Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp nâng cao sử dụng vốn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 3 lần
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
i i ®Çu
n t yÕu quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp. Lµ ch×a kho¸, lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho c¸c doanh nghp thùc hiÖn
c¸c môc tiªu kinh cña nh lµ i nhn, lîi thÕ vµ an toµn.
Trong nÒn kinh ho¹ch tËp trung chóng ta cha ®¸nh gi¸ hÕt ®îc vai trß
thiÕt yÕu cña nªn dÉn ®Õn hiÖn tîng dông vèn cßn nhiÒu h¹n chÕ, c¸c doanh
nghiÖp Nhµ Níc ho¹t ®éng trong chÕ nµy ®îc bao tiªu cung øng, chÝnh thÕ
hiÖu qu¶ dông vèn kh«ng ®îc chó ý ®Õn, do ®ã kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶, lµm
l·ng phÝ nguån nh©n lùc .
HiÖn nay, ®Êt níc ta bíc vµo thêi ®æi míi, cïng víi viÖc chuyÓn dÞch
chÕ qu¶n kinh doanh ®ã viÖc réng quyÒn chñ, giao vèn cho c¸c doanh
nghiÖp tù qu¶n lý vµ sö dông theo híng lêi ¨n, lç th× chÞu. Bªn c¹nh ®ã níc ta ®ang
trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ®ang ®èi mÆt víi c¹nh tranh gay
g¾t, mäi doanh nghiÖp ®Òu thÊy râ ®iÒu nµy, Nhµ Níc vµ doanh nghiÖp cïng b¾t tay
nhau héi nhËp. §iÒu nµy ®· t¹o héi th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp n¨ng ®éng, sím thÝch
nghi víi chÕ thÞ trêng ®· dông vèn cã hiÖu qu¶ cßn nh÷ng doanh nghiÖp khã
kh¨n trong t×nh tr¹ng dông vèn hiÖu qu¶ nguån vèn. vËy, viÖc n©ng cao
hiÖu qu¶ dông vèn kh«ng cßn kh¸i niÖm míi mÎ, nhng lu«n ®îc ®Æt ra
trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh.
C«ng ty x©y dùng CÇu 75 Thuéc Tæng C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh
Giao th«ng 8 lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c«ng trong ngµnh
x©y dùng vµ lu«n kh¶ng ®Þnh: Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông hiÖu qu¶ h¬n n÷a nguån vèn
kinh doanh. ChÝnh v× lÏ ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em quyÕt ®Þnh chän
®Ò tµi:
Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu sö dông vèn t¹i C«ng ty x©y dùng CÇu 75 .
Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi chñ yÕu ®Ò cËp ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn,
n©ng cao c«ng t¸c ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, chuyªn ®Ò dông ph-
¬ng ph¸p thèng ph©n tÝch kinh doanh phôc cho c«ng t¸c ph©n tÝch c¸c chØ
tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh.
1
Biện pháp nâng cao sử dụng vốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp nâng cao sử dụng vốn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Biện pháp nâng cao sử dụng vốn 9 10 907