Ktl-icon-tai-lieu

biểu đồ thi công nền

Được đăng lên bởi sinhlui91
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 901 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chaudmce@gmail.com

Trang 1/10

Hýớng dẫn tính khối lýợng ðào ðắpỹ vẽ biểu ðồ khối lýợng ðất tích luỹ và
biểu ðồ khối lýợng theo cọc phục vụ ðiều phối ðất thi công nền ðýờngụ
Phần 1 Chuẩn bị số liệu
Býớc ộẽ Tính khối lýợng ð ð
ào ắp
Sau khi có thiết kế trắc ngang
- Tính diện tích
Menu: TD-TN\Diện tích\ tính diện tích
Lệnh tắt (TDT)
- Lập bảng khối lýợng
Menu: TD-TN\Diện tích\ Lập bảng diện tích
Lệnh tắt (LBDT)
Công thức ðể tính diện tích (trong trýờng hợp ðõn giản)
Diện tích ðắp = Ðắp nền
Diện tích ðào = Ðào nền + Ðào Taluy trái + Ðào Taluy phải.
Býớc ồẽ Xuất khối lýợng sang file Text
Menu: Phụ trợ\ Hiệu chỉnh bảng\Tạo và hiệu chỉnh bảng
Lệnh tắt (THB)
Chọn bảng khối lýợng.
Chọn ðịa chỉ xuất file
Ðồng ý.
Býớc ỹẽ chuyển dữ liệu sang file excel
Mở file .txt vừa xuất ở ðịa chỉ ðã chọn
Lựa chọn tất cả (Ctrl +A)
Mở excel, và paste vào
Nhập dòng tiêu ðề cho bảng (nhý minh hoạ)
Tên cọc
A

Khoảng cách

F ðắp
0.2

Fðào

Fðãp Tũ

100
H1

3.67
7.14

Fðào Tũ

Vðắp

Vðào

1.59
0.8

367

0

Hýớng dẫn tính KL ðào ðắp và vẽ biểu ðồ ðiều phối ðất thi công nền ðýờng

80

Chaudmce@gmail.com

Trang 2/10

100
H2

7.26

5.66
58.59

726

0

0.01

270.41

0.41

4.41

0.13

258.38

7.62

0
0.01

41.41
C1

0

6.53

7.39

Býớc ọẽ Xử lí bảng excel cho phù hợp ắtiện lập công thức tínhấ
(ví dụ ở ðây là loại bỏ các ô trống giữa các hàng sử dụng autofilter
Chọn hàng ðầu tiên: Ðặt con trỏ chuột vào dòng tiêu ðề của bảng (1); vào menu
Data\Filter\Autofilter (2)

Ở ô tên cọc, chọn phím mũi tên, chọn nonblank trong danh sách xổ xuống

Các hàng không có dữ liệu (tên cọc) sẽ xuất hiện, các hàng trống bị ẩn.
Copy toàn bộ vùng dữ liệu (tên cọc, diện tích ðắp, diện tích ðào sang và paste vào một
Book khác (hoặc file excel khác)

Hýớng dẫn tính KL ðào ðắp và vẽ biểu ðồ ðiều phối ðất thi công nền ðýờng

Chaudmce@gmail.com

Trang 3/10

Týõng tự, vào lại mục tên cọc, chỉ vào mũi tên, chọn blank, copy tất cả các dữ liệu của
phần khoảng cách lẽ, diện tích ðắp, diện tích ðào trung bình, khối lýợng ðắp, khối lýợng
ðào và paste vào vùng dữ liệu tên cọc, Fðắp, Fðào làm ở býớc trên.
(Thực tế thì không cần phải lấy dữ liệu FðắpTB, Fðào TB)

Chú ý sắp xếp cho ðúng vị trí (xem hình dýới)

Phần diện tích trung bình, khối lýợng bố trí thấp hõn 1 hàng
Býớc ổ Xác ð cự li cộng dồnẽ
ịnh
Cự li cộng dồn của 1 cọc=cự li cộng dồn cọc trýớc+Khoảng cách lẻ giữa 2 cọc

Hýớng dẫn tính KL ðào ðắp và vẽ biểu ðồ ðiều phối ðất thi công nền ðýờng

Chaudmce@gmail.com

Trang 4/10

Ví dụ: cự li cộng dồn của H1=cự li cộng dồn của...
Chaudmce@gmail.com Trang 1/10
Hýng dn tính KL ðào ðp và v biu ð ðiu phi ðt thi công nn ðýng
Hýng dn tính khi lýng ðào ðpỹ v biu ð khi lýng ðt tích lu
biu ð khi lýng theo cc phc v ðiu phi ðt thi công nn ðýngụ
Phn 1 Chun b s liu
Býc ộẽ Tính khi lýng ðào ðp
Sau khi có thiết kế trc ngang
- Tính din tích
Menu: TD-TN\Din tích\ tính din tích
Lnh tt (TDT)
- Lp bng khi lýng
Menu: TD-TN\Din tích\ Lp bng din tích
Lnh tt (LBDT)
Công thc ð tính din tích (trong trýng hp ðõn gin)
Din tích ðp = Ðp nn
Din tích ðào = Ðào nn + Ðào Taluy trái + Ðào Taluy phi.
Býc ồẽ Xut khi lýng sang file Text
Menu: Ph tr\ Hiu chnh bng\To và hiu chnh bng
Lnh tt (THB)
Chn bng khi lýng.
Chn ða ch xut file
Ðng ý.
Býc ỹẽ chuyn d liu sang file excel
M file .txt va xut ða ch ðã chn
La chn tt c (Ctrl +A)
M excel, và paste vào
Nhp dòng tiêu ð cho bng (nhý minh ho)
Tên cc Khong cách F ðp Fðào Fðãp Tũ Fðào Tũ Vðp Vðào
A 0.2 1.59
100 3.67 0.8 367 80
H1 7.14 0
biểu đồ thi công nền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biểu đồ thi công nền - Người đăng: sinhlui91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
biểu đồ thi công nền 9 10 831