Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp quản lí của Tổ trưởng chuyên môn đối với hoạt động dạy học tại các trường Tiểu học quận Cầu Giấy - Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3394 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Biện pháp quản lí của Tổ trưởng chuyên môn
đối với hoạt động dạy học tại các trường Tiểu
học quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hoàng Phương An
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lí của tổ trưởng chuyên môn đối với hoạt động
dạy học ở trường Tiểu học. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lí của tổ trưởng chuyên
môn đối với hoạt động dạy học ở các trường Tiểu học quận Cầu Giấy. Đề xuất biện pháp
quản lí của tổ trưởng chuyên môn đối với hoạt động dạy học ở các trường Tiểu học quận
Cầu Giấy – Hà Nội.
Keywords: Quản lý giáo dục; Biện pháp quản lý; Giáo dục tiểu học; Hoạt động dạy học;
Tổ trưởng

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Công tác chuyên môn là hoạt động quan trọng, chủ yếu, quyết định sự tồn tại và phát
triển của nhà trường. Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành, nơi thực thi nhiệm vụ dạy học và
GD HS. Một nhà trường chỉ có thể thay đổi bằng chính nội lực của mình. Động lực quan trọng
để giúp nhà trường phát triển chính là mối quan hệ, sự tương tác, giúp đỡ lẫn nhau trong khối
đoàn kết và sự nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân.
Trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí GD thì TTCM có vai trò quan trọng trong việc chỉ
đạo trực tiếp hoạt động chuyên môn ở nhà trường. Nếu đội ngũ TTCM có phẩm chất đạo đức tốt,
năng lực chuyên môn vững vàng, tổ chức tốt các hoạt động GD sẽ là yếu tố quan trọng góp phần
nâng cao chất lượng GD toàn diện của nhà trường. Trong những năm gần đây, ngành GD-ĐT đã
chú trọng đề ra các giải pháp nhằm phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lí nhà trường. Ngành GD-ĐT của quận Cầu Giấy với gần 15 năm hoạt động vẫn còn khá

non trẻ. Tuy đã có nhiều thành tích và đang trên đà phát triển song vẫn gặp nhiều khó khăn và
thách thức. Tại một số trường TH trực thuộc quận, TTCM xây dựng và chỉ đạo trực tiếp đội ngũ
GV còn mang tính chủ quan, nặng hình thức. Điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng GD của
nhà trường. Cho nên, việc quản lí HĐDH trong trường TH gắn bó chặt chẽ với vai trò, trách
nhiệm của người TTCM. Từ những lí do nêu trên, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài: “Biện pháp
quản lí của tổ trưởng chuyên môn đối với hoạt động dạy học tại các trường Tiểu học quận
Cầu Giấy – Hà Nội”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở lí luận và khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lí của TTCM đối với HĐDH
ở các trường TH quận Cầu Giấy, đề xuất các biện pháp quản lí HĐDH nhằm góp phần nâng cao...
Bin pháp qun lí ca T trưởng chuyên môn
đối vi hoạt động dy hc ti các trường Tiu
hc qun Cu Giy - Hà Ni
Hoàng Phương An
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: Qun lý giáo dc; Mã s: 60 14 05
Người ng dn: PGS.TS. Nguyn Th Phương Hoa
m bảo v: 2012
Abstract: Trình bày cơ sở lun v qun lí ca t trưởng chuyên môn đối vi hoạt động
dy hc trường Tiu hc. Khảo t, đánh giá thực trng qun ca t trưởng chuyên
môn đối vi hoạt động dy hc các trường Tiu hc qun Cu Giấy. Đề xut bin pháp
qun ca t trưởng chuyên môn đối vi hoạt động dy hc các trường Tiu hc qun
Cu Giy Hà Ni.
Keywords: Qun giáo dc; Bin pháp qun ; Giáo dc tiu hc; Hoạt động dy hc;
T trưởng
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Công tác chuyên môn hoạt động quan trng, ch yếu, quyết định s tn ti phát
trin của nhà trường. T chuyên môn là mt b phn cấu thành, nơi thực thi nhim v dy hc và
GD HS. Mt nhà trường ch th thay đổi bng chính ni lc của mình. Động lc quan trng
để giúp nhà trường phát trin chính là mi quan h, s tương tác, giúp đ ln nhau trong khi
đoàn kết và s n lực vươn lên của minhân.
Trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ qun GD thì TTCM có vai trò quan trng trong vic ch
đạo trc tiếp hoạt động chuyên môn nhà tng. Nếu đội ngũ TTCM có phẩm chất đạo đức tt,
năng lc chuyên môn vng vàng, t chc tt các hoạt đng GD s yếu t quan trng góp phn
nâng cao chất lượng GD toàn din của nhà trường. Trong những năm gần đây, ngành GD-ĐT đã
chú trọng đề ra các gii pháp nhm phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ nhà go n b
quản lí nhà tng. Ngành GD-ĐT của qun Cu Giy vi gn 15 năm hoạt động vn n khá
Biện pháp quản lí của Tổ trưởng chuyên môn đối với hoạt động dạy học tại các trường Tiểu học quận Cầu Giấy - Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp quản lí của Tổ trưởng chuyên môn đối với hoạt động dạy học tại các trường Tiểu học quận Cầu Giấy - Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Biện pháp quản lí của Tổ trưởng chuyên môn đối với hoạt động dạy học tại các trường Tiểu học quận Cầu Giấy - Hà Nội 9 10 58