Ktl-icon-tai-lieu

Biến tần

Được đăng lên bởi Nobita San
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2077 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập dài EE3510–Truyền Động Điện [Micromaster MM440 – Siemens]

1. GIỚI THIỆU VỀ BIẾN TẦN
(Biến tần dùng để làm gì?)
Ở các xí nghiệp, nhà máy và ở các nhà
máy điện đều có các thiết bị hút thổi gió,
khói, hơi nước...có sử dụng động cơ ba pha
xoay chiều làm động cơ sơ cấp. Tại các xí
nghiệp khác, thường là các thiết bị làm mát
( điều hoà trung tâm ), máy bơm nước...
Trong quá trình sản xuất, lưu lượng của các
thiết bị này luôn cần thay đổi để phù hợp với
nhu cầu cụ thể về sản xuất của xí nghiệp, nhà
máy.... Với động cơ sơ cấp là các động cơ
xoay chiều ba pha, việc điều chỉnh lưu lượng
của các thiết bị này là khó khăn vì như ta đã biết, lưu lượng của các môi
chất thông qua thiết bị là phụ thuộc vào tốc độ qua của động cơ sơ cấp.
Với cấu tạo của các động cơ xoay chiều ba pha truyền thống thì tốc độ
quay của động cơ coi như không đổi với hệ thống lưới điện xoay chiều có
tần số công nghiệp f= 50Hz thông qua quan hệ f=p.n/60 - trong đó p là số
đôi cực của động cơ, và n là tốc độ quay. Với quan hệ này, tốc độ quay
của động cơ chỉ còn phụ thuộc vào tần số của lưới điện. Vì vậy để thực
hiện thay đổi được lưu lượng, điều tốt nhất là thay đổi tốc độ động cơ sơ
cấp, có nghĩa là cần thay đổi tần số của lưới điện.
Như ta đã biết, đối với các hệ truyền động loại bơm và quạt, mômen tải phụ thuộc
vào tốc độ quay của trục theo hàm bình phương. Lưu lượng ra của hệ tỉ lệ thuận
với tốc độ quay:
Q≈n
M≈n2
Trong khi đó, công suất đòi hỏi của hệ thống lại bằng tích số giữa mômen và tốc
độ quay:
P=Mxn
Do đó, công suất đòi hỏi của hệ thống tỉ lệ với lập phương của tốc độ quay và
cũng là tỉ lệ với lập phương của lưu lượng:
P≈n3 ≈Q3
Do đó một sự thay đổi nhỏ tốc độ vòng quay sẽ làm thay đổi lớn đến công suất
tiêu thụ cho động cơ.
Do rằng việc điều chỉnh tần số của lưới điện là điều không thể được, nên
cho đến nay tại các xí nghiệp, nhà máy thường để điều chỉnh lưu lượng,
người ta thường sử dụng biện pháp điều chỉnh các lá chắn đầu vào, đầu
ra hoặc làm một đường quay trở lại. Thí dụ như ở nhà máy nhiệt điện, ở
các quạt hút khói, thổi gió, ở đầu ra hoặc đầu vào của quạt, thường có một

Nguyễn Viết Dũng – TBĐ1-K52

-Trang 1 -

Bài tập dài EE3510–Truyền Động Điện [Micromaster MM440 – Siemens]

lá chắn động, gồm các cánh hình cánh quạt, có trục quay theo các bán
kính. Có một động cơ nhỏ điều khiển độ quay của các lá chắn này, để tạo
ra các khe hở rộng hay hẹp tuỳ theo yêu cầu cho gió, khói lọt qua. Việc
điều chỉnh lưu lượng khói gió kiểu đối phó này tuy có đem lại hiệu quả về
điều chỉnh...
Bài tập dài EE3510–Truyền Động Điện [Micromaster MM440 – Siemens]
Nguyễn Viết Dũng TBĐ1-K52 -Trang 1 -
1. GIỚI THIỆU VỀ BIẾN TẦN
(Biến tần dùng để làm gì?)
các xí nghiệp, nhà máy và ở các nhà
y điện đều có các thiết bị t thổi gió,
khói, hơi nước...có sử dụng động ba pha
xoay chiều làm động cơ cấp. Tại các xí
nghiệp khác, thường là các thiết bị làm t
( điều hoà trung tâm ), máy bơm nước...
Trong q trình sản xuất, lưu lượng của c
thiết bnày luôn cần thay đổi đphù hợp với
nhu cầu cụ thvề sản xuất của xí nghiệp, nhà
máy.... Với động cấp các động
xoay chiều ba pha, việc điều chỉnh lưu lượng
của các thiết bnày khó khăn vì như ta đã biết, lưu lượng của các môi
chất thông qua thiết bị là phthuộc vào tốc độ qua của động cơ sơ cấp.
Với cấu tạo của các động xoay chiều ba pha truyền thống thì tc độ
quay của động cơ coi như kng đổi với hệ thống lưới điện xoay chiều có
tần số công nghiệp f= 50Hz thông qua quan hf=p.n/60 - trong đó p s
đôi cực của động cơ, n tốc độ quay. Với quan hệ này, tốc độ quay
của động cơ chỉ còn phthuộc vào tần số ca lưới điện. Vì vậy để thực
hiện thay đi được u lượng, điều tốt nhất thay đổi tốc độ động cơ
cấp, có nghĩa là cần thay đổi tần số của lưới điện.
Như ta đã biết, đi vi c h truyn đng loại bơm và quạt, mômen ti ph thuc
vào tốc độ quay ca trục theo hàm bình phương. Lưu lưng ra ca h t lthun
vi tc đquay:
Q n
M n
2
Trong khi đó, công suất đòi hi của h thng li bng tích s gia mômen và tc
đ quay:
P = M x n
Do đó, công suất đòi hi ca h thng t l vi lp phương ca tc độ quay và
cũng là t l vi lp phương ca lưu lưng:
P n
3
Q
3
Do đó mt s thay đổi nh tốc đ vòng quay s làm thay đi ln đến công sut
tiêu th cho động cơ.
Do rằng việc điều chỉnh tần số của lưới điện điều không thể được, nên
cho đến nay tại các xí nghiệp, nhà y thường để điều chỉnh u lượng,
người ta thường sử dụng biện pháp điều chỉnh c chắn đu vào, đầu
ra hoc làm mt đường quay trở lại. Thí dnhư nhà máy nhiệt điện,
các qut hút khói, thổi gió, ở đầu ra hoặc đu vào của quạt, thường có một
Biến tần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến tần - Người đăng: Nobita San
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Biến tần 9 10 121