Ktl-icon-tai-lieu

Các cải tiến TCP cho đường truyền vệ tinh Trần Đình Tùng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Các cải tiến TCP cho đường truyền vệ tinh
Trần Đình Tùng
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Mạng và truyền thông; Mã số: 1 01 10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Giới thiệu về đường truyền vệ tinh, phân tích các đặc điểm của đường truyền
vệ tinh, các vấn đề phát sinh khi kết nối qua đường truyền vệ tinh. Giới thiệu về sự phát
triển của Internet, mô hình kiến trúc TCP/IP, phân tích giao thức TCP, một số thuật toán
điều khiển lưu lượng trong TCP và các phiên bản của giao thức TCP, nêu một số giải
pháp cải thiện hiệu suất TCP trong mạng có đường truyền vệ tinh. Giới thiệu công cụ mô
phỏng thường được sử dụng trong nghiên cứu mô phỏng mạng là NS, sau đó thiết lập cấu
hình mô phỏng và thực hiện việc mô phỏng đường truyền vệ tinh sử dụng các phiên bản
TCP khác nhau.
Keywords: Giao thức TCP; Mạng máy tính; Đường truyền vệ tinh

Content
Mở đầu
Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã tạo tiền đề cho sự phát triển của truyền thông vệ
tinh, tới nay truyền thông vệ tinh đã được sử dụng rộng rãi và các hệ thống vệ tinh đã trở thành
một phần cơ sở hạ tầng của mạng máy tính toàn cầu - Internet. Trên thế giới đã có rất nhiều hệ
thống vệ tinh được thiết kế và thực hiện, phục vụ cho mục đích trao đổi thông tin khắp toàn cầu.
Thông tin vệ tinh có rất nhiều các ưu điểm như ổn định, ít bị tác động của môi trường (địa hình,
động đất, phá hoại, …), diện tích phủ sóng rộng do đó cho phép nhanh chóng liên lạc tới các
vùng xa xôi hẻo lánh, nơi mà các hệ thống thông tin liên lạc khác không thể với tới được.
Cùng với xu hướng phát triển khoa học công nghệ trên thế giới, Việt Nam dần từng bước
chinh phục không gian, mà bước tiến quan trọng đầu tiên là sở hữu vệ tinh địa tĩnh VINASAT-1.
VINASAT-1 không những giúp Việt Nam chủ động hơn trong thông tin liên lạc, phục vụ thương
mại, an ninh, quốc phòng mà còn khẳng định chủ quyền của Việt Nam trong không gian.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam, cơ sở hạ tầng nói chung trong
đó có hạ tầng viễn thông phải đi trước một bước, đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Đặc
điểm địa lý của Việt Nam là có bờ biển dài, có nhiều núi non hiểm trở, có thềm lục địa rộng lớn,
có rất nhiều đảo và quần đảo cách xa đất liền. Do đó, để phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc
phòng nhất thiết phải có hệ thống thông tin liên lạc mạnh và phủ sóng rộng khắp. Hệ thống thông
tin vệ tinh sẽ đáp ứng cho chúng ta các yêu cầu đó.
Sau khi phóng và điều chỉnh vệ tinh vào quỹ đạo thích hợp, c...
Các ci tiến TCP cho đưng truyn v tinh
Trần Đình Tùng
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS chuyên ngành: Mng và truyn thông; Mã s: 1 01 10
Người ng dn: PGS.TS. Nguyn Đình Việt
m bảo v: 2008
Abstract: Gii thiu v đường truyn v tinh, phân tích c đặc điểm của đường truyn
v tinh, các vấn đề phát sinh khi kết nối qua đường truyn v tinh. Gii thiu v s phát
trin ca Internet, hình kiến trúc TCP/IP, phân tích giao thc TCP, mt s thut toán
điu khiển lưu lượng trong TCP các phiên bn ca giao thc TCP, nêu mt s gii
pháp ci thin hiu sut TCP trong mạng có đường truyn v tinh. Gii thiu công c
phỏng thường được s dng trong nghiên cu mô phng mạng là NS, sau đó thiết lp cu
hình mô phng thc hin vic mô phỏng đưng truyn v tinh s dng các phiên bn
TCP khác nhau.
Keywords: Giao thc TCP; Mng máy tính; Đường truyn v tinh
Content
Mở đầu
S phát trin ca khoa hc k thuật đã to tiền đề cho s phát trin ca truyn thông v
tinh, ti nay truyn thông v tinh đã được s dng rng rãi c h thng v tinh đã tr tnh
mt phần sở h tng ca mng máy tính toàn cu - Internet. Trên thế giới đã rất nhiu h
thng v tinh được thiết kế và thc hin, phc v cho mục đích trao đổi thông tin khp toàn cu.
Thông tin v tinh rt nhiều các ưu điểm như ổn đnh, ít b tác động của môi trường (địa hình,
động đất, phá hoi, …), din tích ph sóng rng do đó cho phép nhanh chóng liên lạc ti các
vùng xa xôi ho lánh, nơi các hệ thng thông tin liên lc khác không th vi tới đưc.
Cùng với xu hướng phát trin khoa hc công ngh trên thế gii, Vit Nam dn từng bước
chinh phục không gian, mà bước tiến quan trng đầu tiên là s hu v tinh địa tĩnh VINASAT-1.
VINASAT-1 không nhng giúp Vit Nam ch động hơn trong thông tin liên lạc, phc v thương
mi, an ninh, quc phòng mà còn khẳng đnh ch quyn ca Vit Nam trong không gian.
Các cải tiến TCP cho đường truyền vệ tinh Trần Đình Tùng - Trang 2
Các cải tiến TCP cho đường truyền vệ tinh Trần Đình Tùng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các cải tiến TCP cho đường truyền vệ tinh Trần Đình Tùng 9 10 389