Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học phổ thông Thanh Oai B huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3657 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục ngoài giờ
lên lớp ở trường Trung học phổ thông Thanh
Oai B huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội
giai đoạn hiện nay
Đỗ Văn Thọ
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Người hướng dẫn: T.S Phạm Viết Nhụ
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: một
số khái niệm cơ bản về quản lý và quản lý giáo dục; trường trung học phổ thông trong hệ
thống giáo dục quốc dân. Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp các trường (trung học phổ thông) THPT, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Tìm hiểu biện
pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT
Thanh Oai B, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
Keywords: Quản lý giáo dục; Giáo dục ngoài giờ lên lớp; Trung học phổ thông; Thanh
Oai B

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trước thực tế, các trường Trung học phổ thông ngoại thành - thành phố Hà Nội, đặc biệt là
những trường nông thôn của Hà Tây cũ công tác giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp còn nhiều
hạn chế, hiệu quả chưa cao, từ đó dẫn đến học lệch, học tủ, thờ ơ với thời cuộc, với lịch sử dân
tộc, giảm sút về đạo đức và nhân cách, cuốn vào các tệ nạn xã hội của cơ chế thị trường. Lý do
quan trọng đó đã thúc đẩy tôi nghiên cứu đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp ở trường Trung học phổ thông Thanh Oai B - huyện Thanh Oai – Thành phố Hà
Nội giai đoạn hiện nay ” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu về giáo
dục toàn diện, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa có đủ đức, tài, sức khoẻ và nghề nghiệp,
trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách,

phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước trong điều kiện
kinh tế thị trường đang tác động làm một bộ phận thanh niên suy thoái về đạo đức, lý tưởng.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở lý luận, thực trạng công tác quản lý HĐGDNGLL ở trường Trung học phổ thông
Thanh Oai B - huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội, đề xuất các biện pháp quản lý nâng cao
chất lượng HĐGDNGLL ở trường Trung học phổ thông Thanh Oai B - huyện Thanh Oai –
Thành phố Hà Nội, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến công tác quản lý HĐGDNGLL.
- Thực trạng công tác quản lý HĐGDNGLL
- Đề xuất một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng HĐGDNGLL.
4. K...
Bin pháp qun lý hot động Giáo dc ngoài gi
lên lp trường Trung hc ph thông Thanh
Oai B huyn Thanh Oai Thành ph Hà Ni
giai đon hin nay
Đỗ Văn Thọ
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: Qun lý giáo dc; Mã s: 60 14 05
Người ng dn: T.S Phm Viết Nh
m bảo v: 2012
Abstract: Trình bày cơ sở lun ca qun hoạt động giáo dc ngoài gi lên lp: mt
s khái nim cơ bản v qun lý và qun lý giáo dc; trường trung hc ph thông trong h
thng giáo dc quc dân. Thc trng ng tác qun hoạt động giáo dc ngoài gi lên
lp các trường (trung hc ph thông) THPT, huyn Thanh Oai, TP Hà Ni. Tìm hiu bin
pháp qun nâng cao chất lượng hoạt động giáo dc ngoài gi lên lp trường THPT
Thanh Oai B, huyn Thanh Oai, thành ph Hà Ni.
Keywords: Qun go dc; Giáo dc ngoài gi lên lp; Trung hc ph thông; Thanh
Oai B
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trước thc tế, các trưng Trung hc ph thông ngoi thành - thành ph Ni, đặc bit là
những trường nông thôn của Tây công tác giáo dc hoạt động ngoài gi lên lp còn nhiu
hn chế, hiu qu chưa cao, t đó dẫn đến hc lch, hc t, th ơ với thi cuc, vi lch s n
tc, gim sút v đạo đức nhân cách, cun vào các t nn hi của chế th trường. do
quan trọng đó đã thúc đẩy tôi nghiên cứu đề tài: Bin pháp qun hoạt động giáo dc ngoài
gi lên lp trường Trung hc ph thông Thanh Oai B - huyn Thanh Oai Thành ph
Ni giai đon hin nay ” nhằmp phn nâng cao chất lượng go dục, đáp ng yêu cu v giáo
dc toàn din, xây dng con ni mi xã hi ch nghĩa có đủ đức, tài, sc kho và ngh nghip,
trung thành với lý tưởng độc lp dân tc và ch nghĩa xã hội, hình thành và bi dưỡng nhân cách,
Biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học phổ thông Thanh Oai B huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học phổ thông Thanh Oai B huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Biện pháp quản lý hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học phổ thông Thanh Oai B huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay 9 10 252