Ktl-icon-tai-lieu

Bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2033 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam
Nguyễn Hoài Anh
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: Nguyễn Hoài Anh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Hệ thống hóa, khái quát hóa những quan điểm của chủ nghĩa Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề
giải phóng phụ nữ, thực hiện bình đẳng nam nữ trong gia đình. Đánh giá thực trạng
bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam. Đề xuất các phương hướng cơ bản và giải
pháp chủ yếu nhằm tiến tới bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam.
Keywords. Bình đẳng giới; Nam giới; Phụ nữ; Gia đình; Việt Nam
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thế kỷ XXI với những tiến bộ vượt bậc về khoa học, kỹ thuật và công nghệ mà đặc
điểm nổi bật là tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và sự toàn cầu hóa về kinh tế,
đang kéo theo nhiều biến đổi quan trọng trọng đời sống xã hội, sinh hoạt văn hóa và tinh
thần. Con người được giải phóng và vai trò cá thể được đề cao. Tuy nhiên, vấn đề bình đẳng
nam nữ một cách toàn diện, đầy đủ vẫn là lý tưởng mà nhân loại đã, đang và sẽ theo đuổi.
Dù thế giới đã có nhiều biến đổi to lớn; song, vấn đề bình đẳng giới vẫn chưa thực sự
diễn ra như mong muốn của chúng ta. Ngay ở những nước phát triển dù đời sống cao, trình
độ học vấn cao, nhận thức vấn đề nhạy bén, tư duy thoáng đạt nhưng sự bất bình đẳng giữa
nam và nữ vẫn còn tồn tại. ở những nước chậm, kém phát triển do điều kiện kinh tế khó
khăn; trình độ học vấn thấp; tư duy cổ hủ, trì trệ; phong tục tập quán, thói quen lạc hậu
còn tồn tại nhiều, cho nên tình trạng bất bình đẳng giới diễn ra khá phổ biến, thường
xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi, mọi thành phần trong xã hội. Sự bất bình đẳng nam nữ
đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của kinh tế thế giới nói chung, đặc biệt là sự
phát triển của các nước chậm, kém phát triển nói riêng, như nền kinh tế càng ngày càng
tụt hậu xa hơn so với các nước khác, chất lượng cuộc sống thấp, đời sống người dân khổ
cực, bệnh tật, đói nghèo gia tăng; phụ nữ, trẻ em không được quan tâm đúng mức nên tỷ
lệ tử vong cao... Do đó, đấu tranh vì bình đẳng giới đã và đang trở thành một phong trào
rộng khắp trên phạm vi thế giới cả về phương diện lý thuyết và phương diện thực tiễn.
Việt Nam vốn đi lên từ một nền kinh tế lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún đang trong
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Để hội nhập kinh
tế đòi hỏi phải phát huy mọi nguồn lực trong ...
Bình đẳng giới trong gia đình ở Vit Nam
Nguyễn Hoài Anh
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Ch nghĩa xã hội khoa hc; Mã số: 60 22 85
Người hướng dn: Nguyễn Hoài Anh
Năm bảo v: 2010
Abstract. H thống hóa, khái quát hóa những quan điểm ca ch nghĩa Mác
Lênin, tưởng H Chí Minh, quan điểm của Đảng Cng sn Vit Nam v vấn đề
giải phóng ph n, thc hiện bình đẳng nam n trong gia đình. Đánh gthực trng
bình đẳng giới trong gia đình Việt Nam. Đề xuất các phương hướng cơ bản và giải
pháp chủ yếu nhm tiến tới bình đẳng giới trong gia đình ở Vit Nam.
Keywords. Bình đẳng gii; Nam gii; Ph n; Gia đình; Vit Nam
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thế kỷ XXI với những tiến bộ vượt bậc về khoa học, kỹ thuật công nghệ mà đặc
điểm nổi bật tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp sự toàn cầu hóa về kinh tế,
đang kéo theo nhiều biến đổi quan trọng trọng đời sống hội, sinh hoạt văn hóa tinh
thần. Con người được giải phóng vai trò thể được đề cao. Tuy nhiên, vấn đề bình đẳng
nam nữ một cách toàn diện, đầy đủ vẫn là lý tưởng mà nhân loại đã, đang và sẽ theo đuổi.
thế giới đã có nhiều biến đổi to lớn; song, vấn đề bình đẳng giới vẫn chưa thực sự
diễn ra như mong muốn của chúng ta. Ngay những nước phát triển đời sống cao, trình
độ học vấn cao, nhận thức vấn đề nhạy bén, duy thoáng đạt nhưng sự bất bình đẳng giữa
nam nữ vẫn còn tồn tại. những nưc chm, m phát triển do điều kiện kinh tế khó
khăn; tnh đ học vn thp; tư duy cổ h, t trệ; phong tc tập quán, thói quen lc hậu
n tồn tại nhiều, cho nên nh trạng bất nh đẳng giới diễn ra khá phổ biến, thường
xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi i, mọi thành phn trong hội. Sự bất nh đng nam nữ
đã ảnh hưng không nhỏ tới s phát trin của kinh tế thế giới i chung, đặc bit là sự
phát trin ca các nước chm, kém phát triển nói riêng, như nn kinh tế càng ny càng
tụt hậu xa hơn so với c nưc khác, chất lượng cuc sống thp, đời sống ni dân kh
cực, bệnh tật, đói nghèo gia tăng; ph nữ, trem không đưc quan tâm đúng mức nên t
lt vong cao... Do đó, đấu tranh nh đẳng gii đã đang tr thành một phong to
rộng khp trên phạm vi thế giới cv phương din lý thuyết pơng din thc tin.
Việt Nam vốn đi lên từ một nền kinh tế lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún đang trong
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Để hội nhập kinh
tế đòi hỏi phải phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, đặc biệt là người phụ nữ - nguồn lực vốn
chưa được chú ý nhiều từ trước tới nay. Việt Nam phụ nữ chiếm hơn nửa dân số cả nước
cho n nguồn lực này tương đối dồi dào; nếu được sử dụng đúng mục đích, đúng khnăng
nguồn nhân lực y thì sẽ tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho đất nước. Người phụ nữ
Việt Nam trong gia đình luôn người vợ đảm đang, người mẹ hiền tảo tần, hết lòng chăm
Bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam 9 10 58