Ktl-icon-tai-lieu

Các chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2228 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Các chủ trương chung của Đảng và Nhà nước
về phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam
Cù Kim Long
Viện Công nghệ Thông tin
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quản lý Hệ thống thông tin
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ái Việt, TS. Lê Quang Minh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Khái quát các chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ thông
tin (CNTT) qua từng giai đoạn: trước năm 1996, 1996-2000, 2001-2005 và 2006 2010.
Trình bày các kết quả đạt được về phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam đến
năm 2011. Phân tích Hiện trạng ứng dụng và phát triển của ngành CNTT tại Việt
Nam. Nêu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua mục tiêu,
quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ và các giải pháp chính sách về phát triển CNTT tại
Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Hệ thống lại các văn
bản hướng dẫn thi hành các Luật GDĐT và Luật CNTT làm căn cứ pháp lý quan trọng
trong việc xây dựng các đề án, dự án CNTT.
Keywords: Quản lý hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; Việt Nam; Tin học
Content
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Trong vài thập kỷ vừa qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản nhằm thúc
đẩy phát triển CNTT tại Việt Nam. Đặc biệt, từ năm những năm 90 đến nay, các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển CNTT ngày càng được nhấn mạnh và được cụ
thể hóa bằng nhiều văn bản quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành
và toàn xã hội về vai trò của CNTT đối với công cuộc đổi mới đất nước. CNTT là một trong
các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác
đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại. Ứng dụng và
phát triển CNTT ở nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần
của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh
tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh,

quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá,
hiện đại hoá.
Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bất cứ một đề tài nào nghiên cứu các chủ trương
chung của Đảng và Nhà nước về phát triển CNTT tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề
tài sẽ là cơ sở khoa học giúp cho các cán bộ lãnh đạo và cộng đồng CNTT tại Việt Nam nắm
được các chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về phát triển CNTT qua các giai đoạn từ
tr...
Các chủ trương chung của Đảng và Nhà nước
về phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam
Cù Kim Long
Vin Công ngh Thông tin
Luận văn Thạc sĩ ngành: Quản Hệ thống thông tin
Người hưng dẫn: TS. Nguyn Ái Việt, TS. Lê Quang Minh
m bảo vệ: 2012
Abstract: Khái quát các chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ thông
tin (CNTT) qua từng giai đoạn: trước năm 1996, 1996-2000, 2001-2005 và 2006 2010.
Trình bày các kết quả đạt được về phát trin ứng dụng CNTT tại Vit Nam đến
năm 2011. Phân tích Hiện trng ng dụng phát triển của ngành CNTT tại Việt
Nam. u các chtrương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua mục tiêu,
quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vvà các giải pháp chính sách về phát triển CNTT tại
Việt Nam giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020. Hệ thống lại các văn
bản hướng dẫn thi hànhc Luật GDĐT và Luật CNTT làm căn cứ pháp quan trọng
trong việc xây dựng các đề án, dự án CNTT.
Keywords: Quản lý hthống thông tin; Công nghệ thông tin; Vit Nam; Tin học
Content
MỞ ĐẦU
1. S cần thiết của đề tài
Trong vài thập kỷ vừa qua, Đảng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản nhằm thúc
đẩy phát triển CNTT tại Việt Nam. Đặc biệt, t năm những năm 90 đến nay, các chtrương,
chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển CNTT ngày càng được nhấn mạnh và được cụ
thhóa bằng nhiều văn bản quan trng, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành
toàn xã hội vvai trò của CNTT đối với công cuộc đổi mới đất nước. CNTT là một trong
các động lực quan trọng nhất của sphát triển, cùng với một số ngành công nghcao khác
đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hi của thế giới hin đại. Ứng dụng và
phát triển CNTT nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mnh vật chất, trí tuệ và tinh thần
của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mi, phát triển nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh
tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh,
Các chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Các chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam 9 10 85