Ktl-icon-tai-lieu

Binh Pháp - Tôn Tử

Được đăng lên bởi tuan-minh-hien-ma
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Binh Pháp
Tôn Tử
• Thiên 01 - Kế Sách
• Thiên 02 - Tác Chiến
• Thiên 03 - Mưu Công
• Thiên 04 - Hình
• Thiên 05 - Thế
• Thiên 06 - Hư Thực
• Thiên 07 - Quân Tranh
• Thiên 08 - Cửu Biến
• Thiên 09 - Hành Quân
• Thiên 10 - Địa Hình
• Thiên 11 - Cửu Địa
• Thiên 12 - Hỏa Công
• Thiên 13 - Dùng Gián Điệp
• Các Loại Địa Hình Chiến Đấu
• Phụ Lục
• Phương Pháp 4 Làm Chủ
• Tam Thập Lục Kế
• Tôn Vũ Đã Cầm Quân Bao Nhiêu Lần

Thiên 01: Kế sách
Tôn tử nói:
Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất
còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải
dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa
hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh:
1.- Một là đạo.
2.- Hai là Thiên.
3.- Ba là Địa.
4.- Bốn là Tướng.
5.- Năm là Pháp.
Đạo là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua
nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức. Có như vậy, trong chiến tranh mới có thể bảo
nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sợ hiểm nguy. Thiên là thiên thời,
nói về ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời
tiết. Địa là địa lợi, nói về đường sá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực
tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối
lui. Tướng là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy
nghiêm của người tướng. Pháp là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy
định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư
cho quân đội và chế độ quản lý... Tình huống về năm mặt nói trên, người tướng soái
không thể không biết. Chỉ khi nào hiểu rõ và nắm chặt được những tình huống đó thì
mới có thể giành được sự thắng lợi. Không thật sự hiểu rõ và nắm chắc được thì
không thể đắc thắng. Cho nên phải từ bảy mặt sau mà tính toán, so sánh những điều
kiện đôi bên giữa địch và ta để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh. Tức là
phải xem xét:
1. Vua bên nào có nền chính trị được lòng dân hơn?
2. Tướng soái bên nào có tài năng hơn?
3. Thiên thời địa lợi bên nào tốt hơn?
4. Pháp lệnh bên nào được quán triệt hơn?
5. Thực lực quân đội bên nào mạnh hơn?
6. Binh sỹ bên nào được huấn luyện thành thục hơn?
7. Thưởng phạt bên nào nghiêm minh hơn?
Căn cứ vào những điều đó, ta có thể tính toán mà biết trước được ai thắng ai thua.
Nếu chịu nghe mưu kế của ta, để cho ta chỉ huy tác chiến thì chiến...
Binh Pháp
Tôn T
Thiên 01 - Kế Sách
Thiên 02 - Tác Chiến
Thiên 03 - Mưu Công
Thiên 04 - Hình
Thiên 05 - Thế
Thiên 06 - Hư Thc
Thiên 07 - Quân Tranh
Thiên 08 - Cu Biến
Thiên 09 - Hành Quân
Thiên 10 - Địa Hình
Thiên 11 - Cu Địa
Thiên 12 - Ha Công
Thiên 13 - Dùng Gián Đip
Các Loi Địa Hình Chiến Đấu
Ph Lc
Phương Pháp 4 Làm Ch
Tam Thp Lc Kế
Tôn Vũ Đã Cm Quân Bao Nhiêu Ln
Binh Pháp - Tôn Tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Binh Pháp - Tôn Tử - Người đăng: tuan-minh-hien-ma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Binh Pháp - Tôn Tử 9 10 279