Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp nâng cao công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm lao động nông thôn tại thị trấn Phú Đa

Được đăng lên bởi minhthanhphuda
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Biện pháp nâng cao công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm lao động nông thôn tại thị trấn Phú Đa

A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Việt Nam là một nước đang phát triển và đang hội nhập mạnh mẽ với thế giới. Trong
bối cảnh đó, nước ta có những cơ hội để phát triển, đồng thời đang và sẽ gặp không ít khó
khăn, thách thức. Khi tham gia hội nhập kinh tế thế giới, xuất phát điểm phát triển của Việt
Nam còn quá thấp. Gần 80% dân số sống ở nông thôn và trên 70% lao động nông nghiệp,
nông thôn, trong đó đa phần có kỹ năng nghề rất thấp; sản xuất nông nghiệp vẫn mang nặng
tính truyền thống. Trong cơ cấu GDP, nông nghiệp vẫn chiếm 25%, trong khi đó ở các nước
phát triển, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP chỉ còn 3%. Điều này cho thấy để bắt kịp trình
độ của thế giới, Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều để tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ, trong đó quan
trọng nhất là đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn. Trong Chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2020 được Đại hội Đảng lần thứ XI thông qua,
một trong những giải pháp có tính đột phá thực hiện được mục tiêu đưa nước ta trở thành
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, ngày 28-10-2008 Chính phủ đã ra Nghị
quyết số 24/2008/NQ- CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ, trong đó có
mục tiêu: “Tập trung đào tạo nguồn nhân lực ở nông thôn, chuyển một bộ phận lao động
nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của dân
cư nông thôn tăng lên 2,5 lần so với hiện nay”. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong
Chương trình hành động của Chính phủ là: “Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về
đào tạo nguồn nhân lực nông thôn. Tập trung xây dựng kế hoạch và giải pháp đào tạo cho
bộ phận con em nông dân đủ trình độ, năng lực vào làm việc ở các cơ sở công nghiệp, thủ
công nghiệp và dịch vụ và chuyển nghề; bộ phận nông dân còn tiếp tục sản xuất nông
nghiệp được đào tạo về kiến thức và kỹ năng để thực hành sản xuất nông nghiệp hiện đại;
đồng thời tập trung đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở”.
Để cụ thể hoá Chương trình hành động, ngày 27-11-2009, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
đến năm 2020”(gọi tắt là Đề án 1956). Trong Quyết định này đã thể hiện rõ quan điểm của
Đảng và Nhà nước ta là: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng, Nhà
nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động n...
Biện pháp nâng cao công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm lao động nông thôn tại thị trấn Phú Đa
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:

 !"#"$%#&'()*+,*"
*-#./*#0123
45126789:;<( ( =++>?9:+#
++#"7"*@-A22B(!012+C)
,1DA %216EF#+CGH:#*"=
#IJ+6EFK4L:MA1D2DN*OP
3#!QR2A1(R.#"51
J271<2S1&<R++TS
*U0V3-G9G9SMM!7.WX+51#
$!",RSY>1=
+Z
RO51D31%M!#DG8U[9UG998T,3VO
51D( G\]G998]^UTFT%P3T,3#""
Y>1_`11&<R=++#1D
+(+;OY#!51D#<13;<
++->G#H7(Dab$Y3D1
T%P3T,3_`W<D;R%PY>151A
1&<R++10<D;R*!
Z+;<3P#-R=%(=+#3
+;OY1DAB+;<4Y(!012+
SA*.*@-R(!012+B
&'1<*.51!c#%(=a
MYT%P#DG?U[[UG99d#3T,3
^1DO( [dHe]^MU>;1DMA`MA++
-G9G9afJNMA[dHeg^1DODVh513
M!_`MA++(R3M!#
#32#0Vi<2S++#
.D>171+"#"+#++
b$Y>151JO51D1%?A_0<D;R
++"*217*0V#"%21*P.
j.(!012Sc#N++;OYZ51D
#++jO#1!(N-;<#;<3S<#+'
(S!# ,O=++;(RV3M!S-
'MRSY>1>1SPR
0<D;R++#$2A"ck51J!!
51D$2A.0l)=++D
T+A+;<m1DFl"1
O2FlM">"A12#2S1&=++4
512#13'#*!1n$O
++DW12o2AD#+J>.1A“Biện
pháp nâng cao công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại
thị trấn Phú Đa”.
[
Biện pháp nâng cao công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm lao động nông thôn tại thị trấn Phú Đa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp nâng cao công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm lao động nông thôn tại thị trấn Phú Đa - Người đăng: minhthanhphuda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Biện pháp nâng cao công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm lao động nông thôn tại thị trấn Phú Đa 9 10 53