Ktl-icon-tai-lieu

Các biện pháp bảo hộ nông nghiệp phi thuế

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2038 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Hiệp định nông nghiệp trong WTO

MỤC LỤC

1

Các biện pháp bảo hộ nông nghiệp phi
thuế là gì?

03

2

Các biện pháp phi thuế được phân nhóm
như thế nào?

04

3

Các biện pháp kiểm dịch động thực vật
và vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

05

4

Các biện pháp quản lý xuất nhập khẩu
đối với một số sản phẩm thuộc diện
quản lý chuyên ngành nông nghiệp là gì?

07

5

Biện pháp tự vệ và tự vệ đặc biệt được
áp dụng như thế nào?

10

6

Hạn ngạch thuế quan đối với nông sản

14

(TRQ) được áp dụng như thế nào?
7

2

Việt Nam đã cam kết về hạn ngạch thuế
quan đối với nông sản như thế nào?

17

Các biện pháp bảo hộ nông nghiệp phi thuế

1 Các biện pháp bảo hộ nông
nghiệp phi thuế là gì?
Trong các cam kết mở cửa thị trường nông sản của một
nước khi tham gia WTO, để bảo hộ ở mức nhất định
nền nông nghiệp nội địa trước sức ép của cạnh tranh từ
hàng hoá nhập khẩu, thông thường có 02 nhóm biện
pháp được sử dụng:
Biện pháp thuế: mức thuế nhập khẩu càng cao thì
việc bảo hộ càng lớn;
Các biện pháp phi thuế: Là tất cả các biện pháp
ngoài thuế nhưng có cùng hệ quả là hạn chế luồng
hàng nhập khẩu, từ đó, bảo hộ ngành nông nghiệp
nội địa;
Nhóm này bao gồm biện pháp tự vệ, biện pháp kiểm
dịch động thực vật, các biện pháp hạn chế định lượng
nhập khẩu (như cấm nhập khẩu, giấy phép nhập
khẩu, hạn ngạch nhập khẩu…)...
(Xem thêm các Sổ tay về cam kết thuế trong từng nhóm
hàng nông sản)
3

2 Các biện pháp phi thuế được
phân nhóm như thế nào?
Các biện pháp phi thuế được phân chia thành các
nhóm sau:
Nhóm biện pháp hạn chế định lượng nhập khẩu
như cấm nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu, hạn
ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan (TRQ)...
Các biện pháp kiểm dịch động thực vật và vệ sinh
an toàn thực phẩm (SPS);
Các biện pháp quản lý xuất nhập khẩu đối với một
số mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành
nông nghiệp;
Biện pháp tự vệ (SG) và tự vệ đặc biệt (SSG)
Trong số các nhóm biện pháp phi thuế nêu trên, nhóm
biện pháp hạn chế định lượng nhập khẩu thuộc diện bị
quản lý chặt chẽ nhất, cụ thể là nước thành viên WTO
phải loại bỏ hoàn toàn các biện pháp phi thuế trừ
những biện pháp đạt được cam kết giữ lại.
4

3 Các biện pháp kiểm dịch
động thực vật và vệ sinh an toàn
thực phẩm là gì?
Các biện pháp kiểm dịch động thực vật và vệ sinh an toàn
thực phẩm (Sanitary and Phytosanitary Measures – sau
đây viết tắt là biện pháp SPS) là tập hợp các quy định kỹ
thuật bắt buộc (như quy định về tiêu chuẩn chất lượng,
quy định về kiểm dịch động thực vật, điều kiện vệ sinh
an toàn thực phẩm…) mà nước nhập kh...