Ktl-icon-tai-lieu

Bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: Bạn hay Thù?

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp:
Bạn hay Thù? (Phần Một)

Khi nói chuyện với các chuyên gia nhân sự, các nhà tư vấn hay các học giả,
những người có chuyên môn về lĩnh vực này, bạn sẽ thấy được hai quan điểm khác
nhau về vấn đề nhân sự.
Theo phía các nhà chỉ trích thì những phòng quản trị nhân sự có thể là người
phá rối, quan liêu vô ích, chỉ thích tham gia vào “nơi an nhàn” chỉ toàn là các mẫu
biểu và giải trình về phúc lợi công ty, cũng như được gắn với các quyền lợi quản lý
quá chặt chẽ nhưng lại thiếu kiến thức kinh doanh để trở thành những đối tác chiến
lược hiệu quả. Và việc khắc phục những kiểu phòng quản trị nhân sự như vậy thì
“dường như phải cần tới nha sĩ”, đó là theo lời của David Sirota – tác giả của cuốn
“The Enthusiastic Employee: How Companies Profit by Giving Workers What
They Want” do trường Wharton xuất bản. Và khi những người được yêu cầu đánh
giá chất lượng về những bộ phận chức năng khác nhau trong chính công ty họ thì

David Sirota đã nhận xét thêm: “công nghệ thông tin và quản trị nhân sự liên tục là
những phòng bị đánh giá thấp nhất”.
Còn với quan điểm tích cực về quản trị nhân sự thì đó là phòng làm trực tiếp
với việc quản lý cao cấp, cung cấp đầu vào chủ yếu cho các giao dịch kinh doanh
quan trọng chẳng hạn như liên kết và thương thảo hay tái tổ chức cơ cấu. Và theo xu
hướng này thì các phòng quản trị nhân sự vừa mới thoát ra khỏi vai trò của những
nhà quản lý hành chính truyền thống – bởi nhiều trách nhiệm ở vị trí đó hiện nay đã
thuê làm được ở bên ngoài – để có một sự tập trung sáng tạo hơn vào vai trò chính
của họ, đó chính là việc tuyển dụng nhân tài, thúc đẩy sự năng động, phát triển sự
nghiệp và nâng cao được hiệu quả tổ chức. Chẳng thế mà tổng giám đốc nhân sự của
The Vanguard Group đã phát biểu rằng: “Tôi sẽ không chọn quản trị nhân sự như
một sự nghiệp nếu chúng ta không thể là một đối tác chiến lược cùng với doanh
nghiệp. Và như thế quản trị nhân sự thật may mắn được báo cáo với giám đốc điều
hành của Vanguard .... Còn nếu chúng tôi không làm thế thì có nghĩa những ưu tiên
của quản trị nhân sự đang được thiết lập khác hoàn toàn.”
Peter Cappelli, giám đốc trung tâm quản trị nhân sự của trường Wharton mới
đây đã hướng một cuộc hội thảo tại trung tâm tập trung vào câu hỏi: “Vai trò của
quản trị nhân sự ngày nay là gì?”. Và theo lời của Cappelli thì từ những năm 1920,
quản trị nhân sự đã được xem như một cách để biện hộ và bảo vệ cho những người
lao động – một sự định hướng đã trở thành “một sự tương đối rõ ràn...
B phn qun tr nhân s trong doanh nghip:
Bn hay Thù? (Phn Mt)
Khi nói chuyn vi các chuyên gia nhân s, các nhà tư vn hay các hc gi,
nhng người có chuyên môn v lĩnh vc này, bn s thy được hai quan đim khác
nhau v vn đề nhân s.
Theo phía các nhà ch trích thì nhng phòng qun tr nhân s có th là người
phá ri, quan liêu vô ích, ch thích tham gia vào “nơi an nhàn” ch toàn là các mu
biu và gii trình v phúc li công ty, cũng như được gn vi các quyn li qun lý
quá cht ch nhưng li thiếu kiến thc kinh doanh để tr thành nhng đối tác chiến
lược hiu qu. Và vic khc phc nhng kiu phòng qun tr nhân s như vy thì
“dường như phi cn ti nha sĩ”, đó là theo li ca David Sirota – tác gi ca cun
The Enthusiastic Employee: How Companies Profit by Giving Workers What
They Want do trường Wharton xut bn. Và khi nhng người được yêu cu đánh
giá cht lượng v nhng b phn chc năng khác nhau trong chính công ty h thì
Bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: Bạn hay Thù? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: Bạn hay Thù? - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: Bạn hay Thù? 9 10 163