Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh ở trường trung học phổ thông Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 4204 lần   |   Lượt tải: 35 lần
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị
sống, kỹ năng sống cho học sinh ở trƣờng trung
học phổ thông Nam Phù Cừ, tỉnh Hƣng Yên
Lƣơng Thị Hằng
Trƣờng Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu lý luận của việc quản lý giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho
học sinh Trung học phổ thông (THPT). Khảo sát đánh giá thực trạng việc giáo dục giá trị
sống, kỹ năng sống cho học sinh trƣờng THPT Nam Phù Cừ, Hƣng Yên. Thực trạng công
tác quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh ở trƣờng THPT
Nam Phù Cừ, tỉnh Hƣng yên. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị
sống, kỹ năng sống cho học sinh ở trƣờng THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hƣng Yên nhằm
nâng cao kết quả giáo dục toàn diện của nhà trƣờng.
Keywords: Quản lý giáo dục; Hoạt động giáo dục; Giá trị sống; Kỹ năng sống; Hƣng
Yên

Content
MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
- Xuất phát từ mục tiêu của bậc học phổ thông
Trong thời đại ngày nay với tốc độ phát triển nhƣ vũ bão của khoa học kỹ thuật và công
nghệ, đòi hỏi giáo dục phổ thông phải có những bƣớc tiến mạnh mẽ nhằm giúp học sinh phát
triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành
nhân cách con ngƣời Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện thế

hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nƣớc, đáp ứng yêu cầu hội
nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của ngƣời học, giáo dục phổ thông nƣớc ta đã và đang đổi
mới mạnh mẽ theo bốn trụ cột của giáo dục thế kỉ XXI, mà thực chất là tiếp cận giáo dục giá trị
sống, hình thành kĩ năng sống cho ngƣời học đó là: Học để biết, Học để làm, Học để khẳng định
mình và Học để cùng chung sống.
- Xuất phát từ nhu cầu của xã hội
Đứng trƣớc bối cảnh nƣớc ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới, thế hệ trẻ phải đƣơng đầu
với những rủi ro thách thức. Một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên thiếu hiểu biết về giá trị
sống, thiếu kỹ năng sống, có hành vi lệch chuẩn, gây sự bức xúc trong dƣ luận, và sự trăn trở của
ngành giáo dục. Do vậy giáo dục giá trị sống (GDGTS), kỹ năng sống(KNS)cho học sinh, sinh
viên đang đƣợc các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm.
- Xuất phát từ những bất cập của hoạt động giáo dục giá trị sống trong các nhà trường phổ
thông.
Hiện nay nhận thức về giá trị sống và kỹ năng sống, cũng nhƣ việc thể chế hóa giáo dục
giá trị sống và kỹ năng sống trong giáo dục phổ thông ở nƣớc ta chƣa thật c...
Bin pháp qun lý hong giáo dc giá tr
sng, k ng cho hc sinh ng trung
hc ph thông Nam Phù C, t
 Hng
i hc Giáo dc
Lu Qun lý giáo dc; Mã s: 60 14 05
ng dn:  Kim Thoa
o v: 2012
Abstract: Nghiên cu lun ca vic qun go dc giá tr sng, k ng cho
hc sinh Trung hc ph thông (THPT). Khc trng vic giáo dc giá tr
sng, k ng cho hng THPT Nam Phù Cc trng công
tác qun hong giáo dc giá tr sng, k ng cho hc sinh ng THPT
Nam Phù C, t xut các bin pháp qun hong giáo dc giá tr
sng, k  ng cho hc sinh ng THPT Nam PC, t m
nâng cao kt qu giáo dc toàn din cng.
Keywords: Qun giáo dc; Hong giáo dc; Giá tr sng; K ng; 
Yên
Content
M ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
- Xut phát t mc tiêu ca bc hc ph thông
Trong thi ngày nay vi t phát tria khoa hc k thut và ng
ngh, i giáo dc ph thông phi nhc tin mnh m nhm giúp hc sinh phát
trin toàn din v c, trí tu, th cht, thm m các k n nhm hình thành
i Vit Nam hi ch .  nâng cao chng giáo dc toàn din th
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh ở trường trung học phổ thông Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh ở trường trung học phổ thông Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh ở trường trung học phổ thông Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 9 10 92