Ktl-icon-tai-lieu

Bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3726 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu
số ở vùng Đông Bắc nước ta hiện nay
Nguyễn Lệ Thu
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Thạch
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát làm rõ một số vấn đề lý luận về bình đẳng giới và bình đẳng
giới trong gia đình. Làm rõ thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với bình đẳng
giới trong gia đình dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc nước ta hiện nay, và đề xuất
các giải pháp nhằm tăng cường bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu số vùng
Đông Bắc.
Keywords. Chủ nghĩa xã hội khoa học; Bình đẳng giới; Gia đình; Dân tộc thiểu số;
Vùng Đông Bắc

Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Có thể nói lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử của các cuộc đấu
tranh nhằm xóa bỏ những sự bất bình đẳng xã hội, trong đó có bất bình đẳng giới. Bình
đẳng nam nữ một cách toàn diện, đầy đủ là lý tưởng mà nhân loại đã theo đuổi hàng
nhiều thế kỷ.
Ngày nay khi nói đến phát triển, người ta không chỉ đề cập đến chỉ số phát triển
con người HDI mà còn xem xét đến chỉ số phát triển liên quan đến giới GDI (Gender
Devevelopment Index). Những nghiên cứu thực tế cho thấy đầu tư cho phụ nữ mang lại
hiệu quả, lợi ích cao hơn bất kỳ sự đầu tư nào ở các nước đang phát triển. Hay nâng cao
khả năng và tạo cơ hội lựa chọn cho phụ nữ không chỉ đem lại lợi ích cho họ mà còn là
cách chắc chắn nhất để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và phát triển chung [68].
Những minh chứng đó chứng tỏ bình đẳng giới đã trở thành một trong những vấn đề
của phát triển mang tính toàn cầu.
Theo báo cáo của chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) đến cuối
thế kỷ XX, các quốc gia đều đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển
con người, nhưng vẫn còn có sự khác biệt trong các chỉ số phát triển giữa nam và

1

nữ. Trong đó, người ta nhận thấy rằng sự phát triển năng lực của phụ nữ ở tất cả
các quốc gia còn thấp hơn nam giới, đặc biệt tại các quốc gia chậm phát triển.
Quan sát thực trạng bình đẳng giới cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội ở các
quốc gia, UNDP cũng thấy rằng bất bình đẳng giới thực sự vừa là một trong những
nguyên nhân cơ bản của tình trạng đói nghèo, vừa là rào cản lớn đối với sự phát triển
bền vững và tác động tiêu cực không chỉ đến phụ nữ mà đến tất cả các thành viên trong
xã hội.
Trước thực tế đó, bình đẳng giới đã trở thành một trong tám mục tiêu phát triển
thiên niên kỷ (MDG), được Đại hội đồng Liên hợp quốc đề ra vào ...
1
Bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu
số ở vùng Đông Bắc nước ta hiện nay
Nguyễn Lệ Thu
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Triết học
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Thạch
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát làm một số vấn đề luận về bình đẳng giới bình đẳng
giới trong gia đình. Làm thực trạng một số vấn đề đặt ra đối với bình đẳng
giới trong gia đình dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc nước ta hiện nay, đề xuất
các giải pháp nhằm tăng cường bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu số vùng
Đông Bắc.
Keywords. Chủ nghĩa xã hội khoa học; Bình đẳng giới; Gia đình; Dân tộc thiểu số;
Vùng Đông Bắc
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đ tài
th i lịch sử phát triển của hội loài ni là lịch sử của c cuộc đấu
tranh nhằm xóa b những sự bất bình đng hi, trong đó bất bình đẳng giới. Bình
đẳng nam nmột ch toàn diện, đầy đủ là tưởng nn loại đã theo đuổi ng
nhiu thế kỷ.
Ngày nay khii đến phát triển, người ta không ch đề cập đến ch số phát triển
con người HDI mà còn xem xét đến ch s phát triển liên quan đến gii GDI (Gender
Devevelopment Index). Nhng nghiên cứu thc tế cho thấy đầu tư cho ph n mang li
hiu quả, li ích cao hơn bt kỳ s đầu nàocác nước đang phát triển. Hay nâng cao
kh năng tạo cơ hội lựa chn cho phụ nữ không ch đem lại lợi ích cho h còn là
ch chắc chn nhất để đóng góp cho ng trưởng kinh tế phát triển chung [68].
Nhng minh chứng đó chứng tỏ nh đẳng giới đã trở tnh một trong những vấn đề
của phát trin mang tính toàn cầu.
Theo báo cáo ca chương trình phát triển Ln hiệp quốc (UNDP) đến cui
thế k XX, các quc gia đu đạt được những tnh tựu quan trọng về phát triển
con người, nhưng vẫn còn s khác bit trong các chỉ s phát triển giữa nam
Bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc nước ta hiện nay - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc nước ta hiện nay 9 10 158