Ktl-icon-tai-lieu

các chứng minh không tiết lộ thông tin

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vietebooks Nguyn Hoàng Cương
Trang 1
Ch¬ng 13
C¸c chøng minh kh«ng tiÕt lé th«ng tin
13.1.c¸c hÖ thèng chøng minh t¬ng hç
Mét c¸ch ®¬n gi¶n, mét hÖ thèng chøng minh kh«ng tiÕt lé th«ng tin sÏ
cho phÐp mét ®èi tîng thuyÕt phôc ®îc mét ®èi tîng kh¸c tin mét ®iÒu
nµo ®ã mµ kh«ng ®Ó lé mét tý th«ng tin nµo vÒ phÐp chøng minh. Tríc tiªn
ta sÏ th¶o luËn ý tëng vÒ mét hÖ thèng chøng minh t¬ng hç. Trong mét hÖ
thèng chøng minh t¬ng hç cã hai thµnh viªn: teggy vµ Vic. Teggy lµ ngêi
chøng minh vµ Vic lµ ngêi kiÓm tra. Teggy biÕt mét ®iÒu g× ®ã vµ c« ta
muèn chøng minh cho Vic r»ng c« ta biÕt ®iÒu ®ã.
§iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i m« t¶ ®îc c¸c kiÓu tÝnh to¸n mµ Peggy vµ Vic
®îc phÐp thùc hiÖn vµ c¸c t¸c ®éng qua l¹i x¶y ra. Ta cã thÓ coi c¸c thuËt
to¸n mµ Peggy vµ Vic thùc hiÖn lµ c¸c thuËt to¸n x¸c suÊt. Peggy vµ Vic sÏ
thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n riªng vµ mçi ngêi ®Òu cã mét bé t¹o sè ngÉu nhiªn
riªng. Hä sÏ liªn l¹c víi nhau qua mét kªnh truyÒn tin. Tho¹t ®Çu c¶ Peggy vµ
Vic ®Òu cã mét gi¸ trÞ x. môc ®Ých cña phÐp chøng minh t¬ng hç lµ Peggy
ph¶I thuyÕt Vic r»ng x cã mét tÝnh chÊt x¸c ®×nh nµo ®ã. ChÝnh x¸c h¬n x lµ
c©u tr¶ lêi cã cña mét b¸i to¸n quyÕt ®Þnh x¸c ®Þnh .
PhÐp chøng minh t¬ng hç (lµ mét giao thøc hái-®¸p) gåm mét sè
vßng x¸c ®Þnh. Trong mçi vßng .Peggy vµ Vic lu©n phiªn thùc hiÖn c¸c c«ng
viÖc sau:
1. NhËn mét th«ng b¸o tõ nhãm kh¸c .
2.Thùc hiÖn mét tÝnh to¸n riªng.
3. Göi mét th«ng b¸o toi nhãm kh¸c
Mét vßng ®IÓn h×nh cña giao thøc sÏ gåm mét yªu cÇu cña Vic vµ mét
®¸p øng cña Peggy. Tíi cuèi phÐp chøng minh ,Vic hoÆc sÏ chÊp nhËn hoÆc
tõ chèi tuú thuéc vµo viÖc liÖu Peggy cã ®¸p øng thµnh c«ng c¸c yªu c©ï cña
Vic hay kh«ng. Ta ®Þnh nghÜa giao thøc lµ mét hÖ th«ng chøng minh t¬ng
hç ®èi víi v¸i to¸n quyÕt ®Þnh nÕu hai tÝnh chÊt sau ®îc tho¶ m·n mçi khi
Vic tu©n theo giao thøc ®ã:
TÝnh ®Çy ®ñ
các chứng minh không tiết lộ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các chứng minh không tiết lộ thông tin - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
các chứng minh không tiết lộ thông tin 9 10 280