Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp nhằm phát triển các DNV&N tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MUÏC LUÏC
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
Trang
1. Lyù do choïn ñeà taøi
1
2. Muïc tieâu nghieân cöùu
2
3. Ñoái töôïng nghieân cöùu
2
4. Phaïm vi nghieân cöùu
2
5. Phöông phaùp nghieân cöùu
2
6. Keát caáu cuûa luaän vaên
2
CHÖÔNG 1 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CHUNG
1.1 Khaùinieäm Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû
3
1.1.1 Khaùi nieäm Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû caùc nöôùc
3
1.1.2 Khaùi nieäm Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû Vieät Nam
6
1.2 Vai troø cuûa caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû
10
1.2.1 Vai troø cuûa caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû moät soá nöôùc
10
1.2.2 Vai troø cuûa caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû Vieät Nam
15
1.2.3 Vai troø cuûa caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû Tp HCM
18
CHÖÔNG 2 : TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG VAØ PHAÙT TRIEÅN CAÙC DOANH
NGHIEÄP VÖØA VAØ NHOÛ TAÏI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
2.1 Soá löôïng DNV&N ôû Tp HCM
23
2.1.1 Soá löôïng caùc DNV&N môùi thaønh laäp taïi TP HCM
23
2.1.2 Phaân boå caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû theo quaän, huyeän
24
2.1.3 Lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû
24
2.2 Voán, maùy moùc trang thieát bò vaø lao ñoäng ôû caùc DNV&N
25
2.2.1 Tình hình voán cuûa caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû
25
2.2.2 Tình traïng maùy moùc, thieát bò cuûa Doanh nghieäp vöøa vaø
26
nhoû
2.2.3 Tình hình söû duïng lao ñoäng cuûa caùc Doanh nghieäp vöøa vaø
27
nhoû
2.3 Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø ñoùng goùp ngaân saùch
29
2.3.1 Soá DN saûn xuaát kinh doanh coù laõi, bò loã
29
2.3.2 Ñoùng goùp cho ngaân saùch nhaø nöôùc
30
2.4 Thò tröôøng tieâu thuï vaø khaû naêng caïnh tranh
30
2.5 Ñaùnh giaù chung
31
2.5.1 Veà phía caùc DNV&N
31
2.5.2 Veà phía Nhaø nöôùc
35
CHÖÔNG 3 : BIEÄN PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ NHAÈM PHAÙT TRIEÅN DOANH
NGHIEÄP VÖØA VAØ NHOÛ TAÏI TP HOÀ CHÍ MINH TÖØ NAY ÑEÁN NAÊM
2010
3.1 Quan ñieåm, muïc ñích vaø caên cöù xaây döïng bieän phaùp
44

2

3.1.1 Quan ñieåm cuûa vieäc xaây döïng caùc bieän phaùp
3.1.2 Muïc ñích cuûa vieäc xaây döïng caùc bieän phaùp
3.1.3 Caên cöù ñeå xaây döïng caùc bieän phaùp
3.2 Bieän phaùp hoã trôï cuûa moät soá nöôùc treân theá giôùi
3.3 Bieän phaùp vaø kieán nghò nhaèm phaùt trieån DNV&N
3.3.1 Moät soá bieän phaùp töø phía caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû
3.3.2 Moät soá kieán nghò ñoái vôùi phía Nhaø nöôùc
KEÁT LUAÄN

44
44
45
45
50
50
53
58

Taøi lieäu tham khaûo
Phuï luïc

DANH MUÏC CAÙC KYÙ HIEÄU, CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT
CNH, HÑH :
CTCP :
CTTNHH :
DN :
DNTN :
DNNN :
DNV&N :
XNK:
FDI:
Tp HCM :

Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù
Coâng ty coå phaàn tö nhaân
Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn
...
1
MUÏC LUÏC
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU Trang
1. Lyù do choïn ñeà taøi 1
2. Muïc tieâu nghieân cöùu 2
3. Ñoái töôïng nghieân cöùu 2
4. Phaïm vi nghieân cöùu 2
5. Phöông phaùp nghieân cöùu 2
6. Keát caáu cuûa luaän vaên 2
CHÖÔNG 1 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CHUNG
1.1 Khaùinieäm Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû 3
1.1.1 Khaùi nieäm Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû caùc nöôùc 3
1.1.2 Khaùi nieäm Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû Vieät Nam 6
1.2 Vai troø cuûa caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû 10
1.2.1 Vai troø cuûa caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû moät soá nöôùc 10
1.2.2 Vai troø cuûa caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû Vieät Nam 15
1.2.3 Vai troø cuûa caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ôû Tp HCM 18
CHÖÔNG 2 : TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG VAØ PHAÙT TRIEÅN CAÙC DOANH
NGHIEÄP VÖØA VAØ NHOÛ TAÏI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
2.1 Soá löôïng DNV&N ôû Tp HCM 23
2.1.1 Soá löôïng caùc DNV&N môùi thaønh laäp taïi TP HCM 23
2.1.2 Phaân boå caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû theo quaän, huyeän 24
2.1.3 Lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû 24
2.2 Voán, maùy moùc trang thieát bò vaø lao ñoäng ôû caùc DNV&N 25
2.2.1 Tình hình voán cuûa caùc Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû 25
2.2.2 Tình traïng maùy moùc, thieát bò cuûa Doanh nghieäp vöøa vaø
nhoû
26
2.2.3 Tình hình söû duïng lao ñoäng cuûa caùc Doanh nghieäp vöøa vaø
nhoû
27
2.3 Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø ñoùng goùp ngaân saùch 29
2.3.1 Soá DN saûn xuaát kinh doanh coù laõi, bò loã 29
2.3.2 Ñoùng goùp cho ngaân saùch nhaø nöôùc 30
2.4 Thò tröôøng tieâu thuï vaø khaû naêng caïnh tranh 30
2.5 Ñaùnh giaù chung 31
2.5.1 Veà phía caùc DNV&N 31
2.5.2 Veà phía Nhaø nöôùc 35
CHÖÔNG 3 : BIEÄN PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ NHAÈM PHAÙT TRIEÅN DOANH
NGHIEÄP VÖØA VAØ NHOÛ TAÏI TP HOÀ CHÍ MINH TÖØ NAY ÑEÁN NAÊM
2010
3.1 Quan ñieåm, muïc ñích vaø caên cöù xaây döïng bieän phaùp 44
Biện pháp nhằm phát triển các DNV&N tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp nhằm phát triển các DNV&N tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Biện pháp nhằm phát triển các DNV&N tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010 9 10 623