Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống động viên khuyến khích nhằm thu hút và duy trì nguồn nhân lực tại công ty

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỤC LỤC


CHƯƠNG I
TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NGÀNH GIÀY DA VIỆT NAM

I - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NGÀNH GIÀY DA VIỆT NAM 2
1 - Giới thiệu . 2
2 - Thực trạng ngành giày da Việt Nam . 2
2.1- Khó khăn hạn chế . 2
2.2- Cơ hội và thách thức 2
2.2.1- Cơ hội 2
2.2.2- Thách thức 3
3 - Giải pháp và kiến nghị . 3
3.1- Giải pháp 3
3.2- Một số kiến nghị của ngành với chính phủ . 4
4 - Những kết quả đạt được giai đoạn 1999 – 2004 . 5
5 - Mục tiêu phát triển ngành giày da Việt Nam đến năm 2010 13
II - CÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU NGÀNH GIÀY DA CỦA VIỆT NAM . 14
III - NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI 16

CHƯƠNG II
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THÁI BÌNH

I - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 19
1 - Giới thiệu sơ lược Công ty . 19
2 - Quá trình hình thành và phát triển . 19
3 - Chức năng và nhiệm vụ của Công ty . 22
3.1- Chức năng 22
3.2- Nhiệm vụ và quyền hạn . 22
3.3- Mục tiêu hoạt động 23
4 - Định hướng phát triển 24
5 - Chiến lược phát triển giai đoạn 2005 – 2009 . 24
II - ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH
1 - Mặt hàng sản xuất kinh doanh 25
2 - Năng lực sản xuất kinh doanh 25
3 - Đặc điểm hoạt động 25
4 - Thị trường tiêu thụ 25
III - QUY TRÌNH SẢN XUẤT 27
1 - Quá trình chuẩn bị sản xuất 27
2 - Các quá trình sản xuất . 27
3 - Sơ đồ công nghệ 27
4 - Diễn giải quy trình công nghệ . 28
4.1- Kho nguyên vật liệu . 28
4.2- Quá trình bồi dán 28
4.3- Quá trình sản xuất cắt (chặt) 28
4.4- Quá trình thêu-in ép lên chi tiết mũ giày 28
4.5- Quá trình sản xuất may 28
4.6- Quá trình sản xuất đế và hoàn thiện đế . 29
4.7- Quá trình sản xuất gò ráp giày thành phaåm 29
5 - Điều kiện cần và đủ của đơn vị sản xuất giày 30
5.1- Con người 30
5.1.1- Cán bộ quản lý . 30
5.1.2- Nhân viên chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật . 30
5.1.3- Công nhân trực tiếp sản xuất . 30
5.2- Nhà xưởng máy móc thiết bị . 30
5.2.1- Các loại máy làm khuôn . 30
5.2.2- Các loại máy làm đế 31
5.2.3- Các loại máy làm giày 31
5.3- Các loại khuôn làm đế giày . 31
5.4- Đế giày . 31
5.5- Vật tư làm giày 31
5.6- Các dịch vụ sản xuất 33
IV - TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 33
1 - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 33
2 - Chức năng và nhiệm vụ quyền hạn của các phòng ban 34
2.1- Ban giám đốc . 34
2.2- Các phòng ban 35
3 - Nguyên tắc hoạt động 40
V - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 40
1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2001 – 2005 . 40

CHƯƠNG III
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH ĐỂ THU HÚT VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THÁI BÌNH

I - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG TY 45
1 - Số lượng lao động . 45
2 - Trình độ lao động . 45
3 - Tỷ lệ nam nữ 47
4 - Phân loại và bố trí lao động 48
II - CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHI TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY 49
1 - Những căn cứ để Công ty thực hiện việc chi trả lương . 49
2 - Nguyên tắc trả lương 49
3 - Cơ sở tính lương và chi trả lương . 49
4 - Hình thức trả lương tại Công ty 50
III - CÁC KHOẢN THƯỞNG TẠI CÔNG TY . 52
1 - Thưởng định kỳ . 52
2 - Thưởng đột xuất 52
IV - PHÚC LƠÏI 52
V - THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 53
1 - Y Tế 54
2 - Bảo hiểm xã hội 54
3 - Điều kiện làm việc 55
4 - Tiền ăn giữa ca 56
5 - Chăm lo đời sống cho người lao động . 56
6 - Thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước và công tác xaõ hội 57
7 - Đào Tạo 57

CHƯƠNG IV
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH ĐỂ THU HÚT VÀ DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THÁI BÌNH

I - NHẬN XÉT VỀ HỆ THỐNG ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH 63
1 - Ưu điểm 63
1.1- Về chi trả lương cho nhân viên 63
1.2- Về các khoản thưởng và phúc lợi . 64
1.3- Các khoản khác 64
2 - Nhược điểm . 65
II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP 65
1 - Cải thiện điều kiện làm việc . 66
2 - Mối quan hệ giữa nhân viên với nhân viên và với cấp trên . 67
3 - Tổ chức lao động khoa học . 68
4 - Đào tạo nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn cho người lao động . 68
5 - Tiền lương 69
6 - Xây dựng văn hóa Công ty . 69
7 - Cải tiến và nâng cao các hình thức động viên khác 70
Kết luận . 72
Tài liệu tham khảo 74
Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống động viên khuyến khích nhằm thu hút và duy trì nguồn nhân lực tại công ty - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống động viên khuyến khích nhằm thu hút và duy trì nguồn nhân lực tại công ty 9 10 422