Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp giải quyết mội quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường vả giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1249 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 86-93

Biện pháp giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế thị
trường và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Mai Thị Thanh Xuân*
Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 01 tháng 4 năm 2010

Tóm tắt. Kết hợp phát triển kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa là biện pháp có ý
nghĩa lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội. Đó là hai mặt của một quá trình phát triển, chúng vừa mâu thuẫn lại vừa có thể
tác động hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, việc làm thế nào để phát huy được cả ưu thế của kinh tế thị
trường và chủ nghĩa xã hội, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tiến tới làm cho “dân giàu,
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là đòi hỏi bức bách của nền kinh tế hiện nay.
Giải pháp cho vấn đề này thì có nhiều, song trước nhất, và cơ bản nhất là: phải thống nhất nhận
thức về “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam; đảm bảo sự phát triển
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên cơ sở tăng cường hiệu năng quản lý của
nhà nước và hiệu quả của thành phần kinh tế nhà nước; kết hợp hài hòa các mục tiêu phát triển
trong từng giai đoạn cụ thể.

1. Thống nhất nhận thức về “nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt
Nam *

ràng”(1), thậm chí “chẳng thấy đâu”, trong khi
kinh tế thị trường thì “chỉ cần ra đường là
thấy”(2), nên đã có nhiều nhận thức khác nhau
về vấn đề này. Không ít người hoặc do chưa
hiểu, hoặc cố tình không hiểu đã đặt đối lập
kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội. Một số
khác không bài bác nhưng chỉ chú trọng đến
mặt phát triển kinh tế thị trường, không quan
tâm đến khía cạnh “định hướng xã hội chủ
nghĩa”. Một số người có quan tâm đến việc

Hai mươi năm đã trôi qua kể từ khi chúng ta
xác định và xây dựng nền “kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa” trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tính đúng
đắn của quyết định lựa chọn mô hình đó đang
dần được thực tiễn kiểm nghiệm: kinh tế tăng
trưởng với tốc độ cao và được duy trì trong thời
gian dài, đời sống vật chất và tinh thần của
người dân ngày càng được nâng cao, nền kinh
tế đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế
giới. Tuy vậy, do khái niệm “định hướng
XHCN” rất trừu tượng, “khó giải thích rõ

______
(1)

Lê Du Phong, (2009) Vài suy nghĩ về mô hình kinh tế
tổng thể ở Việt Nam, ...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 86-93
86
Biện pháp giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế thị
trường và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Mai Thị Thanh Xuân*
Khoa Kinh tế Chính trị, Trưng Đại hc Kinh tế,
Đại hc Quc gia Hà Ni, 144 Xuân Thy, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 01 tháng 4 m 2010
Tóm tt. Kết hp phát trin kinh tế th trường với định hướng hi ch nghĩa biện pháp ý
nghĩa lâu dài, xuyên suốt quá trình phát trin ca nn kinh tế Vit Nam trong thi k qđ lên
ch nghĩa hội. Đó hai mt ca mt qtrình phát trin, chúng va mâu thun li va th
tác động h tr ln nhau. vy, vic làm thế nào để phát huy được c ưu thế ca kinh tế th
trường và ch nghĩa xã hội, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tiến tới làm cho “dân giàu,
nước mnh, hi công bng, dân chủ, văn minh” đòi hỏi bc bách ca nn kinh tế hin nay.
Gii pháp cho vấn đề này t nhiều, song trước nhất, bản nht là: phi thng nht nhn
thc v “nn kinh tế th trường định hướng hi ch nghĩa” Việt Nam; đảm bo s phát trin
nn kinh tế th trường định hướng hi ch nghĩa trên cơ sở ng cường hiệu năng qun ca
nhà nước hiu qu ca thành phn kinh tế nhà nước; kết hp hài hòa các mc tiêu phát trin
trong từng giai đoạn c th.
1. Thống nhất nhận thức về “nền kinh tế thị
trường định hướng hội chủ nghĩa” Việt
Nam
*
Hai mươi năm đã trôi qua kể t khi chúng ta
xác định xây dng nền “kinh tế th trường
định hướng xã hi ch nghĩa” trong thời k quá
độ lên ch nghĩa hi Vit Nam. Tính đúng
đắn ca quyết định la chọn hình đó đang
dần được thc tin kim nghim: kinh tế tăng
trưng vi tốc độ cao và được duy trì trong thi
gian dài, đời sng vt cht và tinh thn ca
người dân ngày càng được nâng cao, nn kinh
tế đang từng bước hi nhp vi nn kinh tế thế
gii. Tuy vy, do khái niệm “định ng
XHCN” rất trừu tượng, “khó giải thích
______
* ĐT: 84-4-38586385
E-mail: mttxuan@yahoo.com
ràng”
(
1
)
, thậm chí “chẳng thấy đâu”, trong khi
kinh tế th trường thì “chỉ cần ra đường
thấy”
(
2
)
, nên đã nhiều nhn thc khác nhau
v vn đ này. Không ít người hoc do chưa
hiu, hoc c tình không hiểu đã đặt đối lp
kinh tế th trưng vi ch nghĩa hội. Mt s
khác không bài bác nhưng ch chú trọng đến
mt phát trin kinh tế th trưng, không quan
tâm đến khía cạnh “định hưng hi ch
nghĩa”. Một s người có quan tâm đến vic
______
(
1
)
Du Phong, (2009) Vài suy nghĩ v hình kinh tế
tng th Vit Nam, K yếu Hi tho khoa hc quc gia
“Mô hình kinh tế tng quát trong thi k quá đội lên
CNXH Việt Nam: cơ sở lý lun và thc tiễn”, , tr.28.
(
2
)
Nguyễn Đức Bình,(2009) Góp bàn v đưng li kinh tế
bản trong thi k quá đội lên ch nghĩa hội c
ta, K yếu hi tho khoa hc quốc gia “Mô hình kinh tế
tng quát trong thi k quá độ lên CNXH Việt Nam:
s lý lun và thc tin.
Biện pháp giải quyết mội quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường vả giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp giải quyết mội quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường vả giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Biện pháp giải quyết mội quan hệ giữa phát triển kinh tế thị trường vả giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 9 10 37