Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức Khoa học và Công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức Khoa học
và Công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế
- xã hội ở địa phương (Nghiên cứu trường hợp
tỉnh Phú Thọ)
Đỗ Xuân Hoàn
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Chính sách khoa học và công nghệ Mã số: 60 34 70
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Học
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Nhận dạng các loại hình tổ chức và hoạt động và vai trò, tác động của
các tổ chức khoa học công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Phân tích
những chính sách hiện hành tác động đến tổ chức và hoạt động NC&TK của các tổ
chức KH&CN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đề xuất những biện pháp phát huy vai
trò hoạt động NC&TK của các tổ chức KH&CN theo hướng gắn kết với sự phát
triển KH&CN và kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ.

Keywords: Khoa học công nghệ; Phát triển kinh tế; Xã hội; Phú Thọ

Content
1. LÝ DO NGHIÊN CỨU
1.1. Vai trò quan trọng của mạng lƣới các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh
Có thể nói mạng lưới các tổ chức KH&CN là bộ phận hợp thành của chính sách
KH&CN quốc gia và luôn là điểm nhấn quan trọng trong cải cách cơ chế quản lý
KH&CN. Đơn giản là vì nó không chỉ là chủ thể thực hiện các hoạt động KH&CN tạo
nên dự trữ công nghệ cho hoạt động đổi mới tại doanh nghiệp mà còn là bức tranh phản
ánh chính sách nhân lực, chính sách tài chính, chính sách đầu tư v.v… của Nhà nước.
Điều đó cũng có thể nhận thấy ở các địa phương nói chung và tỉnh Phú thọ nói riêng.

Hoạt động của các tổ chức KH&CN địa phương chủ yếu nhằm phát hiện đặc thù
của địa phương và cung cấp căn cứ khoa học để có các quyết định phù hợp với đặc thù
đó. Thật vậy, không thể ra các quyết định về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ
nếu không có nghiên cứu tổng hợp các yếu tố tiềm năng về thiên nhiên, con người, đặc
điểm văn hóa… của tỉnh. Tương tự, không thể áp dụng giống lúa do Viện cây lương thực
và thực phẩm đồng bằng sông Hồng vào địa bàn tỉnh Phú Thọ nếu không có hoạt động
nghiên cứu thích nghi hóa của Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ cũng như hoạt động
trình diễn, hướng dẫn của hệ thống khuyến nông tỉnh.
Nhận rõ vai trò “đi trước một bước”, định hướng của các tổ chức KH&CN, song
với một tỉnh còn nghèo như Phú Thọ cần tổ chức như thế nào mạng lưới đó; vấn đề nào
tự làm, vấn đề nào cần “đứng trên vai người khổng lồ” và đứng như thế nào là thích hợp
nhất1 là các câu hỏi đang được các cấp chính quyền Phú Thọ đặt ra cho Sở KH&CN với
tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về KH&CN của tỉnh. Đây là một yêu cầu thực tế
cần đáp ứng.
1.2. Các chính sách hiện hà...
Bin pháp gn kt mi t chc Khoa hc
và Công ngh ng phát trin kinh t
- hi  (Nghiên cng hp
tnh Phú Th)
 Xuân Hoàn
i hc Khoa hc Xã h
LuChính sách khoa hc và công nghs: 60 34 70
ng dn: TS. Nguyc
o v: 2010
Abstract: Nhn dng các loi hình t chc hong ca
các t chc khoa hc công ngh a bàn tnh Phú Th. Phân tích
nhng chính sách hinn t chc và hong NC&TK ca các t
cha bàn tnh Phú Th xut nhng bin pháp phát huy vai
trò hong NC&TK ca các t chng gn kt vi s phát
trin KH&CN và kinh t - xã hi tnh Phú Th.
Keywords: Khoa hc công ngh; Phát trin kinh t; Xã hi; Phú Th
Content
1. LÝ DO NGHIÊN CU
1.1. Vai trò quan trng ca mạng lƣới các t chức KH&CN trên địa bàn tnh
th nói mi các t chc KH&CN b phn hp thành ca chính sách
KH&CN qu     m nhn quan trng trong c    qun
n vì không ch ch th thc hin các hong KH&CN to
nên d tr công ngh cho hoi mi ti doanh nghip mà còn là bc tranh phn
ánh chính sách nhân lc.
 nhn thy các nh Phú th nói riêng.
Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức Khoa học và Công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức Khoa học và Công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Biện pháp gắn kết mạng lưới tổ chức Khoa học và Công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ) 9 10 384