Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi hoạt động sinh hoạt cộng đồng xã hội trong thời kỳ đổi mới

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1940 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biến đổi hoạt động sinh hoạt cộng đồng xã hội
trong thời kỳ đổi mới
Tạ Thị Thảo
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60 31 30
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Bá Thịnh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Đề tài sẽ làm rõ các khái niệm công cụ: biến đổi, sinh hoạt cộng đồng, đổi
mới và vận dụng các lý thuyết xã hội học vào nghiên cứu về biến đổi. Đánh giá thực
trạng biến đổi trong hoạt động sinh hoạt cộng đồng xã hội trong 10 năm từ 1988 2008 (thông qua các chỉ báo: tham gia các hoạt động cộng đồng; tham gia các hội/
đoàn thể). Tìm hiểu những nhân tố tạo nên sự khác biệt trong việc tham gia các hoạt
động sinh hoạt cộng đồng xã hội trong 10 năm từ 1988 - 2008. Đề xuất một số khuyến
nghị nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng
xã hội trong thời gian tới.
Keywords. Sinh hoạt xã hội; Xã hội học; Cộng đồng; Thời kỳ đổi mới

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tại Đại hội VI (12/1986), Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện chính sách đổi mới
kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh
đạo đã trải qua hơn 20 năm và đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn làm thay
đổi một cách cơ bản mọi mặt của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của nhân dân trên
cả nước. Tốc độ tăng trưởng của đất nước luôn đạt mức cao và ổn định so với khu vực
và trên thế giới, GDP hàng năm luôn đạt từ 7,5% - 8%, năm sau cao hơn năm trước.
Đời sống của nhân dân được nâng cao, số hộ giàu có tăng lên và số hộ nghèo đói giảm
đi. Từ sự thay đổi cơ cấu kinh tế (tăng dần tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng nông
nghiệp) dẫn tới sự thay đổi cơ cấu ngành nghề. Với tính chất đặc thù và đa dạng của
mình, hoạt động kinh tế phi nông nghiệp đã thu hút đông đảo lực lượng lao động tại cả
khu vực nông thôn và thành thị làm cho mọi mặt đời sống của các hộ gia đình thay đổi
rõ rệt như: thu nhập, chi tiêu tăng lên; đời sống văn hoá phong phú và đa dạng hơn,
đầu tư nhiều hơn cả về thời gian và vật chất cho hoạt động giáo dục và sinh hoạt chính
trị - cộng đồng.
Như một điều tất yếu, trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, con người
luôn có xu hướng tập hợp nhau lại thành quần thể để cùng nhau tồn tại, rất khó có thể
1

thấy một cá nhân nào tồn tại đơn lẻ, độc lập. K.Mark đã khẳng định rằng: “Bản chất
con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính
hiện t...
1
Biến đổi hoạt động sinh hot cộng đồng xã hi
trong thi k đổi mi
T Th Tho
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội hc
Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60 31 30
Ni ng dn khoa hc: PGS.TS Hoàng Bá Thịnh
Năm bảo v: 2012
Abstract. Đề tài sẽ làm các khái niệm công cụ: biến đổi, sinh hoạt cộng đồng, đổi
mới vận dụng các lý thuyết xã hội học vào nghiên cứu về biến đổi. Đánh giá thực
trạng biến đổi trong hoạt động sinh hoạt cộng đồng hội trong 10 năm từ 1988 -
2008 (thông qua các chỉ báo: tham gia c hoạt động cộng đồng; tham gia các hội/
đoàn thể). Tìm hiểu những nhân tố tạo nên sự khác biệt trong việc tham gia các hoạt
động sinh hoạt cộng đồng xã hội trong 10 năm từ 1988 - 2008. Đề xuất một số khuyến
nghị nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng
xã hội trong thời gian tới.
Keywords. Sinh hoạt xã hội; Xã hội học; Cộng đồng; Thời kỳ đổi mới
Content.
PHN M ĐẦU
1. Lý do chọn đ tài
Tại Đại hi VI (12/1986), Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện chính sách đi mi
kinh tế t nn kinh tế tập trung quan liêu sang nền kinh tế th trường định hướng xã hội
ch nghĩa. Công cuộc đi mới toàn diện đất nước do Đảng Cng sn Việt Nam lãnh
đạo đã trải qua hơn 20 m đã đạt được những thành tựu cùng to lớn làm thay
đổi một cách cơ bản mi mt của đời sng kinh tế - chính trị - xã hi của nhân dân trên
c c. Tốc độ tăng trưng của đất nước luôn đạt mức cao và ổn định so vi khu vc
trên thế giới, GDP hàng năm luôn đt t 7,5% - 8%, m sau cao hơn năm trưc.
Đời sng của nhân dân được nâng cao, số h giàu có tăng lên và s h nghèo đói giảm
đi. Từ s thay đổi cu kinh tế (tăng dần t trọng công nghiệp, gim t trọng nông
nghip) dn ti s thay đổi cấu ngành nghề. Vi nh chất đặc t đa dạng ca
mình, hoạt động kinh tế phi nông nghiệp đã thu hút đông đảo lực lượng lao động ti c
khu vực nông thôn và thành th làm cho mọi mt đi sng của các h gia đình thay đổi
rệt như: thu nhập, chi tiêu tăng lên; đi sống văn hoá phong phú đa dạng hơn,
đầu tư nhiều hơn cả v thời gian và vật cht cho hoạt động giáo dục sinh hoạt chính
tr - cộng đồng.
Như một điều tt yếu, trong lch s phát triển của xã hội loài người, con người
luôn xu hướng tp hp nhau li thành quần th để cùng nhau tồn ti, rt khó thể
Biến đổi hoạt động sinh hoạt cộng đồng xã hội trong thời kỳ đổi mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến đổi hoạt động sinh hoạt cộng đồng xã hội trong thời kỳ đổi mới - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Biến đổi hoạt động sinh hoạt cộng đồng xã hội trong thời kỳ đổi mới 9 10 550