Ktl-icon-tai-lieu

Bình những tác phẩm thơ nổi tiếng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÒNH NHÛÄNG TAÁC PHÊÍM THÚ NÖÍI TIÏËNG

1

Mucå lucå
Tiïîn chöìng cuãa Vûúng Troång .........................................................................3
Anh võn vaâo maâu Huïë àïí yïu em... .................................................................7
"Chuát chuát" cuãa Lûúng Troång Minh................................................................9
“Trùng khuyïët” cuãa Phi Tuyïët Ba .................................................................12
Möåt anh chaâng yïu möåt cö naâng ...................................................................15
Àïm söng Cêìu .............................................................................................17
Búâ söng vêîn gioá cuãa Truác Thöng.................................................................. 20
Baâi thú tùång vúå ............................................................................................21
Meå qua nhûäng vêìn thú Haiku........................................................................23
Khoaãng caách giûäa lúâi cuãa Bùçng Viïåt .............................................................27
“Tiïëng thu” cuãa Lûu Troång Lû ..................................................................... 29
Gûãi cö gaái àoãng àaãnh cuãa töi Nguyïîn Quang Haâ ...........................................31
“Daå thûa thêìy” Voä Thanh An........................................................................34
Diïm cuãa Nguyïîn Kim Anh .........................................................................36
Ngûúâi àaân baâ trong thú YÁ Nhi ......................................................................39
Ngöìi buöìn nhúá meå ta xûa .............................................................................42
”Àöëc thuác” cuãa E. Bagriana..........................................................................44


BÒNH NHÛÄNG TAÁC PHÊÍM THÚ NÖÍI TIÏËNG

2

Meå ..............................................................................................................50
”Vúái anh” cuãa Phaåm Thu Yïën ......................................................................53
“Vö lyá” cuãa Giaáng Vên ................................................................................58
XIN......... ....................................................................................................59
Àiïìu coá thêåt .................................................................................................63
”Cho möåt ngûúâi” cuãa ...
BÒNH NHÛÄNG TAÁC PHÊÍM THÚ NÖÍI TIÏËNG 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
M
M
M
u
u
u
å
å
å
c
c
c
l
l
l
u
u
u
å
å
å
c
c
c
Tiïîn chöìng cuãa Vûúng Troång.........................................................................3
Anh võn vaâo maâu Huïë àïí yïu em... .................................................................7
"Chuát chuát" cuãa Lûúng Troång Minh................................................................9
“Trùng khuyïët” cuãa Phi Tuyïët Ba.................................................................12
Möåt anh chaâng yïu möåt cö naâng...................................................................15
Àïm söng Cêìu.............................................................................................17
Búâ söng vêîn gioá cuãa Truác Thöng..................................................................20
Baâi thú tùång vúå ............................................................................................21
Meå qua nhûäng vêìn thú Haiku........................................................................23
Khoaãng caách giûäa lúâi cuãa Bùçng Viïåt.............................................................27
“Tiïëng thu” cuãa Lûu Troång Lû .....................................................................29
Gûãi cö gaái àoãng àaãnh cuãa töi Nguyïîn Quang Haâ...........................................31
“Daå thûa thêìy” Voä Thanh An........................................................................34
Diïm cuãa Nguyïîn Kim Anh.........................................................................36
Ngûúâi àaân baâ trong thú YÁ Nhi ......................................................................39
Ngöìi buöìn nhúá meå ta xûa .............................................................................42
”Àöëc thuác” cuãa E. Bagriana..........................................................................44
Bình những tác phẩm thơ nổi tiếng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình những tác phẩm thơ nổi tiếng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Bình những tác phẩm thơ nổi tiếng 9 10 755