Ktl-icon-tai-lieu

Binh pháp Tôn tử - 36 Kế sách

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2514 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ThuVienNet.
ThuVienNet.vn
Net

BINH PHÁP TÔN TỬ - TAM THẬP LỤC KẾ
Ngày nay khi nhắc tới Binh Pháp Tôn Tử thì hầu hết chúng ta đều liên tưởng qua
lĩnh vực Quản lý và Marketing. Các nhà lãnh đạo, chiến lược gia, chuyên gia
marketing đều phải am hiểu các kế sách này để phục vụ cho công việc của mình.
Giá trị về mặt thực dụng của 36 kế sách này vẫn tồn tại như một triết lý sống vĩnh
cửu.

Trong bài viết này tôi xin giới thiệu một số khải niệm chung về “Tam Thập Lục Kế”:
1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương)
Kế “Dương đông kích tây” là reo hò giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ
yếu lại đánh vào phía tâỵ
Trong tất cả mọi vấn đề của xã hội, từ chiến trường, thương trường, chính trường cho đến
tình trường; nếu muốn điều này nhưng lại giả làm điều kia, nói điều này mà làm điều nọ,
ấy là “Dương đông kích tây” vậỵ
Kế này mờ ảo vô song. Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển
mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không
chuẩn bị.
Có nhiều cách thức để thực hiện kế này, như:
- Tạo tin đồn. – Làm rối tai rối mắt địch. – Buộc đối phương lo nhiều mặt. – Mê hoặc ý
chí của địch. – Nghi binh. – Làm phân tán lực lượng đối phương. – Làm yếu lực lượng
đối phương, lực lượng phòng vệ địch.
Nguyên tắc của ” Dương đông kích tây” là bí mật và chủ động. Bị động coi như phải chịu
sự khống chế của địch.

ThuVienNet.
ThuVienNet.vn
Net

ThuVienNet.
ThuVienNet.vn
Net
Điều kỵ khi dùng kế ” Dương đông kích tây” là để lộ cơ.
Lộ cơ là mất hết khả năng phòng bị, chuẩn bị. Dù là trên chiến trường, thương trường hay
chính trường cũng đều phải giữ bí mật và nắm được thế chủ động.
2. Điệu hổ ly sơn (Dụ hổ ra khỏi rừng)
Kế “Điệu hổ ly sơn” là nhử, dụ hay khuấy động làm cho con hổ ra khỏi rừng.
Kế “Điệu hổ ly sơn” có hai lối: Một là nhử hổ ra khỏi rừng để dễ dàng giết hổ. Hai là
đuổi hổ đi để dễ bắt giết những loại hồ ly vẫn dựa oai hổ mà hoành hành.
3. Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim)
Kế “Nhất tiễn song điêu” là dùng một mũi tên bắn chết hai con chim.
Ý của mưu kế này là dùng sức lực tối thiểu để đạt đến hiệu quả tối đa.
4. Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết)
Kế “Minh tri cố muội” là biết thật rõ chuyện đấy, nhưng làm ra vẻ không biết gì.
Với người xưa, đây là một triết lý xử thế rất cao, mục đích lại ẩn trốn tất cả những tiếng
thị phi nghi hoặc, nhưng theo nghĩa mưu kế, nó là một thái độ thâm sâu.
Cái đức của người quân tử không thể không cho thiên hạ biết, nhưng cái mưu kế củ...
ThuVien
ThuVienThuVien
ThuVienNet
NetNet
Net.
..
.vn
vnvn
vn
ThuVien
ThuVienThuVien
ThuVienNet
NetNet
Net.
..
.v
vv
vn
nn
n
BINH PHÁP TÔN T - TAM THP LC K
Ngày nay khi nhc ti Binh Pháp Tôn T thì hu hết chúng ta đều liên tưởng qua
lĩnh vc Qun lý và Marketing. Các nhà lãnh đạo, chiến lược gia, chuyên gia
marketing đều phi am hiu các kế sách này để phc v cho công vic ca mình.
Giá tr v mt thc dng ca 36 kế sách này vn tn ti như mt triết lý sng vĩnh
cu.
Trong bài viết này tôi xin gii thiu mt s khi nim chung v “Tam Thp Lc Kế”:
1. Dương đông kích tây (Đánh lc hướng đối phương)
Kế “Dương đông kích tây” là reo hò gi v như tht s đánh vào phía đông, nhưng ch
yếu li đánh vào phía tâ
Trong tt c mi vn đề ca xã hi, t chiến trường, thương trường, chính trường cho đến
tình trường; nếu mun điu này nhưng li gi làm điu kia, nói điu này mà làm điu n,
y là “Dương đông kích tây” vậỵ
Kế này m o vô song. Nó rt khó biết, khó đoán, b đánh bt ng. Kế này nhm chuyn
mc tiêu để la di đối phương, khiến cho địch sơ ý, la lúc bt ý tn công k không
chun b.
Có nhiu cách thc để thc hin kếy, như:
- To tin đồn. – Làm ri tai ri mt địch. – Buc đi phương lo nhiu mt. – Mê hoc ý
chí ca địch. – Nghi binh. – Làm phân tán lc lượng đối phương. – Làm yếu lc lượng
đối phương, lc lượng phòng v địch.
Nguyên tc ca ” Dương đông kích tây” là bí mt và ch động. B động coi như phi chu
s khng chế ca địch.
Binh pháp Tôn tử - 36 Kế sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Binh pháp Tôn tử - 36 Kế sách - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Binh pháp Tôn tử - 36 Kế sách 9 10 214