Ktl-icon-tai-lieu

Bốn khủng hoảng của hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới đương đại

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bèn khñng ho¶ng cña hÖ thèng T− b¶n chñ nghÜa
thÕ giíi ®−¬ng ®¹i
William K. Tabb. Four Crises of the Contemporary
World Capitalist System. Monthly Review, 10/2008.

Xu©n Tïng
l−îc thuËt

¸c gi¶ bµi viÕt ph©n tÝch nh÷ng khÝa
c¹nh c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ chÝnh
trÞ toµn cÇu, ®¸nh gi¸ nh÷ng th¸ch thøc
vµ nh÷ng c¬ héi ®Æt ra trong bèi c¶nh
ph¸t triÓn hiÖn nay cña CNTB thÕ giíi
th«ng qua viÖc ph©n tÝch bèn lÜnh vùc
khñng ho¶ng trong hÖ thèng TBCN thÕ
giíi ®−¬ng ®¹i. §ã kh«ng ph¶i lµ nh÷ng
yÕu tè m©u thuÉn duy nhÊt, mµ theo
quan ®iÓm cña t¸c gi¶, lµ nh÷ng yÕu tè
®¸ng chó ý nhÊt vµ quan träng nhÊt
hiÖn nay.

T

Khñng ho¶ng thø nhÊt: Tµi
chÝnh ho¸ vµ cuéc khñng ho¶ng tµi
chÝnh
Møc ®é thiÖt h¹i do sù suy tho¸i tµi
chÝnh hiÖn nay g©y ra vÉn cßn ®ang
®−îc xem xÐt, nh−ng cho tíi thêi ®iÓm
nµy, hËu qu¶ mµ nã ®Ó l¹i thùc sù nÆng
nÒ. ë cÊp ®é khñng ho¶ng cã tÝnh hÖ
thèng, vÊn ®Ò quan träng kh«ng chØ liªn
quan ®Õn chi phÝ kinh tÕ vµ c¸ch thøc
cña nh÷ng chiÕn dÞch gi¶i nguy dùa trªn
c¬ së b¶o l·nh cho ng−êi nép thuÕ, mµ
cßn liªn quan ®Õn viÖc CNTB cã thÓ tiÕp
tôc trô v÷ng hay kh«ng. T¸c gi¶ dÉn ý
kiÕn cña Martin Wolf, nhµ b¸o cña tê

Financial Times, viÕt vÒ “sù biÕn ®æi”
cña CNTB tõ m« h×nh CNTB qu¶n lý
gi÷a thÕ kû XX sang m« h×nh t− b¶n tµi
chÝnh toµn cÇu; vµ John Bellamy Foster,
Tæng biªn tËp T¹p chÝ Monthly Review
(Mü), lËp luËn r»ng mÆc dï hÖ thèng ®·
thay ®æi nh− lµ hÖ qu¶ cña qu¸ tr×nh tµi
chÝnh ho¸… nh−ng tµi chÝnh ho¸ l¹i dÉn
®Õn mét thêi kú míi trong giai ®o¹n ®éc
quyÒn cña CNTB, mµ cã thÓ ®−îc gäi
b»ng thuËt ng÷ “t− b¶n tµi chÝnh ®éc
quyÒn”. Theo mét c¸ch thøc míi, nã t−íc
®o¹t ngµy cµng nhiÒu gi¸ trÞ thÆng d−
®−îc t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,
kh«ng chØ t¹i vïng trung t©m, mµ cßn
t¹i n¬i ®−îc coi lµ vïng ngo¹i vi cña hÖ
thèng thÕ giíi.
T¸c gi¶ cho r»ng, tµi chÝnh ho¸ víi
tÝnh c¸ch lµ mét chiÕn l−îc tÝch luü ®·
kh«ng chØ g©y ra khñng ho¶ng trÇm
träng cïng víi sù thÊt b¹i cña thÞ
tr−êng tµi chÝnh, mµ cßn ®Æt n−íc Mü
vµo vÞ trÝ gièng nh− mét quèc gia nghÌo
®ang m¾c nî c¸c chñ nî n−íc ngoµi ®ång néi tÖ mÊt gi¸, c¸c chÝnh s¸ch
th−¬ng m¹i chØ cã lîi cho giíi tinh hoa
vµ chÝnh phñ th× ®ßi hái mét sè ng−êi

