi

1

bật nhất sự phù hợp giữa kiến trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng, giữa lý luận và thực
tiễn. Chỉ như vậy, chính trị mới lãnh đạo, quản lý kinh tế có hiệu quả, mới giữ được
vai trò của chính trị.
Mặc dù chính sách kinh tế mới của Lênin chỉ được thực hiện trong một thời gian
ngắn (từ năm 1921 đến năm 1928) nhưng chính sách kinh tế mới nói chung, mối quan
hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị nói riêng mà Lênin đưa ra có ý nghĩa vô cùng
quan trọng trong xây dựng CNXH hiện thực. Tác dụng đó không chỉ ở nước Nga Xô
viết mà ngày nay, trong công cuộc đổi mớ...
1
Biện chứng kinh tế và chính trị trong chính
sách kinh tế mới của V.I.Lenin và sự vận dụng
nó vào việc xây dựng kinh tế thị trường ở
ViệtNam hiện nay
Lê Thị Tâm Hiếu
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết hc
Chuyên ngành: Triết hc; số: 60 22 80
Người ng dn khoa hc: PGS. TS Nguyn Ngọc Thành
Năm bảo v: 2012
Abstract. Phân tích làm nội dung mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế chính trị
trong chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin thông qua các chính sách của Người.
Nghiên cứu sự vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong chính sách kinh tế
mới để xây dựng kinh tế thị trường Việt Nam. Trên sở đó, đề xuất một số giải
pháp nhằm thực hiện tốt hơn mối quan hệ này.
Keywords. Triết học; Kinh tế chính trị Mác - nin; Kinh tế thị trường; Kinh tế Việt
Nam
Content.
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cách đây hơn 150 năm, trên sở phân tích sự ph định bin chng ca ch nghĩa
bản (CNTB), C. Mác Ph. Ănghen đã nêu lên những luận cơ bản v CNXH.
Đó chế đ hội do nhân n lao động làm chủ, không còn áp bức, bất công.
Những quan điểm của C. Mác Ph. Ănghen về Ch nghĩa hi (CNXH) mi ch
những khái quát chung nhất v mặt lý lun.
Sau y, V. I. Lênin người đã đưa những luận v CNXH của Mác Ănghen
vào xây dựng nước Nga viết. Cách mạng tháng Mười Nga thành công c
CNXH đầu tiên trên thế giới ra đời. Trước s bao y, cấm vn của Đế quốc bọn
phản động, Lênin đã nhạy bén đổi mới duy luận v y dựng CNXH hin thc
bng vic thc hin chính sách kinh tế mới đ thay thế chính sách “cộng sn thi
chiến”. Người đã khẳng định tm quan trng ca mi quan h bin chng gia kinh tế
chính trị. Người nhn mnh chính trị biu hin tp trung ca kinh tế chính trị
không thể không giữ v trí hàng đầu so vi kinh tế. Nguyên đó chỉ rằng đường
lối, chính sách phải phản ánh đưc nhu cầu quy luật kinh tế, đó s th hin ni
Biện chứng kinh tế và chính trị trong chính sách kinh tế mới của V.I.Lenin và sự vận dụng nó vào việc xây dựng kinh tế thị trường ở ViệtNam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện chứng kinh tế và chính trị trong chính sách kinh tế mới của V.I.Lenin và sự vận dụng nó vào việc xây dựng kinh tế thị trường ở ViệtNam hiện nay - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Biện chứng kinh tế và chính trị trong chính sách kinh tế mới của V.I.Lenin và sự vận dụng nó vào việc xây dựng kinh tế thị trường ở ViệtNam hiện nay 9 10 862