Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp thi công cải tạo nâng cấp đường GTNT

Được đăng lên bởi Gadenr SU
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 2549 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hå s¬ dù thÇu - Gãi thÇu sè 3: §êng NËm Cha - Ngµi Trå

Doanh nghiÖp XD&TM TN
Th¸I S¬n

ThuyÕt minh biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

ThuyÕt minh
biÖn
II. C¸c c¨n cø lËp ph¬ng ¸n thi c«ng

- C¨n cø vµo Th«ng b¸o mêi thÇu kÌm theo Hå s¬ mêi thÇu ngµy 19 th¸ng
11 n¨m 2007 cña Ban QLDA BTDD T§C huyÖn S×n Hå.
- C¨n cø vµo Hå s¬ thiÕt kÕ B·n vÏ thi c«ng ®îc duyÖt.
- C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2003 cña
Quèc héi khãa 11 kú häp thø IV.
- C¨n cø NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004 cña
ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng.
- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 41/2006/Q§-BXD ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2006 cña
Bé X©y dùng vÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn X©y dùng 371:2006 vÒ nghiÖm thu
chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng.
- C¨n cø hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt lîng cña Nhµ níc.
+ Tæ chøc thi c«ng

TCVN 4055-1985

+ Quy tr×nh lËp TK vµ tæ chøc XD, thiÕt kÕ TC

TCVN 4252-1988

+ Híng dÉn x©y dùng, sæ tay chÊt lîng

TCVN 5951-1995

+ C«ng tr×nh x©y dùng, sai sè h×nh häc cho phÐp

TCVN 5593-1991

+ C«ng t¸c tr¾c ®¹c ®Þa h×nh

TCXDVN 309-2004

+ C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng

TCVN 3972-1984

+ Cèng trßn BTCT l¾p ghÐp

22 TCN 159-86

+ HÖ thèng tiªu chuÈn an toµn lao ®éng

TCVN 2287-1978

+ Gç - PhÇn nhãm theo tÝnh chÊt c¬ lý

TCVN 1072-1971

C«ng ty TNHH XD&TM Th¸i S¬n - tØnh §iÖn Biªn

Trang:

Hå s¬ dù thÇu - Gãi thÇu sè 3: §êng NËm Cha - Ngµi Trå

ThuyÕt minh biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng

+ Gç x©y dùng

TCVN 1073-1991

+ C¸c tiªu chuÈn ®Ó thö xim¨ng

TCVN 139-1991

+ Xi m¨ng

TCVN 2682-1992

+ Quy tr×nh thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®¸

22TCN - 57-1984

+ C¸t x©y dùng, yªu cÇu kü thuËt

TCVN 1770-1987

+ C¸t x©y dùng

TCVN 337-1986

+ §¸ d¨m, sái d¨m, sái dïng trong x©y dùng

TCVN 1771-1987

+ V÷a X©y dùng - Ph©n lo¹i

TCVN 4314-1986

+ Híng dÉn X©y dùng pha trén vµ sö dông v÷a XD TCVN 4459-1987
+ NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng

TCVN 371:2006

+ C«ng t¸c hoµn thiÖn mÆt b»ng x©y dùng

TCVN 4561-1988

+ C«ng t¸c ®Êt. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu

TCVN 4447-1987

+ Thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c nÒn mãng

TCXD 79-1980

+ KÕt cÊu g¹ch ®¸, quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu TCVN 408-1985
+ KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng toµn khèi.
+ Níc cho bª t«ng vµ v÷a, yªu cÇu kü thuËt

TCVN 4053-1995
TCVN 4506-1987

+ Quy tr×nh thÝ nghiÖm níc trong CT G.Th«ng

22TCN 61-1984

+ KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp

TCVN 5574-1991

+ Bª t«ng nÆng. Yªu cÇu b¶o dìng Èm tù nhiªn

TCVN 5592-1991

+ Bª t«ng n...
Hå s¬ dù thÇu - Gãi thÇu sè 3: §êng NËm Cha - Ngµi Trå ThuyÕt minh biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng
Doanh nghiÖp XD&TM TN
Th¸I S¬n
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
ThuyÕt minh
biÖn
II. C¸c c¨n cø lËp ph¬ng ¸n thi c«ng
- C¨n vµo Th«ng b¸o mêi thÇu kÌm theo s¬ mêi thÇu ngµy 19 th¸ng
11 n¨m 2007 cña Ban QLDA BTDD T§C huyÖn S×n Hå.
- C¨n cø vµo Hå s¬ thiÕt kÕ B·n vÏ thi c«ng ®îc duyÖt.
- C¨n LuËt X©y dùng 16/2003/QH11 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2003 cña
Quèc héi khãa 11 kú häp thø IV.
- C¨n NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004 cña
ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng.
- C¨n QuyÕt ®Þnh 41/2006/Q§-BXD ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2006 cña
X©y dùng vÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn X©y dùng 371:2006 nghiÖm thu
chÊt lîng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng.
- C¨n cø hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt lîng cña Nhµ níc.
+ Tæ chøc thi c«ng TCVN 4055-1985
+ Quy tr×nh lËp TK vµ tæ chøc XD, thiÕt kÕ TC TCVN 4252-1988
+ Híng dÉn x©y dùng, sæ tay chÊt lîng TCVN 5951-1995
+ C«ng tr×nh x©y dùng, sai sè h×nh häc cho phÐp TCVN 5593-1991
+ C«ng t¸c tr¾c ®¹c ®Þa h×nh TCXDVN 309-2004
+ C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng TCVN 3972-1984
+ Cèng trßn BTCT l¾p ghÐp 22 TCN 159-86
+ HÖ thèng tiªu chuÈn an toµn lao ®éng TCVN 2287-1978
+ Gç - PhÇn nhãm theo tÝnh chÊt c¬ lý TCVN 1072-1971
C«ng ty TNHH XD&TM Th¸i S¬n - tØnh §iÖn Biªn Trang:
Biện pháp thi công cải tạo nâng cấp đường GTNT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp thi công cải tạo nâng cấp đường GTNT - Người đăng: Gadenr SU
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Biện pháp thi công cải tạo nâng cấp đường GTNT 9 10 502