50
nép thuÕ ph¶i tr¶ nhiÒu tiÒn h¬n ®Ó t¸i
vèn ho¸ hÖ thèng tµi chÝnh, trong khi ®ã
c¾t gi¶m thuÕ nhiÒu h¬n cho ng−êi giµu
vµ c¸c tËp ®oµn lín.
C¸c nghÜa vô nî bæ sung cã tÝnh
chÊt ®éc h¹i lµ chñ ®Ò næi bËt trong hÇu
hÕt c¸c cuéc tranh luËn, nh−ng khÝa
c¹nh chÝnh cña qu¸ tr×nh tµi chÝnh ho¸
l¹i lµ sù gia t¨ng nî: nî cña c...
Bèn khñng ho¶ng cña hÖ thèng T− b¶n chñ nghÜa
thÕ giíi ®−¬ng ®¹i
William K. Tabb. Four Crises of the Contemporary
World Capitalist System. Monthly Review, 10/2008.
http://www.monthlyreview.org/081006tabb.php
Xu©n Tïng
l−îc thuËt
¸c gi¶ bµi viÕt ph©n tÝch nh÷ng khÝa
c¹nh b¶n cña nÒn kinh chÝnh
trÞ toµn cÇu, ®¸nh gi¸ nh÷ng th¸ch thøc
nh÷ng héi ®Æt ra trong bèi c¶nh
ph¸t triÓn hiÖn nay cña CNTB thÕ giíi
th«ng qua viÖc ph©n tÝch bèn lÜnh vùc
khñng ho¶ng trong thèng TBCN thÕ
giíi ®−¬ng ®¹i. §ã kh«ng ph¶i nh÷ng
yÕu tè m©u thuÉn duy nhÊt, theo
quan ®iÓm cña t¸c gi¶, nh÷ng yÕu
®¸ng chó ý nhÊt vµ quan träng nhÊt
hiÖn nay.
Khñng ho¶ng thø nhÊt: Tµi
chÝnh ho¸ cuéc khñng ho¶ng tµi
chÝnh
Møc ®é thiÖt h¹i do suy tho¸i tµi
chÝnh hiÖn nay g©y ra vÉn cßn ®ang
®−îc xem xÐt, nh−ng cho tíi thêi ®iÓm
nµy, hËu qu¶ ®Ó l¹i thùc nÆng
nÒ. ë cÊp ®é khñng ho¶ng cã tÝnh
thèng, vÊn ®Ò quan träng kh«ng chØ liªn
quan ®Õn chi phÝ kinh c¸ch thøc
cña nh÷ng chiÕn dÞch gi¶i nguy dùa trªn
b¶o l·nh cho ng−êi nép thuÕ,
cßn liªn quan ®Õn viÖc CNTB cã thÓ tiÕp
tôc trô v÷ng hay kh«ng. T¸c gi¶ dÉn ý
kiÕn cña Martin Wolf, n b¸o a
Financial Times, viÕt “sù biÕn ®æi”
cña CNTB tõ h×nh CNTB qu¶n
gi÷a thÕ XX sang h×nh tb¶n tµi
chÝnh toµn cÇu; vµ John Bellamy Foster,
Tæng biªn tËp T¹p chÝ Monthly Review
(Mü), lËp luËn r»ng mÆc thèng ®·
thay ®æi nh− lµ hÖ qu¶ cña qu¸ tr×nh tµi
chÝnh ho¸… nh−ng tµi chÝnh ho¸ l¹i dÉn
®Õn mét thêi míi trong giai ®o¹n ®éc
quyÒn cña CNTB, thÓ ®−îc gäi
b»ng thuËt ng÷ “t− b¶n tµi chÝnh ®éc
quyÒn”. Theo mét c¸ch thøc míi, nã t−íc
®o¹t ngµy cµng nhiÒu gi¸ t thÆng d
®−îc t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,
kh«ng chØ t¹i vïng trung t©m, cßn
t¹i n¬i ®−îc coi vïng ngo¹i vi cña
thèng thÕ giíi.
T¸c gi¶ cho r»ng, tµi chÝnh ho¸ víi
tÝnh c¸ch mét chiÕn l−îc tÝch luü ®·
kh«ng chØ g©y ra khñng ho¶ng trÇm
träng cïng víi thÊt b¹i cña t
tr−êng tµi chÝnh, cßn ®Æt n−íc Mü
vµo trÝ gièng nh− mét quèc gia nghÌo
®ang m¾c c¸c chñ nî n−íc ngoµi -
®ång néi mÊt gi¸, c¸c chÝnh s¸ch
th−¬ng m¹i chØ lîi cho giíi tinh hoa
chÝnh phñ th× ®ßi hái mét sè ng−êi
T
Bốn khủng hoảng của hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới đương đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bốn khủng hoảng của hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới đương đại - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bốn khủng hoảng của hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới đương đại 9 10 107