Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp quản lý của phòng Đào tạo đối với hoạt động dạy học tại trường Đại học Điện lực

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2388 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Biện pháp quản lý của phòng Đào tạo đối với
hoạt động dạy học tại trường Đại học Điện lực
Vũ Thị Thoa
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý của phòng đào tạo đối với hoạt động dạy
học trong các trường đại học. Thực trạng quản lý của phòng đào tạo đối với hoạt động
dạy học tại trường Đại học Điện lực.Tìm hiểu một số biện pháp quản lý của phòng đào
tạo đối với hoạt động dạy học tại trường Đại học Điện lực : các nguyên tắc xây dựng biện
pháp QL của phòng đào tạo đối với (hoạt động dạy học ) HĐDH tại trường Đại học Điện
lực; đề xuất các biện pháp (quản lý) QL của phòng đào tạo đối với HĐDH tại trường Đại
học Điện Lực; mối quan hệ giữa các biện pháp; khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính
khả thi của các biện pháp đề xuất.
Keywords: Quản lý giáo dục; Giáo dục đại học; Phòng đào tạo; Đại học Điện Lực; Hoạt
động dạy học

Content
MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Cũng như các trường Đại học khác, phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực là một phòng
chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp hiệu trưởng trong việc quản lý hoạt động đào tạo,
trong đó có nhiệm vụ quản lý hoạt động dạy học.
Nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học là đòi hỏi cần thiết nhằm giúp phòng đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành
điện trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước ở thời kỳ hội nhập hiện nay.
Chính vì vậy, là chuyên viên phòng đào tạo tôi chọn đề tài nghiên cứu “Biện pháp quản lý của
phòng đào tạo đối với hoạt động dạy học tại trường Đại học Điện lực” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ
ngành quản lý giáo dục.
2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận khoa học về quản lý giáo dục và phân tích thực trạng
quản lý của phòng đào tạo đối với hoạt động dạy học tại trường Đại học Điện lực, đề xuất một số
biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học tại trường Đại học Điện lực.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động dạy học ở trường Đại học Điện lực.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Công tác quản lý của phòng Đào tạo đối với hoạt động dạy học tại trường Đại học Điện
lực.
4. Giới hạn nghiên cứu
4.1. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Hoạt động dạy học trong nhà trường Đại học bao gồm hoạt động dạy của giảng viên và
hoạt động học của sinh viên. Do thời gian thực hiện luận văn có giới hạn, trong khuôn khổ của
một...
Bin pháp qun lý của phòng Đào tạo đối vi
hoạt động dy hc tại trường Đại hc Điện lc
Vũ Thị Thoa
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: Qun lý giáo dc; Mã s: 60 14 05
Người ng dn: PGS. TS. Nguyn Th Phương Hoa
m bảo v: 2012
Abstract: Trình bày sở lun v qun của phòng đào tạo đi vi hoạt động dy
học trong các trường đại hc. Thc trng qun của phòng đào tạo đối vi hoạt động
dy hc ti trường Đại hc Điện lc.Tìm hiu mt s bin pháp qun của phòng đào
to đối vi hoạt động dy hc ti trường Đại học Đin lc : các nguyên tc xây dng bin
pháp QL ca phòng đào tạo đi vi (hoạt động dy học ) HĐDH tại trường Đại học Đin
lực; đề xut các bin pháp (qun ) QL của phòng đào tạo đi với HĐDH ti trường Đại
học Điện Lc; mi quan h gia các bin pháp; kho nghim mức độ cn thiết tính
kh thi ca các bin pháp đề xut.
Keywords: Qun lý giáo dc; Giáo dục đại hc; Phòng đào to; Đi hc Đin Lc; Hot
động dy hc
Content
MỞ ĐẦU
1.Lý do chn đ tài
Cũng như các trường Đại học khác, phòng Đào tạo trường Đại học Điện lực là một phòng
chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp hiệu trưởng trong việc quản hoạt động đào to,
trong đó có nhiệm vụ quản lý hoạt động dạy hc.
Nghiên cu qun lý hoạt động dạy học là đòi hỏi cần thiết nhằm giúp phòng đào tạo thc hin tt nhim v
đưc giao, góp phn nâng cao cht lưng đào tạo ca trưng đáp ng yêu cu ngàyng cao ca ngành
đin trong s nghip công nghip hóa hin đại hóa đt nưc thi k hội nhp hin nay.
Chính vì vậy, là chuyên viên phòng đào to tôi chn đ tài nghiên cu Biện pháp qun lý của
phòng đào to đi vi hoạt đng dy hc tại trưng Đại hc Đin lc làm lun văn tt nghip thc sỹ
ngành qun lý giáo dc.
2. Mc đích nghiên cu
Biện pháp quản lý của phòng Đào tạo đối với hoạt động dạy học tại trường Đại học Điện lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp quản lý của phòng Đào tạo đối với hoạt động dạy học tại trường Đại học Điện lực - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Biện pháp quản lý của phòng Đào tạo đối với hoạt động dạy học tại trường Đại học Điện lực 9 10 909