Ktl-icon-tai-lieu

Biểu hiện β-Galactosidase trong vi khuẩn Bacillus subtilis

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1968 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Biểu hiện β-Galactosidase trong vi khuẩn
Bacillus subtilis
Nguyễn Thị Thúy
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Sinh học
Luận văn Thạc sĩ ngành: Di truyền học; Mã số: 60 42 70
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quỳnh Uyển
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan cơ sở lý luận về vi khuẩn B: Sơ lược về vi khuẩn B. subtilis,
cấu trúc operon lac, gen lacZ và β- galactosidase, Vector biểu hiện gen trong vi
khuẩn, cài nhập vector biểu hiện vào B. subtilis. Giới thiệu nguyên liệu, thiết bị và
phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả đạt được và đưa ra một số
khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu của đề tài.
Keywords. Di truyền học; Sinh học; Vi khuẩn Bacillus subtilis
Content
MỞ ĐẦU
Hiện nay, phần lớn các hệ vector (cả hệ vector nhân dòng và vector biểu hiện) cho
Escherichia coli đều đã được thương mại hóa [75]. Tuy nhiên, E. coli được xem là sinh vật
có khả năng gây bệnh và tiết độc tố. Chính vì vậy, việc sử dụng E. coli như tế bào vật chủ để
biểu hiện gen còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, Bacillus subtilis, đại diện tiêu biểu của nhóm
vi sinh vật Gram dương, với vai trò là tế bào vật chủ, đã thể hiện nhiều ưu điểm hơn so với E.
coli. Đó là khả năng không gây bệnh (B. subtilis được Hiệp hội Thuốc và Thực phẩm của Mỹ
FDA coi là “genereally regarded as safe”- GRAS) và khả năng chịu đựng các điều kiện nuôi
cấy, bảo quản khắc nghiệt hơn [18, 25]. Trong nghiên cứu cơ bản, B. subtilis đã được sử dụng
như mô hình để nghiên cứu khả năng biệt hoá và cơ chế điều hoà hoạt động của gen trong tế
bào [24]. Trong hướng phát triển các vacxin thế hệ mới, B. subtilis đã được phát hiện và
nghiên cứu như một công cụ chuyển kháng nguyên an toàn và tiềm năng [19, 17, 59]. Mặc dù
có nhiều ưu điểm với vai trò là tế bào vật chủ so với E. coli nhưng các vector thương phẩm
dùng cho việc tách dòng và biểu hiện gen sử dụng cho vi khuẩn B. subtilis vẫn chưa xuất hiện

rộng rãi trên thị trường. Nguyên nhân là gen ngoại lai cần được cài nhập thẳng vào nhiễm sắc
thể của vi sinh vật này, và gen ngoại lai cần phải có đầy đủ các yếu tố cần thiết cho việc biểu
hiện gen.
Ở Việt Nam, cho đến thời điểm này mới chỉ có rất ít các công trình nghiên cứu về
biểu hiện gen trong B. subtilis như biểu hiện gen trên vỏ bào tử [14], hoặc biểu hiện gen trong
tế bào sinh dưỡng, có sử dụng chất cảm ứng IPTG [7] và vẫn chưa có nghiên cứu nào công
bố về việc biểu hiện gen trong tế bào sinh dưỡng của B. subtilis mà không cần sử dụng chất
cảm ứng. Do đó, chúng tôi thực hiện đề tài: “Biểu hiện β-galactosidase tron...
Biu hiện β-Galactosidase trong vi khun
Bacillus subtilis
Nguyn Th Thúy
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Sinh hc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Di truyn hc; Mã số: 60 42 70
Người hướng dn: TS. Nguyn Qunh Uyn
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tổng quan s lý luận v vi khuẩn B: lược v vi khun B. subtilis,
cấu trúc operon lac, gen lacZ β- galactosidase, Vector biu hin gen trong vi
khuẩn, cài nhp vector biu hiện vào B. subtilis. Gii thiệu nguyên liệu, thiết b
phương pháp nghiên cứu. Trình bày mt s kết qu đạt được đưa ra một s
khuyến ngh nhằm nâng cao hiệu qu nghiên cứu của đề tài.
Keywords. Di truyn hc; Sinh hc; Vi khun Bacillus subtilis
Content
M ĐẦU
Hin nay, phn ln các hệ vector (c h vector nhân dòng và vector biểu hin) cho
Escherichia coli đều đã được thương mại hóa [75]. Tuy nhiên, E. coli được xem là sinh vật
có khả năng gây bệnh và tiết độc tố. Chính vì vậy, vic s dng E. coli như tế bào vật ch để
biu hin gen còn nhiều hn chế. Bên cạnh đó, Bacillus subtilis, đại diện tiêu biểu của nhóm
vi sinh vật Gram dương, với vai trò là tế bào vật chủ, đã thể hin nhiều ưu điểm hơn so với E.
coli. Đó là kh năng không gây bệnh (B. subtilis được Hip hi Thuốc và Thực phm ca M
FDA coi là “genereally regarded as safe”- GRAS) và khả năng chịu đựng các điều kiện nuôi
cy, bo qun khc nghiệt hơn [18, 25]. Trong nghiên cứu cơ bản, B. subtilis đã được s dng
như mô hình để nghiên cứu kh năng biệt hoá và cơ chế điều hoà hoạt động ca gen trong tế
bào [24]. Trong hướng phát triển các vacxin thế h mi, B. subtilis đã được phát hiện và
nghiên cứu như một công cụ chuyển kháng nguyên an toàn và tiềm năng [19, 17, 59]. Mặc dù
có nhiều ưu điểm với vai trò là tế bào vật ch so vi E. coli nhưng các vector thương phẩm
dùng cho việc tách dòng và biểu hin gen s dng cho vi khun B. subtilis vẫn chưa xuất hin
Biểu hiện β-Galactosidase trong vi khuẩn Bacillus subtilis - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu hiện β-Galactosidase trong vi khuẩn Bacillus subtilis - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Biểu hiện β-Galactosidase trong vi khuẩn Bacillus subtilis 9 10 338