Ktl-icon-tai-lieu

Biểu phí cho bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở

Được đăng lên bởi mr-duong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2079 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BIỂU PHÍ CHO BẢO HIỂM MỌI RỦI RO NHÀ Ở
Lưu ý chung:
(1) Trong đơn bảo hiểm này chỉ có BẢO HIỂM TÀI SẢN BÊN TRONG ở Phần I là bắt buộc. Khi mua
bảo hiểm Phần I, Người Được Bảo Hiểm sẽ không bị tính phí ở Phần III, Phần IV và Phần V.
(2) Thuế GTGT (10%) được áp dụng cho tất cả các Phần ngoại trừ Phần VII- Tai nạn con người.
Phần I – Tổn thất hay thiệt hại đối với tài sản bên trong
Tỷ lê phí

Đối với tài sản thông thường (ngoại trừ nữ trang, vàng bạc đá quý….)
*

0.3% Số tiền bảo hiểm áp dụng cho các khu chung cư

*

0.5% Số tiền bảo hiểm áp dụng cho các khu vực có nguy cơ trộm cắp cao
(ví dụ như Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức ở TP.HCM)

*

0.4% Số tiền bảo hiểm áp dụng cho các địa điểm khác.

Đối với nữ trang, vàng bạc đá qúy,... : 4% Số tiền bảo hiểm
Đối với điện thoại di động, sổ sách,…:
*
*
Thuế GTGT

3% Số tiền bảo hiểm trên lãnh thổ Việt Nam
5% Số tiền bảo hiểm trên toàn thế giới

10% phí bảo hiểm

Mức miễn thường 0.2% Số tiền bảo hiểm, tối thiểu US$100/vụ tổn thất.
5% Số tiền bảo hiểm tối thiểu US$500/vụ tổn thất cho mất cắp nữ trang, vàng bạc
đá qúy.
25% Số tiền bảo hiểm cho mất cắp điện thoại di động, sổ sách.
Lưu ý

(1) Tổng số tiền bảo hiểm cho tài sản bên trong cho bất kỳ hạng mục nào không
vượt qua US$100,000
(2) Số tiền bảo hiểm cho nữ trang, vàng bạc đá qúy,….không vượt quá 25%
Tổng số tiền bảo hiểm cho tài sản bên trong hoặc US$25,000, chon mức thấp
hơn. Chỉ bảo hiểm cho nữ trang, vàng bạc đá qúy tại địa điểm được bảo
hiểm. Tất cả các hạng mục có giá trị dưới US$5,000.00 phải được cất giữ
trong tủ và trên US$5,000 phải được cất giữ trong tủ sắt hoặc két sắt có
khóa.

Phần II – Tổn thất hay thiệt hại đối với tòa nhà
Tỷ lê phí

0.1% Số tiền bảo hiểm.

Thuế GTGT

10% phí bảo hiểm

Mức miễn thường

0.2% of Số tiền bảo hiểm, tối thiểu US$100 mỗi vụ tổn thất.

Phần III – Tổn thất hay thiệt hại toàn bộ tài sản của Người làm công
Giới hạn trách nhiệm

US$250/ tổng số vụ trong thời gian bảo hiểm.

Lưu ý

không tính phí

Bảo Minh _ Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà ở _ Biểu phí

1/2

Phần IV – Chi phí bổ sung cho việc di dời nhà ở hay tổn thất thuê mướn
Giới hạn trách nhiệm

10% tổng số tiền bảo hiểm tòa nhà nếu tòa nhà được bảo hiểm cộng 10% số
tiền bảo hiểm tài sản bên trong nếu tài sản bên trong được bảo hiểm nhưng
tổng cộng không vượt quá 6 tháng tiền thuê nhà

Lưu ý

không tính phí

Phần V – Bồi thường cho Người Được Bảo Hiểm trong trường hợp tử vong
Giới hạn trách nhiệm

US$10,000 or 50% Số tiền bảo hiểm tài sản bên trong, chọn mức thấp hơn

Lưu ý

không t...
BIỂU PHÍ CHO BẢO HIỂM MỌI RỦI RO NHÀ Ở
Lưu ý chung:
(1) Trong đơn bảo hiểm này chỉ có BẢO HIỂM TÀI SẢN BÊN TRONG ở Phần I là bắt buộc. Khi mua
bảo hiểm Phần I, Người Được Bảo Hiểm sẽ không bị tính phí ở Phần III, Phần IV và Phần V.
(2) Thuế GTGT (10%) được áp dụng cho tất cả các Phần ngoại trừ Phần VII- Tai nạn con người.
Phần I – Tổn thất hay thiệt hại đối với tài sản bên trong
Tỷ lê phí Đối với tài sản thông thường (ngoại trừ nữ trang, vàng bạc đá quý….)
* 0.3% Số tiền bảo hiểm áp dụng cho các khu chung cư
* 0.5% Số tiền bảo hiểm áp dụng cho các khu vực có nguy cơ trộm cắp cao
(ví dụ như Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức ở TP.HCM)
* 0.4% Số tiền bảo hiểm áp dụng cho các địa điểm khác.
Đối với nữ trang, vàng bạc đá qúy,... : 4% Số tiền bảo hiểm
Đối với điện thoại di động, sổ sách,…:
* 3% Số tiền bảo hiểm trên lãnh thổ Việt Nam
* 5% Số tiền bảo hiểm trên toàn thế giới
Thuế GTGT 10% phí bảo hiểm
Mức miễn thường 0.2% Số tiền bảo hiểm, tối thiểu US$100/vụ tổn thất.
5% Số tiền bảo hiểm tối thiểu US$500/vụ tổn thất cho mất cắp nữ trang, vàng bạc
đá qúy.
25% Số tiền bảo hiểm cho mất cắp điện thoại di động, sổ sách.
Lưu ý (1) Tổng số tiền bảo hiểm cho tài sản bên trong cho bất kỳ hạng mục nào không
vượt qua US$100,000
(2) Số tiền bảo hiểm cho nữ trang, vàng bạc đá qúy,….không vượt quá 25%
Tổng số tiền bảo hiểm cho tài sản bên trong hoặc US$25,000, chon mức thấp
hơn. Chỉ bảo hiểm cho nữ trang, vàng bạc đá qúy tại địa điểm được bảo
hiểm. Tất c các hạng mục g tr dưới US$5,000.00 phải được cất giữ
trong tủ trên US$5,000 phải được cất giữ trong tủ sắt hoặc két sắt
khóa.
Phần II – Tổn thất hay thiệt hại đối với tòa nhà
Tỷ lê phí 0.1% Số tiền bảo hiểm.
Thuế GTGT 10% phí bảo hiểm
Mức miễn thường 0.2% of Số tiền bảo hiểm, tối thiểu US$100 mỗi vụ tổn thất.
Phần III – Tổn thất hay thiệt hại toàn bộ tài sản của Người làm công
Giới hạn trách nhiệm US$250/ tổng số vụ trong thời gian bảo hiểm.
Lưu ý không tính phí
Bảo Minh _ Bảo hiểm Mọi rủi ro nhà ở _ Biểu phí 1/2
Biểu phí cho bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở - Trang 2
Biểu phí cho bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở - Người đăng: mr-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biểu phí cho bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở 9 10 68