Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp quản lý hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biện pháp quản lý hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ
sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phạm Đình Việt
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Người hướng dẫn: PGS. TS Đặng Xuân Hải
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của quản lý các hoạt động hỗ trợ sinh viên (SV): Nêu
những khái niệm liên quan đến công tác tổ chức, quản lý, hoạt động hỗ trợ và những yếu
tố ảnh hưởng đến hoạt động hỗ trợ SV. Thực trạng các hoạt động hỗ trợ sinh viên tại
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN): Qua điều tra, khảo
sát nhu cầu có thể nhận định: công tác hỗ trợ là rất rộng về nội dung và đa dạng về đối
tượng nhưng chưa được ĐHQGHN đầu tư và quan tâm đúng mức nên hiệu quả đối với
việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV của ĐHQGHN là chưa cao. Nêu một
số biện pháp nâng cao chất lượng quản lý các hoạt động hỗ trợ SV tại Trung tâm Hỗ trợ
sinh viên – ĐHQGHN. Đề xuất các biện pháp: Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ
viên chức trong trung tâm ; Cải tiến việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác hỗ
trợ của Trung tâm hỗ trợ sinh viên (TTHTSV). Xây dựng cơ chế vận hành các hoạt động
hỗ trợ SV; Huy động các lực lượng xã hội khác trong và ngoài ĐHQGHN tham gia công
tác hỗ trợ SV; Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và bổ sung kinh phí cho công tác
hỗ trợ SV; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá tổng kết hoạt động hỗ trợ SV nhằm
nâng cao hiệu quả công tác này
Keywords: Quản lý giáo dục; Sinh viên; Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tâm hỗ trợ
sinh viên

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu
Trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nêu rõ: “Thực
hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đổi mới
chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện
đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục

truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác
phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội”.
Đây là văn kiện mới nhất tiếp nối chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong việc xác
định giáo dục và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu.
Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại 3 trường đại học
lớn ở Hà Nội: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I và Trường
Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (theo Nghị định 97/CP ngày 10/12/1993 của Chính phủ).
ĐHQGHN chính thức h...
Bin pháp qun lý hot ng ca Trung tâm H tr
sinh vn - i hc Quc gia Hà Ni
Pht
i hc Giáo dc
LuQun lý giáo dc; Mã s: 60 14 05
ng dng Xuân Hi
o v: 2012
Abstract: Trình b lun ca qun các hong h tr sinh viên (SV): Nêu
nhng khái nin công tác t chc, qun lý, hong h trnhng yu
t n hong h tr SV. Thc trng các hong h tr sinh viên ti
Trung tâm H tr sinh viên i hc Quc gia Hà Nu tra, kho
sát nhu cu th nhnh: ng tác h tr là rt rng v nng v i
c nên hiu qu i vi
vic nâng cao chng giáo dc toàn din cho SV ct
s bin pháp nâng cao chng qun các hong h tr SV ti Trung tâm H tr
sinh viên  xut các bin pháp: Nâng cao nhn thc c
viên chc trong trung tâm ; Ci tin vic lp k hoch và t chc thc hin ng tác h
tr ca Trung tâm h tr sinh viên (TTHTSV). Xây d vn hành các hong
h tr ng các lng h
tác h tr SV; Nâng cao hiu qu s d vt cht và b sung kinh phí cho công tác
h tr y mnh ng tác king kt hong h tr SV nhm
nâng cao hiu qung tác này
Keywords: Qun giáo dc; Sinh viên; i hc Quc gia Ni; Trung tâm h tr
sinh viên
Content
M ĐU
1. Lý do nghiên cu
Trong bêu rõ: “Thực
hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đổi mới
chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện
đại; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục tưởng, giáo dục
Biện pháp quản lý hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp quản lý hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Biện pháp quản lý hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Đại học Quốc gia Hà Nội 9 10 718