Ktl-icon-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Đảng

Được đăng lên bởi trandinhthuanks
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QN

Hạ Long, ngày tháng 6 năm 2013

***
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI NĂM 2013
(DỰ THẢO)

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NĂM 2013
––––––––––––
Câu 1: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng
lập và lãnh đạo?
a. 26/3/1931. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh
b. 26/3/1931. Do Đảng Cộng sản VN và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
c. 26/3/1931. Do Đảng Cộng sản VN và Trần Phú
d. 26/3/1931. Do Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 2: Bài ca chính thức của Đoàn có tên là gì? Tác giả là ai?
a. Thanh niên làm theo lời Bác - Hoàng Hòa
b. Thanh niên làm theo lời Bác - Hoàng Hà
c. Kết niên lại – Hoàng Hòa
d. Lên đàng – Hoàng Hà
Câu 3: Tác giả của huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh là ai?ra đời
vào thời gian nào?
a. Hoàng Hòa, 1931
b. Phạm Tuyên, 1932
c. Huỳnh Văn Thuận, 1951
d. Tôn Đức Lượng, 1951
Câu 4: Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 9
Câu 5: Đồng chí Bí thư thứ nhất đầu tiên của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh là ai?
a. Đ/c Nguyễn Lam
b. Đ/c Vũ Quang
c. Đ/c Đặng Quốc Bảo
d. Đ/c Vũ Mão
Câu 6: Người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên là ai?
a. Lê Hữu Trọng (Lý Tự Trọng).
b. Nông Văn Dền
c. Kim Đồng
d. Võ Thị Sáu

Câu 7: Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
bao gồm mấy cấp?
a. Trung ương, tỉnh, huyện
b. Trung ương, tỉnh, huyện, xã, chi đoàn
c. Trung ương, tỉnh, huyện, cơ sở Đoàn
d. Tỉnh, huyện, cơ sở Đoàn.
Câu 8: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên
tắc nào?
a. Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.
b. Tập trung dân chủ.
c. Hiệp thương dân chủ.
d. Tự nguyện, tự quản.
Câu 9: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?
a. Thái Nguyên.
b. Thái Bình.
c. Hà Nội.
d. Hà Tây.
Câu 10: Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?
a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.
b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
d. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
Câu 11: Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn toàn
quốc lần thứ mấy?
a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).
b. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).
c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).
d. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).
Câu 12: Sinh thời, Bác Hồ về thăm Quảng Ninh bao nhiêu lần?
Lần cuối vào năm nào?
a. 6 lần, lần cuối vào năm 1962
b. 7 lần, lần cuối vào năm 1963
c. 8 lần, lần cuối vào năm 1964
d. 9 lần, lần cuối vào năm 1965
Câu 13:
...
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QN
***
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI NĂM 2013
(DỰ THẢO)
Hạ Long, ngày tháng 6 năm 2013
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NĂM 2013
––––––––––––
Câu 1: Đoàn TNCS Hồ CMinh thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng
lập và lãnh đạo?
a. 26/3/1931. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh
b. 26/3/1931. Do Đảng Cộng sản VN và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
c. 26/3/1931. Do Đảng Cộng sản VN và Trần Phú
d. 26/3/1931. Do Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 2: Bài ca chính thức của Đoàn có tên là gì? Tác giả là ai?
a. Thanh niên làm theo lời Bác - Hoàng Hòa
b. Thanh niên làm theo lời Bác - Hoàng Hà
c. Kết niên lại – Hoàng Hòa
d. Lên đàng – Hoàng Hà
Câu 3: Tác gicủa huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh ai?ra đời
vào thời gian nào?
a. Hoàng Hòa, 1931
b. Phạm Tuyên, 1932
c. Huỳnh Văn Thuận, 1951
d. Tôn Đức Lượng, 1951
u 4: Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 9
Câu 5: Đồng chí thư thứ nhất đầu tiên của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ C
Minh là ai?
a. Đ/c Nguyễn Lam
b. Đ/c Vũ Quang
c. Đ/c Đặng Quốc Bảo
d. Đ/c Vũ Mão
Câu 6: Người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên là ai?
a. Lê Hữu Trọng (Lý Tự Trọng).
b. Nông Văn Dền
c. Kim Đồng
d. Võ Thị Sáu
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Đảng - Người đăng: trandinhthuanks
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Đảng 9 10 638