Ktl-icon-tai-lieu

Billboard và giả lập mô hình 3D trong thực tại ảo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Billboard và giả lập mô hình 3D trong thực tại ảo
Nguyễn Trần Trung
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Mã số: 60 48 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Năng Toàn
Năm bảo vệ: 2007
Abstract: Giới thiệu tổng quan về thực tại ảo, các lĩnh vực ứng dụng cơ bản của thực tại
ảo, các kỹ thuật biểu diễn bề mặt trong xây dựng mô hình và nghiên cứu các kỹ thuật
Billboard cũng như ứng dụng của nó trong giả lập mô hình 3D. Nêu lên hai phương pháp
tạo lập Billboard là Billboard cầu và Billboard trụ, ứng với mỗi phương pháp là các kỹ
thuật giả Billboard và kỹ thuật Billboard thực sự. Xây dựng chương trình áp dụng các kỹ
thuật tạo lập để giả lập đối tượng 3D bằng hình ảnh 2D và trình bày một số kết quả đạt
được
Keywords: Billboard; Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Mô hình 3D; Đồ họa
máy tính

Content
PHẦN MỞ ĐẦU
Ngày nay trước sự phát triển mạnh của các ngành khoa học kỹ thuật và những ứng dụng
của

khoa

học

kỹ

thuật

vào

cuộc

sống

đã

mang

lại

hiệu

quả

to lớn đặc biệt là Công nghệ thông tin. Bất kỳ đâu và bất kể lĩnh vực nào của cuộc sống Công
nghệ thông tin đều có mặt, hiệu quả mà Công nghệ thông tin mang lại thật to lớn và là điều được
tất cả mọi người quan tâm.
Hiện nay, Công nghệ thông tin ở nước ta đã phát triển khá mạnh mẽ, hiệu quả kinh tế mà
Công nghệ thông tin mang lại cũng rất to lớn nhưng chúng ta thường chỉ thấy Công nghệ thông
tin trong các chương trình quản lý, kế toán,ngân hàng, hay trên các ứng dụng trang web mà chưa
thấy rõ Công nghệthông tin phát triển theo chiều sâu, phục vụ các ngành công nghiệp sản xuất
như: Tự động hóa, khai thác, thăm dò, hàng không, quân sự. Vì vậy chúng ta cần phải có những
nghiên cứu và phát triển Công nghệ thông tin theo chiều sâu hoặc theo khía cạnh nào đó.

Sự phát triển của công nghệ thông tin đã đẩy nhanh sự phát triển nhiều lĩnh vực của đời
sống xã hội. Với sự phát triển của phần cứng về cả phương diện thu nhận và hiển thị đã mở ra
nhiều hướng mới cho sự phát triển của phần mềm. Trong số đó phải kể đến lĩnh vực thể hiện
hình ảnh 3 chiều và thực tại ảo.
Có nhiều phương pháp khác nhau để tạo dựng cũng như biểu diễn các
đối tượng trong không gian 3D như sử dụng mô hình khung lưới hoặc sử dụng ảnh chụp của đối
tượng từ các góc độ khác nhau, kết hợp với các phép biến đổi đồ họa để dựng lại hình 3D từ các
hình 2D…
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ chế tạo phần cứng, máy tính ngày càng trở
lên mạnh mẽ và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu tính toán, xử lý thông tin của con ngườ...
Billboard và gi lp mô hình 3D trong thc ti o
Nguyn Trn Trung
Trường Đi hc Công ngh
Lun văn ThS chuyên ngành: Khoa hc Máy tính; Mã s: 60 48 01
Người ng dn: PGS.TS. Đỗ Năng Toàn
m bảo v: 2007
Abstract: Gii thiu tng quan v thc ti ảo, các nh vực ng dng cơ bản ca thc ti
o, các k thut biu din b mt trong xây dng mô hình nghiên cu các k thut
Billboard ng như ng dng ca nó trong gi lập hình 3D. Nêu lên hai phương pháp
to lp Billboard là Billboard cu Billboard tr, ng vi mi phương pháp các k
thut gi Billboard và k thut Billboard thc s. y dng chương trình áp dng các k
thut to lập để gi lập đối tượng 3D bng nh nh 2D trình bày mt s kết qu đạt
được
Keywords: Billboard; Công ngh thông tin; Khoa hc máy tính; nh 3D; Đồ ha
máy tính
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
Ngày nay trước sự phát triển mnh của các ngành khoa học kỹ thuật những ứng dụng
của khoa học k thuật o cuộc sống đã mang lại hiệu quả
to lớn đặc biệt là Công nghệ thông tin. Bất kỳ đâu và bất kể nh vực nào của cuộc sống Công
nghệ thông tin đều có mặt, hiệu quả mà Công nghệ thông tin mang lại thật to lớn và là điều được
tt cả mi người quan tâm.
Hin nay, Công nghệ thông tin nước ta đã phát trin khá mạnh mẽ, hiệu qukinh tế
Công nghệ thông tin mang lại ng rất to lớn nhưng chúng ta thường chỉ thy Công nghệ thông
tin trong các chương trình quản , kế toán,nn hàng, hay trên cácng dụng trang web mà chưa
thy Công nghệthông tin phát triển theo chiều sâu, phục vụ các ngành ng nghiệp sản xuất
như: Tự động hóa, khai thác, thăm dò, hàng không, quân sự. Vì vậy chúng ta cần phải có những
nghiên cứu và phát triểnng nghệ thông tin theo chiều sâu hoặc theo khía cạnh nào đó.
Billboard và giả lập mô hình 3D trong thực tại ảo - Trang 2
Billboard và giả lập mô hình 3D trong thực tại ảo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Billboard và giả lập mô hình 3D trong thực tại ảo 9 10 135