Ktl-icon-tai-lieu

Bình phong mã hiện đại

Được đăng lên bởi Trà Đắng
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
o a aaaaoooaa-o-a-o-o
ao
ooaoaooa
ooooooooaaa
ooooa o-a-o-a-.o o a o-a
roaaoaooaooooaaa.aa-._a^o^o_o_o_a . . o_o^o^o^o-o_.--a-a-a-a
a-o
---a-o o-a-f
r_o o o o-'-a_o
-ooo
r_a
o,o
ooo2
oo
ao
aa_l
O^(
D_O
D^O
OO
OO
,-a
rl
_
,_o
o
o\

&

^oo

:fiTT::
o^o^.^o^r
ll r@l
t
t.t
?.t
a^o^O^o-o- lffil
lffil
D-o-o^o-.^ fE)--lJEffi
a^a_.
D^e

r_r \7 I I l,/Nl
o-\ffi-r.-a-

oo^

.oa

IIIII:
D._o_o_.
O-o-o-o-a

fat;t;t..

_o

I I ll a-.-

o. o:.
.-o-a
t-a

ldr crdr trrrEu
riNrr PHoNG vrA ta mOt ,nr r"*r, khai

cgc ndi tidng bflc nhdt trong cd Trr6ng.
xd trr mri trrd trfn Thufn Ph6o drrqc
trinh biry mQt edeh di6u luyQn trong cd
phd "Qudt Trung Bi" ctia Chu Tdn Trinh
khidn l;i thuydt cd trldng drrgc nflng l6n
mQt brrdc dSng t<d tfri 70 nim sau thi Vrlong
T6i ViCt cho ra ddi quydn 'Mai Hoa Phd"
d6 gAy chdn dQng trong ling cd. Tinh hoa
ctia 'Mai hoa phd" chinh le thd trfn Binh
phong Mi cria b6n di hfu ph6 thinh c6ng
trQn Ph6o ddu cria b6n di ti6n vir d5 chi
ra mQt phrlong hr/dng hoin tdah mdi trong
nghQ thuft cd trt'dng : phdng thri ehde,
tdn c6ng m4nh. V6n cd trd n6n 6n hda
hdn so vdi kidu choi ddi c6ng 6e liQt cfia
ThuQn Ph6o. Dri e6ng thri song toin , tr{n
Binh phong Mi v6n thd hi6n ddqc kidu
choi gay cdn, s6i ndi.
Tn/dc ti6n th6'binh phong li lo4i hinh
ti6u bidu cho phdng thir. Binh phong M5
kh6ng nhrlng dfi srlc chdng l4i c6c trfn
Ydu llnh d{c trdng ve

cin bin nhdt eria

binh phong Me le : khi ch 2 M5 cr)ng l6n
ad tr6o vQ Tdt ddu thi s6 hinh thinh mQt
brtc binh phong, ph6t tridn c6n bing 6
hai c6nh, thd tr{n s6 ddn ddn drlge dn
dinh vrlng chic. T4i sao vdy ?
Bdi vi Binh phong Mi c6 song M5 b6o
v€ Tdt ddu, song Ph6o ri6ng biet b6o vQ
song M5, song Xe ri6ng biQt lai b6o vQ
song Ph6o. Cdn Si Tr/gng ri6ng biQt l6n
trung lQ li6n kdt, d6m b6o cho s{ dn dinh
vrlng chdc ctia todn bO thd trfn. K6t hep
vdi Binh phong Me (khi b6n ti6n di P2-5)
thtrdng li l6n Tdt 3 hay l6n T6t 7,16n Tot
3 thi thd trfn 6n hda, l6n Tdt 7 th_i th6'
trfn kich li6t...
Trfn Binh phong M6 cdn drrgc c.5.c thd
hQ sau nghiOn crlu vi bd sung, nAng cao
kh6ng ngrlng, khien eho trfn Binh phong
Me ngiy th6m phong phri di6u luyQn,
nhfing quydn s6ch Binh phong M5 chuyOn
t6p de xudt hiQn, dio sdu th6m hing lo4t
vdn dd lf thuydt vi ttrd trfn niy.
Quydn niNn PHoNG tuA ulEN Dd,r ra
mit ban dgc ldn niy nhim cung cdp cho
b4n dge nhrlng ly thuydt mdi vi cin bin
ctia trfn binh phong M6. Dgc vi nim vfing
nhrlng nguyGn tdc cfra n6, ch6c chdn trinh
tIQ cria ngrrdi choi s6 dr/gc nAng cao.

cAcn Dec vA cnr cHEp vAN cd THEo
c...
o o o o a o o o o o a a a o o a-o-a-o-o o-a-o-a-.-
a o a
a
o o o o o aaa a a o a ooooa o o a o-a
aa-
roaaoaooaooooaaa.-
--a-a-
a-o
-._a^o^o_o_o_a
. .
o_o^o^o^o-o_.
-a-a
_o
r_o
o o
o-'-
---a-o
o-a-f
-a-
o,
ooo2
-ooo r_a
o
oo
ao a-
O^( D^O
_
OO ,-a
a_l D_O
OO rl
&
^oo
oo^
.oa
:fiTT::
IIIII:
o
,_o
o\
o^o^.^o^r
ll
r@l
D._o_o_.
?.t
t t.t
lffil fat;t;t..
a^o^O^o-o-
lffil
O-o-o-o-a
D-o-o^o-.^
fE)--lJEffi _o
o. o:.
a^a_.
r_r
\7
I I l,/Nl I I ll a-.-
.-o-a
D^e
o-\ffi-r.-a-
t-a
Bình phong mã hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình phong mã hiện đại - Người đăng: Trà Đắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Bình phong mã hiện đại 9 10 499